RAPORT

Pogarda

Artur Wdowczyk: Prawa i obowiązki działkowca

Działkowiec ma prawo zagospodarować działkę i wyposażyć ją w obiekty i urządzenia  (fot. PAP/Darek Delmanowicz)
Działkowiec ma prawo zagospodarować działkę i wyposażyć ją w obiekty i urządzenia (fot. PAP/Darek Delmanowicz)

Najnowsze

Popularne

Mianem działkowca określa się pełnoletnią osobę fizyczną uprawnioną do korzystania z działki w rodzinnym ogrodzie działkowym na podstawie prawa do działki.

Najem okazjonalny – czym różni się od zwykłego najmu? Są korzyści, są też obowiązki

Najem okazjonalny to jedna z najpowszechniejszych form najmu nieruchomości i jednocześnie najbezpieczniejsza dla każdej ze stron. Umowa najmu...

zobacz więcej

Nabycie tytułu prawnego do części gruntu wchodzącego w skład Rodzinnego Ogrodu Działkowego (dalej ROD) możliwe jest na dwa sposoby:

na podstawie umowy dzierżawy działkowej oraz

poprzez przeniesienie praw do działki przez dotychczasowego działkowca.

Każdy, komu przysługuje prawo do działki w rodzinnym ogrodzie działkowym nabywa szereg uprawnień z tym związanych. Zobowiązuje się jednak także do przestrzegania ciążących na nim obowiązków.

Zarówno prawa, jak i obowiązki działkowca określone zostały w ustawie o rodzinnych ogrodach działkowych, Regulaminie ROD oraz Statucie Polskiego Związku Działkowców (dalej PZD).

Ceny materiałów budowlanych ostro w górę. Raport

Ceny materiałów budowlanych w maju tego roku wzrosły średnio o 34 proc. wobec maja 2021 r. – podała w poniedziałek Grupa PSB Handel. Najmocniej, bo...

zobacz więcej

Prawa działkowca


Działkowiec ma przede wszystkim prawo zagospodarować działkę i wyposażyć ją w odpowiednie obiekty i urządzenia. Musi jednak pamiętać przy tym o ograniczeniach, jakie wynikają z przepisów ustawy o ROD oraz regulaminu.

Jest on także uprawniony do korzystania z terenu ogólnego, urządzeń wspólnych ROD oraz infrastruktury ogrodowej zgodnie z ich przeznaczeniem i na zasadach określonych w regulaminie.

Poza powyższym, przysługuje mu również uprawnienie do występowania do zarządu ROD w sprawach dotyczących zagospodarowania i użytkowania ROD i działki oraz prawo zgłaszania wniosków dotyczących funkcjonowania i zarządzania ROD.

Twoje INFO - kontakt z TVP INFO

Tanie mieszkania dla młodych. Prezydent Opola tak chwalił program, że... kupił sobie jedno

Dzisiaj mieszkania kupują nie ci, którzy ich potrzebują, tylko ci, którzy próbują gdzieś uciec przed zbyt wysoką inflacją, chcą zainwestować...

zobacz więcej

Wśród praw działkowca wymienić należy także uprawnienie do uczestniczenia w szkoleniach organizowanych przez zarząd ROD lub okręgowy zarząd PZD. Może on także korzystać z biblioteki ogrodowej oraz brać udział w imprezach i uroczystościach organizowanych przez zarząd ROD.

Warto także wspomnieć, że w razie wygaśnięcia prawa do działki, działkowcowi przysługuje wynagrodzenie za stanowiące jego własność i wykonane zgodnie z prawem nasadzenia, urządzenia i inne obiekty, które się na niej znajdują.

Co więcej, może on w każdym czasie wypowiedzieć umowę dzierżawy działkowej, przy czym zobligowany jest do dokonania tego nie później niż na miesiąc naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego, jeżeli strony nie osiągnęły porozumienia co do warunków i terminu rozwiązania umowy. Jest on także uprawniony do przeniesienia praw do działki na inną pełnoletnią osobę fizyczną, jednak ważność takiej umowy uzależniona jest od zatwierdzenia przez stowarzyszenie działkowe.

Czeskie MSZ chce sprawdzić rosyjskie nieruchomości

Czeski minister spraw zagranicznych Jan Lipavsky powołał grupę roboczą, która zajmie się nieruchomościami rosyjskimi w Czechach – poinformowała...

zobacz więcej

Obowiązki działkowca


Podstawowe obowiązki działkowca zostały wskazane w art. 32 ustawy o ROD oraz w Regulaminie ROD. Wśród nich wyróżnić należy następujące powinności:

1. przestrzegania ustawy, regulaminu oraz statutu PZD w zakresie określonym w ustawie,

2. użytkowania działki zgodnie z ustawą i regulaminem,

3. niezwłocznego przywrócenia stanu zgodnego z regulaminem na działce, terenie ogólnym lub w infrastrukturze ogrodowej w razie naruszenia zasad wynikających z regulaminu,

4.utrzymywania działki w należytym stanie,

5.przestrzegania porządku ogrodowego w sposób określony w regulaminie,

6. ponoszenia wydatków związanych z utrzymaniem działki oraz opłat ogrodowych,

7. korzystania z terenu ogólnego i infrastruktury ogrodowej w sposób nieutrudniający korzystania przez innych działkowców,

8. współdziałania z nimi w ochronie wspólnego dobra,

9. działania w interesie ROD oraz otaczania opieką jego mienia,

10. przestrzegania zasad współżycia społecznego, a także

11. aktualizowania danych osobowych oraz adresu do korespondencji.

Spadek cen na rynku nieruchomości. Mieszkania coraz tańsze

Wrześniowy wzrost cen lokali w październiku zamienił się w spadek. Wśród ekspertów przybyło pesymistów. Rentowność inwestycji będzie spadać –...

zobacz więcej

Jak wskazano powyżej, działkowiec jest obowiązany uczestniczyć w pokrywaniu kosztów funkcjonowania ROD przez uiszczanie opłat ogrodowych. Powinno to następować w częściach przypadających na jego działkę.

Na koszty funkcjonowania ROD składają się w szczególności:

wydatki na inwestycje, remonty i bieżącą konserwację infrastruktury ogrodowej,

opłaty za dostawę energii elektrycznej i cieplnej, gazu i wody, w części dotyczącej terenu ogólnego i infrastruktury ogrodowej,

ubezpieczenia, podatki i inne opłaty publicznoprawne,

wydatki na utrzymanie porządku i czystości, a także

wydatki związane z zarządzaniem ROD.

W przypadku nieopłacenia opłat ogrodowych w ustalonych terminach, zarząd ROD obowiązany jest naliczać odsetki ustawowe za opóźnienie licząc od dnia następnego po ustalonym terminie.

Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne
źródło:
Zobacz więcej