RAPORT

Propozycja podziału Ukrainy? Sikorski na cenzurowanym

Zamrożenie cen gazu i prawo o szkolnictwie. Czym jeszcze zajmą się posłowie?

Sejm zajmie się m.in. zamrożeniem cen gazu (fot. PAP/EPA/HANNIBAL HANSCHKE)
Sejm zajmie się m.in. zamrożeniem cen gazu (fot. PAP/EPA/HANNIBAL HANSCHKE)

Sejm w środę rozpocznie trzydniowe posiedzenie. Ma się zająć m.in. pilnym rządowym projektem ustawy, zamrażającym ceny gazu w 2023 r. na poziomie z 2022 r. Ponadto posłowie mają rozpatrzeć dwa projekty uchwał – autorstwa Lewicy oraz PiS – w sprawie uznania Rosji za państwo sponsorujące terroryzm.

Rząd: Decyzje ws. wyborów korespondencyjnych zgodne z prawem

Decyzje o rozpoczęciu technicznych przygotowań do głosowania korespondencyjnego w wyborach prezydenckich były zgodne z prawem – oświadczyło Centrum...

zobacz więcej

Zgodnie ze wstępnym harmonogramem obrad na początku posiedzenia ślubowanie poselskie złoży Leszek Kowalczyk. Zastąpi on posła PiS Jerzego Bieleckiego, który złożył mandat.


Następnie posłowie mają przystąpić do przeprowadzenia pierwszego czytania kolejnego poselskiego projektu ustawy o zaniechaniu ścigania za niektóre czyny związane z organizacją wyborów na prezydenta, zarządzonych na 10 maja 2020 r.


Projekt autorstwa posłów PiS zakłada, że nie wszczyna się postępowania „o czyn popełniony w czasie obowiązywania stanu epidemii”, polegający na przekazaniu operatorowi pocztowemu spisu wyborców w związku z zarządzonymi wyborami na urząd prezydenta. Wszczęte postępowania zaś się umarza. Drugie czytanie zaplanowano na czwartek.


Na początku listopada Sejm miał zająć się projektem PiS ws. legalności przekazania przez władze samorządowe danych wyborców Poczcie Polskiej przed wyborami prezydenckimi zarządzonymi na 10 maja 2020 r., w czasie pandemii COVID-19, jednak marszałek Sejmu Elżbieta Witek podjęła decyzję o skreśleniu go z porządku obrad.

Praca zdalna. Minister zapowiada zmiany w Kodeksie pracy i wyjaśnia

Potrzebne są zmiany na rynku pracy, uelastycznienie pracy. Pandemia pokazała, że praca zdalna się sprawdziła, chcemy ją unormować w Kodeksie pracy,...

zobacz więcej

Praca zdalna i ustawa antyprzemocowa


Kolejny punkt obrad to przeprowadzenie drugiego czytania rządowego projektu nowelizacji Kodeksu pracy oraz niektórych innych ustaw.


Zgodnie z projektem praca zdalna będzie polegała na wykonywaniu pracy całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą. Pracodawca będzie zobowiązany do zapewnienia pracownikowi zdalnemu materiałów i narzędzi pracy, w tym urządzeń technicznych. Będzie on też zobowiązany do pokrycia kosztów bezpośrednio związanych z wykonywaniem pracy zdalnej, jeśli taki obowiązek zostanie określony w porozumieniu lub w regulaminie.


Według propozycji pracodawca nie będzie mógł odmówić pracy zdalnej m.in. rodzicom, którzy wychowują dziecko w wieku poniżej 4 lat, rodzicom i opiekunom opiekującym się osobą z niepełnosprawnością w rodzinie i kobietom w ciąży. Chyba że nie będzie to możliwe ze względu na organizację pracy lub rodzaj pracy wykonywanej przez pracownika.


Sejm zajmie się też projektem nowelizacji kilku ustaw, w tym Kodeksu postępowania cywilnego, który rozszerza obowiązujące od blisko dwóch lat przepisy określane mianem tzw. ustawy antyprzemocowej. Obowiązująca już ustawa przewiduje odrębne, szybkie postępowania w sprawach o zobowiązanie sprawcy przemocy domowej do opuszczenia mieszkania oraz zakazanie zbliżania się do tego mieszkania.


Nowy projekt proponuje uzupełnienie tego narzędzia o trzy kolejne. Chodzi o zakaz zbliżania się do osoby, zakaz kontaktowania się przez telefon i środki komunikacji elektronicznej oraz zakaz wstępu w określone miejsca, np. miejsce pracy osoby dotkniętej przemocą.

Projekt zmian w przepisach o OZE. Łatwiej z akcyzą

Będą uproszczenia w podatku akcyzowym dla małych producentów energii odnawialnej i dla samorządów korzystających z OZE – wynika z opublikowanej na...

zobacz więcej

Prawo o notariacie i prawo akcyzowe


Posłowie mają się zająć również przygotowaną przez resort sprawiedliwości propozycją mającą być odpowiedzią na wydłużające się formalności wieczystoksięgowe. Celem zmiany jest skrócenie oczekiwania na wpis. Na ostatnim posiedzeniu Sejmu projekt ten omawiała sejmowa komisja sprawiedliwości i praw człowieka.


Projektowana nowela Prawa o notariacie, której pierwsze czytanie odbyło się pod koniec października, ma przyznać notariuszom m.in. uprawnienie do dokonywania niektórych wpisów w księgach wieczystych. Chodzi przede wszystkim o zakładanie nowych ksiąg wieczystych poprzez wyodrębnienie nieruchomości lokalowej z zabudowanej nieruchomości gruntowej, gdy zbywcą jest przedsiębiorca, a także o wpis hipoteki obciążającej nieruchomość. Obecnie uprawnieni do tego są referendarze sądowi. Jak przewidziało MS, to od woli stron ma zależeć, czy wpisu dokona notariusz.


Kolejny punkt obrad to przeprowadzenie drugiego czytania rządowego projektu noweli ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw. Głównym celem projektu jest ograniczenie obowiązków administracyjnych i ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej.


Według resortu finansów najważniejszymi rozwiązaniami są uproszczenia dla podmiotów produkujących energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii w zakresie ewidencji, zniesienie obowiązku wydawania certyfikatów małego producenta napojów alkoholowych oraz wydłużenie do 31 grudnia 2029 r. zwolnienia od akcyzy dla hybrydowych samochodów osobowych typu plug-in, o pojemności silnika spalinowego nie większej niż 2000 cm sześc. Dotychczas zwolnienie to obowiązywać miało do końca 2022 r.

Kiedy Lex Czarnek? „Jest gotowa już druga ustawa”

– Ustawa zwana „Lex Czarnek” została zawetowana przez pana prezydenta.Jest gotowa już druga po to, żeby mieć kontrolę nad wszelkimi lewicowymi...

zobacz więcej

Prawo o szkolnictwie i Fundusz Transformacji Śląska


Sejm ma również zająć się projektem noweli – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw, który przygotował resort edukacji i nauki.


Projekt ten ma na celu wprowadzenie kilkudziesięciu rozmaitych zmian dotyczących nadania tytułu profesora, habilitacji, studentów zagranicznych, dyplomów czy funkcjonowania organów uczelni.


Kolejny punkt obrad to rozpoczęcie prac nad rządowym projektem ustawy o Funduszu Transformacji Śląska Spółce Akcyjnej. Przygotowany przez resort rozwoju i technologii fundusz o kapitale zakładowym do 500 mln zł ma realizować zapisy umowy społecznej z 2021 r. ws. transformacji sektora górnictwa i wybranych procesów w regionie.


Jak podaje KPRM, Fundusz Transformacji Śląska ma służyć skoordynowaniu zagospodarowania terenów pogórniczych, przemysłowych i poprzemysłowych, z transformacją woj. śląskiego. To zapis zgodny z umową społeczną z 28 maja 2021 r. dotyczącą transformacji sektora górnictwa i wybranych procesów transformacji woj. śląskiego.

To byłby duży cios w Rosję. Projekt rezolucji PiS już w Parlamencie Europejskim

Europoseł PiS Kosma Złotowski poinformował na Twitterze, że Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy złożyli na listopadową sesję plenarną PE ważny...

zobacz więcej

Rosja państwem sponsorującym terroryzm


Posłowie mają też przeprowadzić drugie czytanie dwóch projektów uchwał ws. uznania Rosji za państwo sponsorujące terroryzm.


25 listopada do Sejmu wpłynął projekt uchwały posłów Lewicy, a we wtorek posłów PiS. Również we wtorek oba projekty uchwał skierowano do pierwszego czytania w komisji spraw zagranicznych.


W projekcie, pod którym podpisali się posłowie Lewicy, podkreślono, że „trwa bestialska i bezprawna agresja Federacji Rosyjskiej na Ukrainę”.


„Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uznaje Federację Rosyjską za państwo sponsorujące terroryzm i stosujące środki terroru. Pozytywnie ocenia przyjęcie przez Parlament Europejski rezolucji w tej samej sprawie i oczekuje, że pozostałe instytucje unijne oraz państwa członkowskie podejmą wszystkie konieczne kroki w celu wykonania rezolucji. Federacja Rosyjska powinna być pod każdym względem odizolowana na arenie międzynarodowej” – głosi projekt uchwały autorstwa Lewicy.


W swoim projekcie posłowie PiS podkreślają, że „Sejm RP popiera wolną, niezależną i suwerenną Ukrainę w jej międzynarodowo uznanych granicach i apeluje do rosyjskich władz o natychmiastowe zakończenie działań zbrojnych i wycofanie jednostek wojskowych z całego terytorium Ukrainy”.


„Sejm uznaje za terroryzm przemoc Rosji wobec ludności cywilnej popełnianą w dążeniu do celów politycznych oraz uznaje Rosję za państwowego sponsora terroryzmu i wzywa inne kraje o podobnych poglądach do wyrażenia tego samego stanowiska” – głosi projekt uchwały autorstwa PiS.


Posłowie mają też przeprowadzić drugie czytanie poselskiego projektu uchwały w sprawie 90. rocznicy Wielkiego Głodu w Ukrainie.

Ważna informacja dla odbiorców paliw gazowych. Rząd przyjął projekt ustawy

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o szczególnej ochronie odbiorców paliw gazowych w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku gazu, przedłożony...

zobacz więcej

Ceny gazu i Prokuratura Krajowa


W czwartek Sejm ma przeprowadzić drugie czytanie pilnego rządowego projektu ustawy o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu. Jak napisano w uzasadnieniu, projekt ustawy zakłada wprowadzenie w 2023 r. mechanizmu polegającego na zagwarantowaniu odbiorcom chronionym paliw gazowych oraz odbiorcom realizującym zadania z zakresu użyteczności publicznej objętych taryfą, ceny maksymalnej paliw gazowych oraz stawek opłat usług dystrybucji paliw gazowych na poziomie nie wyższym niż te stosowane w 2022 r.


Ponadto, projekt m.in. przyznaje odbiorcom chronionym paliw gazowych, refundacji za poniesione koszty podatku od towarów i usług. Projektowane rozwiązania zakładają utrzymanie mechanizmu rekompensat dla sprzedawców paliw gazowych, który służy zrekompensowaniu im skutków wprowadzenia ceny maksymalnej dla swoich odbiorców końcowych objętych taryfą; wprowadzenie funkcjonującego równolegle mechanizmu rekompensat dla operatorów systemu dystrybucyjnego paliw gazowych.


W piątek posłowie mają zdecydować o losie senackich poprawek i stanowisk do szeregu ustaw.


Sejm rozpatrzy m.in. wniosek Senatu o odrzucenie nowelizacji Kpk i ustawy Prawo o prokuraturze, która zakłada umożliwienie polskiej prokuraturze ścisłej współpracy z Prokuraturą Europejską oraz oddanie Prokuratorowi Krajowemu wyłącznej kompetencji do powoływania i odwoływania dyrektorów w PK i ich zastępców. Właśnie do tego przepisu najbardziej najwięcej zastrzeżeń mieli przedstawiciele opozycji.


Zapisy noweli zakładają, że „powołanie i odwołanie dyrektora i zastępcy dyrektora departamentu lub biura PK oraz naczelnika Wydziału Spraw Wewnętrznych, jak również powierzenie pełnienia obowiązków w tym zakresie, należy do wyłącznej kompetencji Prokuratora Krajowego”.


Z kolei, zgodnie z obowiązującym prawem, „Prokuratora Krajowego (...) oraz pozostałych zastępców Prokuratora Generalnego powołuje spośród prokuratorów Prokuratury Krajowej i odwołuje z pełnienia tych funkcji Prezes Rady Ministrów na wniosek Prokuratora Generalnego”. „Prokuratora Krajowego oraz pozostałych zastępców Prokuratora Generalnego powołuje się po uzyskaniu opinii Prezydenta RP, a odwołuje za jego zgodą” – stanowi ustawa.

Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne
źródło:
Zobacz więcej