RAPORT

Pogarda

NSZZ „Solidarność”: Nie dla grabieży polskich lasów

Polska jest w europejskiej czołówce, jeśli chodzi o powierzchnię lasów (fot. Shutterstock)
Polska jest w europejskiej czołówce, jeśli chodzi o powierzchnię lasów (fot. Shutterstock)

Najnowsze

Popularne

Polska lasami stoi. Niestety, w ostatnich tygodniach dużo mówiło się o tym, że Komisja Europejska chce przenieść kompetencje leśnictwa z krajów członkowskich do kompetencji wspólnych Unii Europejskiej. W trakcie wczorajszego posiedzenia Komisji Krajowej jednoznaczne stanowisko w tej sprawie zabrały władze NSZZ „Solidarność”. – Nie zgadzamy się na grabież polskich lasów – podkreślają związkowcy.

Biolodzy badają, które grzyby mogą uratować lasy

Septoria krystynae to nowo odkryty gatunek grzyba mikroskopijnego, który może uratować polskie i europejskie lasy przed coraz bardziej...

zobacz więcej

Na początek garść statystyk – Polska jest w europejskiej czołówce, jeśli chodzi o powierzchnię lasów. Obecnie powierzchnia lasów w Polsce wynosi ponad 9,2 mln ha, co odpowiada lesistości 29,6 proc. Co istotne, w Polsce lasów wciąż przybywa. Lesistość kraju została zwiększona z 21 proc. w roku 1945 do 29,6 proc. obecnie (według danych Głównego Urzędu Statystycznego z grudnia 2020 r.). W przyszłości lasów ma jeszcze przybyć – „Krajowy program zwiększania lesistości”, zakłada wzrost lesistości do 33 proc. w 2050 r.


Lasy Polski są bogate w rośliny, zwierzęta i grzyby. Żyje w nich ok. 65 proc. gatunków roślin, zwierząt i grzybów. W naszych lasach najczęściej występują drzewostany w wieku od 40 do 80 lat. Przeciętny wiek lasu wynosi 60 lat, jest coraz więcej drzew liczących ponad 80 lat. Od końca II wojny światowej ich powierzchnia wzrosła z 0,9 mln ha do ponad 2,1 mln ha w 2020 r. Lasy to również branża drzewna, a ta jest istotnym elementem naszej gospodarki. Szeroko pojęta branża drzewna to 40 tys. firm, zatrudniających 400 tys. pracowników. Branża ta ma udział 6 proc. w przyroście PKB, 15 proc. we wpływach z eksportu oraz w znaczących wpływach podatkowych do Skarbu Państwa.


Potrzebna zmiana traktatów 


Czy zarządzanie tak dużymi i obszernymi obszarami naszego kraju wkrótce może stać się kompetencją Unii Europejskiej? Warto przypomnieć, że w styczniu Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności Parlamentu Europejskiego wydała pozytywną opinię ws. zmiany traktatów, która przeniosłaby leśnictwo z kompetencji krajowych do tzw. kompetencji dzielonych między UE a państwa członkowskie. Teraz do zmiany traktatów konieczna jest jednomyślna zgoda wszystkich państw Unii Europejskiej.

Wyrok TSUE ws. Polski. Chodzi o lasy

W wydanym w czwartek wyroku Trybunał Sprawiedliwości UE uznał, że organizacje ochrony przyrody powinny mieć prawo kwestionować przed sądem plany...

zobacz więcej

„Taka zmiana oznacza w praktyce utratę niezwykle cennego bogactwa, budującego silną pozycję Polski, polskiej gospodarki i służącemu polskiemu społeczeństwu. Żądamy, aby polskie władze zdecydowanie przeciwstawiły się tym planom, włącznie z ewentualnym wetem zmian w Traktacie UE. Wzywamy wszystkich polskich europarlamentarzystów, wszystkich polskich przedstawicieli w instytucjach wspólnotowych Unii Europejskiej oraz wszystkie polskie ugrupowania polityczne do podjęcia wszelkich działań przeciwko zaborczym planom Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej wobec polskich Lasów Państwowych czytamy w uchwalonym wczoraj stanowisku Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”.


Przypominamy, że na mocy dotychczasowych zapisów Traktatu UE nie prowadzi wspólnej polityki leśnej, a więc leśnictwo pozostaje w kompetencjach krajowych. Od kilku lat legislacja unijna narusza tę zasadę, oddziałując na leśnictwo poprzez akty prawne wydawane na różnych poziomach, począwszy od strategii o zachowaniu bioróżnorodności, strategii leśnej, prawie klimatycznym, aż po rozporządzenia np. już podjęte, dotyczące zapisów obejmujących leśnictwo w ramach LULUCF oraz planowane na 2023 rok, dotyczące odbudowy przyrody czy sporządzania strategicznych planów leśnych oraz monitorowania lasów. Teraz Komisja Europejska wystąpiła oficjalnie o wpisanie leśnictwa jako elementu kompetencji wspólnych UE. Lasy i gospodarka leśna to sektor przynoszący dochody, ale też wymagający nakładów, szczególnie jeżeli gospodarka ma być prowadzona w sposób zrównoważony i trwały, zabezpieczający dostęp społeczeństwa do wielorakich funkcji i korzyści” – piszą związkowcy.


Zarządzanie zrównoważone i wielofunkcyjne 


Związkowcy podkreślają, że Komisja Europejska w swoich dokumentach stwierdza, że lasy są najcenniejszymi z punktu widzenia bioróżnorodności ekosystemami na Ziemi i powołuje się na zagrożenie wylesieniami, ale nie komentuje faktu, że to zagrożenie w Europie nie występuje i że na naszym kontynencie lasów przybywa! Europejski obszar leśny w ciągu ostatnich 30 lat wzrósł o 14 mln ha, czyli prawie 10 proc.

Minister klimatu o propozycje PE ws. lasów: To nasze suwerenne terytorium

Lasy to nasze suwerenne terytorium i zasób. Gospodarka leśna i zarządzanie zasobami to nasza kompetencja i nie sądzę, by ktoś lepiej potrafił tym...

zobacz więcej

Odejście od wielofunkcyjnej i zrównoważonej gospodarki leśnej, przejście na wyłączenie z działalności gospodarczej, doprowadzi do drastycznego zwiększenia wylesień poza Unią Europejską. Zatem efekt globalny powierzchni leśnych zasobów ulegnie redukcji, a powstrzymanie zmian klimatycznych, będące celem UE, wpłynie jedynie na pogorszenie gospodarki unijnej opartej na surowcu drzewnym. Przyszłość świata to związek natury z technologią” – czytamy w piśmie Solidarności.


Powiązanie nauka–polityka–praktyka jest wyzwaniem naszych czasów. Komisja Krajowa NSZZ »Solidarność« podejmie wszelkie działania, zarówno na forum unijnym, jak i wobec polskich władz, aby przeciwstawić się tej grabieży i zachować dla polskiego społeczeństwa i polskiej gospodarki Lasy Państwowe zarządzane według zasady trwale zrównoważonej i wielofunkcyjnej gospodarki leśnej – w swoim stanowisku zaznacza Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”. 

Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne
źródło:
Zobacz więcej