RAPORT

Pogarda

14. emerytura będzie na stałe. Sejm uchwalił ustawę

PiS realizuje obietnice (fot. PAP/Rafał Guz)
PiS realizuje obietnice (fot. PAP/Rafał Guz)

Najnowsze

Popularne

Sejm uchwalił w piątek ustawę o kolejnym dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów. Chodzi o projekt ustawy wprowadzającej wypłatę tzw. 14. emerytury na stałe. Teraz ustawa trafi do Senatu.

Jarosław Kaczyński: To początek programu podnoszenia emerytur

Trzynasta emerytura to część i początek programu podnoszenia emerytur w Polsce wraz ze zwiększaniem się możliwości państwa – powiedział na...

zobacz więcej

Za uchwaleniem ustawy o kolejnym dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów głosowało 436 posłów, przeciwko było 12 posłów, 6 wstrzymało się od głosu.


Zgodnie z uchwaloną przez Sejm ustawą, 14. emerytura będzie przysługiwać osobom uprawnionym w wysokości: kwoty najniższej emerytury, obowiązującej od dnia 1 marca roku, w którym wypłacane jest kolejne dodatkowe roczne świadczenie pieniężne – dla osób, których wysokość świadczenia podstawowego przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń nie przekracza kwoty 2900 zł; kwoty najniższej emerytury, obowiązującej od dnia 1 marca roku, w którym wypłacane jest kolejne dodatkowe roczne świadczenie pieniężne, pomniejszonej o kwotę różnicy pomiędzy kwotą wysokości świadczenia podstawowego przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń a kwotą 2900 zł, których wysokość świadczenia podstawowego, przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń, przekracza kwotę 2900 zł.


Wysokość 14. emerytury


W ustawie przewidziano możliwość określenia wyższej kwoty 14. emerytury. Rada Ministrów, nie później niż do 31 października danego roku, poprzez rozporządzenie, będzie mogła określić wyższą kwotę kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego niż kwota najniższej emerytury. Zaproponowano też, by kwota 14. emerytury wynosiła co najmniej 50 zł. Jeżeli kwota kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego będzie niższa niż 50 zł, świadczenie to nie będzie przyznawane.

„Przestańcie nas dyskryminować!”. Gigantyczna demonstracja policjantów w Madrycie

Co najmniej 80 tys. funkcjonariuszy hiszpańskich służb policyjnych wzięło w sobotę udział w centrum Madrytu w proteście przeciwko polityce...

zobacz więcej

Wsparcie dla milionów Polaków


Według danych MRiPS 6,8 mln emerytów otrzyma czternastkę w pełnej wysokości, a 1,5 mln osób – pomniejszoną na zasadzie „złotówka za złotówkę”.


Czternastka nie będzie przysługiwała osobom, którym prawo do świadczeń zostało zawieszone na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc wypłaty kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego. Oznacza to, że do kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego będą miały prawo osoby, których prawo do świadczenia podstawowego nie zostało zawieszone na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc wypłaty kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego, oraz wysokość tego świadczenia nie przekracza kwoty będącej sumą kwoty 2900 zł i kwoty najniższej emerytury obowiązującej w roku, w którym wypłacane jest kolejne dodatkowe roczne świadczenie pieniężne, pomniejszonej o 50 zł (w 2023 r. to kwota 4438,44 zł).


W razie zbiegu prawa do więcej niż jednego świadczenia przy ustalaniu prawa i wysokości do kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego przyjęta będzie suma tych świadczeń wypłacanych w zbiegu. Osobie uprawnionej przysługiwać będzie jedno kolejne dodatkowe roczne świadczenie pieniężne.

Był w ZOMO, teraz jest za Platformą. Kim jest esbek ze spotkania z Tuskiem?

Donald Tusk na spotkaniu z mieszkańcami Siedlec usłyszał pytanie od mężczyzny, który przedstawił się jako reprezentant mundurowych emerytów....

zobacz więcej

Renta rodzinna


Jedno kolejne dodatkowe roczne świadczenie pieniężne przysługiwać będzie również do renty rodzinnej, do której uprawniona jest więcej niż jedna osoba. Świadczenie to będzie podlegać proporcjonalnemu podziałowi na osoby uprawnione do renty rodzinnej. W przypadku, gdy do renty rodzinnej uprawniona jest więcej niż jedna osoba i przynajmniej jedna z nich uprawniona jest do renty socjalnej, kolejne dodatkowe roczne świadczenie pieniężne z tytułu renty rodzinnej podlegać będzie podziałowi stosownie do liczby osób uprawnionych do renty rodzinnej, z wyłączeniem osoby lub osób uprawnionych do renty socjalnej. Osobie lub osobom wyłączonym z liczby osób uprawnionych do renty rodzinnej przysługiwać będzie kolejne dodatkowe roczne świadczenie pieniężne z tytułu przysługującego prawa do renty socjalnej.


Zaproponowano, by przyznanie kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego następowało z urzędu na podstawie decyzji. Rada Ministrów ma określić nie później niż do dnia 31 października w drodze rozporządzenia miesiąc wypłaty kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego w danym roku.


Kto wypłaci emeryturę?


Decyzje w sprawie 14. emerytury będą wydawać i wypłacać ją właściwe organy emerytalno-rentowe. W razie zbiegu prawa do świadczeń, które są wypłacane przez dwa organy, decyzje wydaje i kolejne dodatkowe roczne świadczenie pieniężne wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych. 

Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne
źródło:

Zobacz więcej