RAPORT

Wojna na Ukrainie

Artur Wdowczyk: Jak zostać działkowcem?

ROD, czyli Rodzinne Ogrody Działkowe (fot. PAP/Darek Delmanowicz)
ROD, czyli Rodzinne Ogrody Działkowe (fot. PAP/Darek Delmanowicz)

Jak zostać działkowcem – kto, kiedy i na jakich warunkach może stać się użytkownikiem Rodzinnych Ogrodów Działkowych?

Najem okazjonalny – czym różni się od zwykłego najmu? Są korzyści, są też obowiązki

Najem okazjonalny to jedna z najpowszechniejszych form najmu nieruchomości i jednocześnie najbezpieczniejsza dla każdej ze stron. Umowa najmu...

zobacz więcej

ROD, czyli Rodzinne Ogrody Działkowe to wydzielony obszar (lub obszary) przeznaczony na cele rodzinnych ogrodów działkowych. Składa się on z działek i terenu ogólnego, służących do wspólnego korzystania przez działkowców oraz wyposażonych w infrastrukturę ogrodową rozumianą między innymi jako budynki i budowle, ogrodzenia, aleje i drogi ogrodowe, place zabaw czy świetlice oraz inne urządzenia znajdujące się na terenie ROD, przeznaczone do wspólnego używania przez osoby korzystające z działek oraz służące do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania rodzinnego ogrodu działkowego (o ile nie wchodzą w skład przedsiębiorstwa).

Zgodnie z art. 27 ust. 3 ustawy o ROD, przy ustanowieniu prawa do działki uwzględnia się w szczególności ustawowe funkcje ROD i działki, a także miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o działkę. Mając na uwadze, że do podstawowych celów ROD należy tworzenie warunków do udostępniania terenów zielonych dla społeczności lokalnych oraz poprawa warunków socjalnych członków tych społeczności, szansę na nabycie praw do działki mają wyłącznie te osoby, które mieszkają w ich pobliżu.

Umowa dzierżawy działkowej


Ustanowienie prawa do działki następuje na podstawie umowy dzierżawy działkowej. Jest ona zawierana pomiędzy stowarzyszeniem ogrodowym a pełnoletnią osobą fizyczną. Co do zasady dzierżawcą pozostaje jedna osoba, jednak umowa może zostać również zawarta z małżonkiem działkowca, jeżeli żąda ustanowienia prawa do działki wspólnie ze swoim współmałżonkiem.

Ceny materiałów budowlanych ostro w górę. Raport

Ceny materiałów budowlanych w maju tego roku wzrosły średnio o 34 proc. wobec maja 2021 r. – podała w poniedziałek Grupa PSB Handel. Najmocniej, bo...

zobacz więcej

Umowę dzierżawy działkowej zawiera się w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Na jej mocy stowarzyszenie ogrodowe zobowiązuje się oddać działkowcowi działkę na czas nieoznaczony do używania i pobierania z niej pożytków, a działkowiec zobowiązuje się używać działkę zgodnie z jej przeznaczeniem, przestrzegać regulaminu oraz uiszczać opłaty ogrodowe. Pamiętać przy tym należy, że przedmiotem umowy może być ustanowienie prawa wyłącznie do jednej działki.

Możliwe jest także nabycia prawa do działki na skutek jego przeniesienia przez działkowca. Także w tym przypadku stroną umowy może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna. Umowa taka powinna zostać sporządzona w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi. Wymóg ten jest zachowany, kiedy strony podpisują dokument w obecności notariusza, który potwierdza tę okoliczność zamieszczając na dokumencie odpowiednią klauzulę, a także wtedy kiedy strony nie podpisują wprawdzie dokumentu w jego obecności, ale uznają przed nim złożone podpisy za własnoręczne, co notariusz również zaznacza w sporządzonym dokumencie.

KNF zatwierdziła projekt umowy banków ws. systemu ochrony

Komisja Nadzoru Finansowego poinformowała w piątek, że zatwierdziła i uznała system ochrony banków komercyjnych. Jak napisała KNF w komunikacie,...

zobacz więcej

Przeniesienie praw do działki


Ustawa o Rodzinnych Ogrodach Działkowych nie określa wprost wszystkich elementów umowy o przeniesienie praw i obowiązków. Z przepisów art. 41 oraz 42 wspomnianej powyżej ustawy wynika jednak, że powinna przewidywać wynagrodzenia za nasadzenia, urządzenia i obiekty znajdującej się na działce.

Skuteczność przeniesienia praw do działki uzależniona jest jednak od zatwierdzenia przez stowarzyszenie ogrodowe. Powinno nastąpić to w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia pisemnego wniosku o zatwierdzenie. Brak zajęcia stanowiska w tym czasie jest jednoznaczny z zatwierdzeniem przeniesienia praw do działki.

Twoje INFO - kontakt z TVP INFO
Odmowa zatwierdzenia przeniesienia praw do działki może nastąpić z ważnych powodów, wśród których wymienić można na przykład brak ukończenia 18. roku życia przez stronę umowy czy zamieszkiwanie w miejscu na tyle odległym od działki, że niemożliwe byłoby prawidłowe z niej korzystanie. Dla zachowania ważności oświadczenia stowarzyszenia o odmowie zatwierdzenia przeniesienia praw do działki konieczne jest jego sporządzenie w formie pisemnej z uzasadnieniem.

Polska elektrownia jądrowa. Amerykanie zarezerwowali już turbiny

Polska wybierze w drugiej połowie roku partnera technologicznego i finansowego Programu Polskiej Energetyki Jądrowej. Wpłynęły już dwie oferty, ...

zobacz więcej

Stowarzyszenie ogrodowe może również odmówić zatwierdzenia przeniesienia praw do działki, jeżeli jednocześnie wskaże osobę, na rzecz której może nastąpić takie przeniesienie. Obwarowane jest to jednak koniecznością spełnienia dodatkowych warunków.

Każda ze stron umowy ma prawo wystąpić z powództwem o ustalenie bezpodstawności odmowy zatwierdzenia umowy o przeniesienie praw i obowiązków. W przypadku uznania przez sąd bezpodstawności umowy, jego orzeczenie zastępuje oświadczenie stowarzyszenia ogrodowego w przedmiocie zatwierdzenia. Jednakże w praktyce takie sprawy prawie nie występują. Najczęściej stowarzyszenie ogrodowe nie odmawia nabycia działki.

Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne
źródło:
Zobacz więcej