RAPORT

Prorosyjska era Tuska

Akcjonariusze PKN Orlen przegłosowali połączenie spółki z PGNiG

Warunkiem transakcji jest wyzbycie się kontroli PGNiG nad Gas Storage Poland (fot. Shutterstock/Robson90, canon_photographer)
Warunkiem transakcji jest wyzbycie się kontroli PGNiG nad Gas Storage Poland (fot. Shutterstock/Robson90, canon_photographer)

Najnowsze

Popularne

Akcjonariusze PKN Orlen podczas Walnego Nadzwyczajnego Zgromadzenia spółki w Płocku przegłosowali jej połączenie z PGNiG. Za odpowiednią uchwałą padło niemal 82 proc. oddanych głosów, 0,016 proc. było przeciw, a 18 proc. głosów było wstrzymujących się.

Fuzja PGNiG i Orlenu. Kluczowa decyzja rządu

Rada Ministrów wyraziła zgodę na połączenie spółek PGNiG i PKN Orlen – poinformował wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin.

zobacz więcej

Łącznie oddane głosy reprezentowały prawie 68,36 proc. akcjonariuszy Orlenu. Zgodnie ze wskazanym w uchwale zgromadzenia planem połączenia spółek będzie ono polegało na przeniesieniu majątku PGNiG do PKN Orlen w zamian za akcje PKN Orlen przyznawane akcjonariuszom PGNiG. W zamian za jedną akcję PGNiG jego akcjonariusze otrzymają 0,0925 akcji Orlenu.


Dodatkowo uchwała przewiduje, że w związku z połączeniem kapitał zakładowy PKN Orlen zostaje podwyższony o ponad 668 mln zł – do 1,451 mld zł w drodze emisji 534 494 124 akcji zwykłych o wartości nominalnej 1,25 zł. Zostaną one przyznane akcjonariuszom PGNiG we wskazanej proporcji. Akcje te będą dopuszczone do obrotu na giełdzie.


Uchwała o połączeniu przewiduje też zmianę statutu PKN Orlen. Zgodnie z nią minister właściwy do spraw energii po uzyskaniu opinii podmiotu uprawnionego do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa wyraża w formie pisemnej zgodę na szereg czynności.


To zmiana istotnych postanowień obowiązujących umów handlowych dotyczących importu gazu, zawarcie nowych takich umów handlowych, realizacja strategicznych przedsięwzięć inwestycyjnych lub udział PKN Orlen w przedsięwzięciach inwestycyjnych mogących trwale lub przejściowo pogorszyć efektywność ekonomiczną działalności spółki, ale koniecznych do realizacji zadania dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego.

PKN Orlen i PGNiG podpisały plan połączenia spółek

PKN Orlen i PGNiG podpisały plan połączenia spółek; w zamian za jedną akcję PGNIG jego akcjonariusze otrzymają 0,0925 akcji Orlenu – podały spółki....

zobacz więcej

Dotyczy to takich zadań jak zapewnienie ciągłości dostaw gazu do odbiorców oraz utrzymania niezbędnych rezerw, bezpiecznej eksploatacji sieci gazowych, równoważenia bilansu paliw gazowych oraz dysponowania ruchem i mocą urządzeń energetycznych przyłączonych do wspólnej sieci gazowej, działalności wydobywczej gazu.


Połączenie Orlenu z PGNiG


W poniedziałek rząd zgodził się na połączenie Orlenu z PGNiG. Według niego przyczyni się to do poprawy bezpieczeństwa energetycznego Polski i regionu, co jest szczególnie istotne w obecnej sytuacji geopolitycznej. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG, które ma podjąć uchwały w sprawie połączenia z PKN Orlen oraz odpowiednich zmian w statucie PKN Orlen zostało zwołane na 10 października.


W marcu 2022 r. warunkową zgodę na połączenie Orlenu i PGNiG wydał Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.


Warunkiem transakcji jest wyzbycie się kontroli PGNiG nad Gas Storage Poland – operatorem magazynów gazu. Decyzja przewiduje także obowiązek zawarcia lub utrzymania z Gas Storage Poland umowy powierzającej obowiązki operatora systemu magazynowania po wyzbyciu się kontroli nad tą spółką.


Na realizację tego środka zaradczego PKN Orlen i PGNiG mają 12 miesięcy od momentu dokonania koncentracji.

Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne
źródło:
Zobacz więcej