RAPORT

Prorosyjska era Tuska

Senat w tym tygodniu zajmie się wyborem ławników do Sądu Najwyższego

Senat w tym tygodniu zajmie się wyborem ławników do Sądu Najwyższego (fot. arch.PAP/Radek Pietruszka)
Senat w tym tygodniu zajmie się wyborem ławników do Sądu Najwyższego (fot. arch.PAP/Radek Pietruszka)

Na posiedzeniu w tym tygodniu Senat ma zająć się wyborem ławników Sądu Najwyższego drugiej kadencji. Liczbę ławników w SN określono na 30 osób. W drugiej połowie września senacka komisja pozytywnie zaopiniowała 25 osób z ponad 50 zgłoszonych kandydatur.

Nowa izba Sądu Najwyższego po raz pierwszy uchyliła sędziowski immunitet

Nowa Izba Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego uchyliła immunitet sędzi sądu rejonowego w sprawie dotyczącej spowodowania wypadku...

zobacz więcej

Wśród 25 kandydatur pozytywnie zaopiniowanych przez komisję praw człowieka, praworządności i petycji 12 zostało zgłoszonych przez Komitet Obrony Demokracji, sześć – przez grupy obywateli. Pozostałych zgłosiły inne organizacje.


Kadencja ławników SN trwa cztery lata. Po raz pierwszy ławników SN Senat wybrał w 2018 r. oraz 2019 r. Za pierwszym razem nie wybrano wyznaczonej liczby ławników, tylko 13 osób. W 2019 r. konieczny był wybór uzupełniający.


Uchwałą Kolegium SN z 14 maja br. ustalono liczbę ławników Sądu Najwyższego drugiej kadencji na 30 osób. Ławnicy drugiej kadencji mają objąć swoje funkcje od początku 2023 r. i pełnić je do 31 grudnia 2026 r. Kandydatów na ławników mogły zgłaszać do 30 czerwca tego roku stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe z wyłączeniem partii politycznych oraz co najmniej 100 obywateli mających czynne prawo wyborcze.


W połowie lipca senacka komisja praw człowieka, praworządności i petycji dokonała wstępnej oceny 59 złożonych zgłoszeń. Oceniła, że pięć nie spełniło wymogów formalnych.

Znani sędziowie na wiecu KOD. Jest postępowanie dyscyplinarne

Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędzia Przemysław Radzik wszczął postępowanie dyscyplinarne wobec sędziów Waldemara...

zobacz więcej

Cztery wpłynęły już w lipcu, czyli po terminie. Piąte nie zawierało wszystkich wymaganych dokumentów. Te zgłoszenia zostały pozostawione bez dalszego biegu.


Wymogi formalne spełniły 54 zgłoszenia. 31 kandydatów na ławników zgłosił Komitet Obrony Demokracji. Pozostałych zgłosiły grupy obywateli albo inne organizacje – np. lokalne komisje NSZZ „Solidarność”.


Informacja KGP


Zgodnie z procedurą po ustaleniu listy kandydatur spełniających wymogi formalne marszałek Senatu zasięgnął od Komendanta Głównego Policji informacji o tych kandydatach i przekazał te informacje do komisji. „Informacja KGP obejmuje również informacje o wykroczeniach czy przestępstwach, które zostały już zatarte; wskazuje na sylwetkę kandydatów, czy spełniają wymogi o charakterze nieskazitelności” – tłumaczyło senackie biuro legislacyjne.


Po uzyskaniu informacji z KGP na kolejnym posiedzeniu komisji 21 września spełniający wymogi formalne prezentowali swoje kandydatury i odpowiadali na pytania senatorów. Zadawanie pytań i rozmowa z kandydatami jest możliwa tylko podczas posiedzenia komisji. Procedura nie przewiduje wystąpień kandydatów oraz pytań do nich w trakcie posiedzenia Senatu, gdy przeprowadzany jest wybór na ławników.

Pierwsza prezes Sądu Najwyższego: „Tu nie chodzi o żadną praworządność”

„Po ostatnich wypowiedziach szefowej KE Ursuli von der Leyen odnoszę wrażenie, że tu nie chodzi o żadną praworządność. Nie rozumiem, dlaczego mimo...

zobacz więcej

Ostatecznie komisja w przeprowadzonym po całodniowych obradach wieczornym głosowaniu imiennym pozytywnie zaopiniowała kandydatury 25 osób. 12 z nich było zgłoszonych przez KOD, sześć przez grupy obywateli, zaś pozostali przez inne organizacje, np. Komisję Międzyzakładową Pracowników Oświaty i Kultury NSZZ Solidarność Powiatu Sieradzkiego, Klub Inteligencji Katolickiej w Tarnowie czy Sosnowieckie Stowarzyszenie Sprawiedliwości Społecznej.


Ławnicy Sądu Najwyższego 


Według ustawy ławnikiem SN może być osoba, która m.in. ma wyłącznie obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i publicznych; jest nieskazitelnego charakteru; ukończyła 40 lat, ale – w dniu wyboru – nie ukończyła jeszcze 60 lat; jest zdolna, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika; posiada co najmniej wykształcenie średnie.


Nie może nim być osoba, która m.in.: jest zatrudniona w sądach, prokuraturze lub policji, pracuje w urzędach obsługujących centralne organy państwa, jest adwokatem, radcą prawnym, notariuszem, żołnierzem, duchownym albo należy do partii politycznej.


Generalnie ławnicy uczestniczą w Sądzie Najwyższym w rozpoznawaniu skarg nadzwyczajnych oraz spraw dyscyplinarnych m.in. sędziów. Ławników wybiera Senat w głosowaniu jawnym. Udział ławników w orzekaniu przez SN oraz ich wybór przez Senat wynika z ustawy o SN obowiązującej od 3 kwietnia 2018 r.


Posiedzenie Senatu, na którym m.in. ma zostać dokonany wybór ławników SN drugiej kadencji wyznaczone jest na środę i czwartek. Punkt dotyczący wyłonienia ławników jest ostatnim w zaplanowanym porządku obrad.

Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne
źródło:
Zobacz więcej