RAPORT

Wojna na Ukrainie

Matura podstawowa z języka polskiego 2022. Zadania, tematy wypracowania [ARKUSZE]

4 maja był pierwszym dniem egzaminów maturalnych w 2022 roku. Prawie 290 tysięcy tegorocznych absolwentów liceów i techników rozpoczęło je egzaminem z języka polskiego. Jak wygląda arkusz matury, kiedy będą wyniki egzaminu z języka polskiego na poziomie podstawowym? Jakie były tematy wypracowania? Lektury, z którymi musieli się zmierzyć tegoroczni maturzyści na egzaminie z języka polskiego, to „Pan Tadeusz” Adama Mickiewicza i „Noce i dnie” Marii Dąbrowskiej. Publikujemy arkusze Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. W tym roku przygotowano także wersję dla maturzystów z Ukrainy.

Matura 2022. Harmonogram i terminy egzaminów

Zaczną od języka polskiego, skończą na kaszubskim i łemkowskim – w środę rusza sesja maturalnych egzaminów pisemnych, która potrwa do 23 maja. Ich...

zobacz więcej

Dla ok. 290 tys. tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących, techników i szkół branżowych II stopnia obowiązkowym pisemnym egzaminem z języka polskiego na poziomie podstawowym w środę po godzinie 9.00 rozpoczęły się matury. Egzamin zakończył przed godz. 12:00. Trwał 170 minut. Czas trwania egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie podstawowym mógł zostać wydłużony dla abiturientów, którym przysługuje możliwość dostosowania. Dotyczy m.in. maturzystów, obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski po 24 lutego br., po ataku Rosji na Ukrainę.

Chęć przystąpienia do matury z języka polskiego – tak jak w latach ubiegłych – zadeklarowało też ok. 5480 absolwentów z wcześniejszych lat. Jak podała Centralna Komisja Egzaminacyjna, najstarszy tegoroczny maturzysta urodził się w 1951 r., do egzaminu maturalnego przystępuje w wieku 71 lat. Chęć przystąpienia do polskich egzaminów maturalnych zadeklarowało także 41 abiturientów, obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski po 24 lutego br., po ataku Rosji na ten kraj.Egzamin maturalny z polskiego na poziomie podstawowym – zadania


Egzamin pisemny z polskiego na poziomie podstawowym składał się z dwóch części. Maturzyści musieli rozwiązać test i napisać tekst własny (praca ma liczyć co najmniej 250 słów). Mieli wybór między: napisaniem rozprawki na jeden z dwóch podanych tematów a analizą tekstu poetyckiego.

W temacie rozprawki jest podany problem, którego ma ona dotyczyć. Maturzysta musi przedstawić swoje stanowisko, uzasadnić je, odwołując się do podanego fragmentu tekstu literackiego (zamieszczonego w arkuszu egzaminacyjnym) oraz innych, wybranych przez siebie, tekstów kultury (np. tekstu literackiego, obrazu, filmu).

Zobacz także: Matura z języka angielskiego


Pierwszy z tematów rozprawki brzmiał: „Czym dla człowieka może być tradycja? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do fragmentu »Pana Tadeusza«, całego utworu Adama Mickiewicza oraz do wybranego tekstu kultury”. W arkuszu egzaminacyjnym zacytowano fragment z początku XII księgi »Pana Tadeusza« z opisem uczty.
Kliknij, by zobaczyć (Źródło: Centralna Komisja Egzaminacyjna)


Matury w terminie dodatkowym. Dziś język polski

Rozpoczynają się matury w terminie dodatkowym. We wtorek egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym i na poziomie rozszerzonym, w środę – z...

zobacz więcej

Drugi z tematów rozprawki brzmiał: „Kiedy relacja z drugim człowiekiem staje się źródłem szczęścia? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do fragmentu »Nocy i dni« Marii Dąbrowskiej oraz do wybranych tekstów kultury”. W arkuszu zacytowano fragment mówiący o początkach małżeństwa Barbary i Bogumiła, o ich wspólnym życiu i pracy w majątku Krępa.

W przypadku analizy tekstu poetyckiego nie ma podanego problemu, który maturzysta powinien poruszyć w swoim tekście, jest tylko ogólne polecenie: zinterpretuj wiersz (zamieszczony w arkuszu egzaminacyjnym), postaw tezę interpretacyjną i uzasadnij ją. W tym roku trzeba było zinterpretować wiersz Józefa Barana „Najkrótsza definicja życia”.

Rozwiązujący test na poziomie podstawowym musieli także rozwiązać zadania dotyczące zamieszczonych w arkuszu egzaminacyjnym fragmentów tekstów: Krzysztofa A. Wieczorka „Serce czy rozum? Emocje w argumentacji i perswazji” i Grzegorza Jakowicza „Życie na poczytaniu. Rozmowy o literaturze i reszcie świata”.

Maturzyści musieli m.in. streścić tekst Wieczorka i na podstawie tekstu Wieczorka wyjaśnić znaczenie słów „serca” i „głowa”, sformułować wniosek dotyczący wpływu emocji na człowieka, wynikający z eksperymentu opisanego przez Wieczorka w tekście.

W zadaniach odnoszących się do tekstu Jankowicza maturzyści mieli podać dwie cechy „życia na poczekaniu” oraz podać dwa argumenty, potwierdzające przekonanie autora o wartości czytania literatury.
Kliknij, by zobaczyć (Źródło: Centralna Komisja Egzaminacyjna)


Ruszają matury. W tym roku bez egzaminów ustnych

O godz. 9 rano absolwenci liceów i techników z całego kraju rozpoczną zdawanie matur. Egzamin napisze blisko 290 tys. tegorocznych absolwentów i...

zobacz więcej

W jednym z zadań przytoczony został fragment prozy literackiej. Abiturienci musieli podać tytuł utworu i autora (była to „Lalka” Bolesława Prusa, fragment z rozdziału, w którym przebywający w Paryżu Stanisław Wokulski zastanawia się czy przyjąć propozycję prof. Geista i poświęcić się pracy naukowej, czy wrócić do Warszawy ze względu na Izabelę Łęcką). Polecenie w tym zadaniu brzmiało: „Czy Wokulski prowadził »życie na poczytaniu« ? W uzasadnieniu odwołaj się do podanego fragmentu, całej lektury, z której pochodzi fragment, oraz do artykułu Grzegorza Jankowicza”.

Punktacja i wymagania


Z egzaminu z polskiego na poziomie podstawowym maturzyści mogą otrzymać maksymalnie 70 punktów (w tym maksymalnie 50 za tekst własny). Aby zdać ten egzamin, trzeba uzyskać minimum 30 proc. punktów możliwych do zdobycia.

Egzamin pisemny z języka polskiego na poziomie podstawowym pisany jest obowiązkowo przez wszystkich maturzystów. Chętni mogą pisać także egzamin z tego przedmiotu na poziomie rozszerzonym. Zostanie on przeprowadzony w przyszłym tygodniu w poniedziałek.

W tym roku – podobnie jak w ubiegłym – egzamin maturalny będzie przeprowadzony na podstawie wymagań egzaminacyjnych, które zostały ogłoszone w grudniu 2020 r., a nie, jak w ubiegłych latach, na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej.

Wymagania egzaminacyjne stanowią zawężony katalog wymagań (o 20-30 proc. w zależności od przedmiotu) określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, które były podstawą przeprowadzania egzaminów w latach ubiegłych.

Egzaminy obowiązkowe


Maturzysta – tak jak w latach ubiegłych – musi przystąpić do trzech obowiązkowych pisemnych egzaminów na poziomie podstawowym: z języka polskiego, z matematyki i z języka obcego nowożytnego. Abiturienci ze szkół lub klas z językiem nauczania mniejszości narodowych obowiązkowy mają jeszcze egzamin pisemny z języka ojczystego na poziomie podstawowym.
Kliknij, by zobaczyć (Źródło: Centralna Komisja Egzaminacyjna)


Matura podstawowa z języka polskiego 2021. Pytania, tematy wypracowania [ARKUSZE]

Pierwszy dzień egzaminów maturalnych w 2021 roku. 271 tys. abiturientów rozpoczęło je egzaminem z języka polskiego. Jak wygląda arkusz matury,...

zobacz więcej

Wszyscy maturzyści muszą też przystąpić obowiązkowo do jednego pisemnego egzaminu na poziomie rozszerzonym (w przypadku języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym), czyli do egzaminu z tzw. przedmiotu dodatkowego lub do wyboru. Chętni mogą przystąpić maksymalnie do sześciu egzaminów na poziomie rozszerzonym.

Wśród przedmiotów do wyboru są: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia sztuki, historia muzyki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie, języki mniejszości narodowych i etnicznych, język regionalny, a także matematyka, język polski i języki obce nowożytne. Egzaminy z przedmiotu do wyboru zdawane są na poziomie rozszerzonym. Dlatego do tej grupy zaliczane są także - na tym poziomie – matematyka, język polski i języki obce, które są obowiązkowe na poziomie podstawowym.

Podobnie, jak w zeszłym roku i dwa lata temu, abiturienci nie muszą przystępować do dwóch – obowiązkowych w latach ubiegłych – egzaminów ustnych: z języka polskiego i z języka obcego. Przeprowadzane zostaną one wyłącznie dla zdających, którzy muszą przedstawić wynik uzyskany z egzaminu w części ustnej w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną.

Twoje INFO - kontakt z TVP INFO
W tym roku po raz pierwszy absolwenci technikum oraz absolwenci branżowej szkoły II stopnia, którzy ukończyli branżową szkołę I stopnia, nie mają obowiązku przystąpienia do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, jeżeli spełnili wszystkie warunki niezbędne do uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe albo dyplomu zawodowego w zawodzie nauczanym na poziomie technika.

Wyniki i terminy dodatkowe


Pisemna sesja egzaminacyjna potrwa do 23 maja. Sesja egzaminów ustnych rozpocznie się 18 maja i potrwa do 20 maja. Egzaminy ustne będą przeprowadzane według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych.

Matura poprawkowa 2021. We wtorek egzaminy

We wtorek rano przeprowadzone zostaną poprawkowe egzaminy maturalne. W tym roku będą to tylko egzaminy pisemne. Chęć zdawania poprawki zgłosiło...

zobacz więcej

Aby zdać maturę, abiturient musi uzyskać minimum 30 proc. punktów z egzaminów obowiązkowych. W przypadku przedmiotu do wyboru nie ma progu zaliczeniowego, wynik z egzaminu służy tylko przy rekrutacji na studia.

Abiturienci, którzy nie będą mogli z przyczyn losowych lub zdrowotnych przystąpić do egzaminów w sesji majowej, mogą przystąpić do nich w sesji dodatkowej w czerwcu. Jej termin wyznaczono na 1-15 czerwca.

Świadectwa maturalne zostaną przesłane do szkół przez okręgowe komisje egzaminacyjne do 5 lipca br. Tego samego dnia ogłoszone zostaną również ogólnopolskie wyniki tegorocznego egzaminu maturalnego.

Maturzysta, który zakwestionuje uzyskany przez siebie wynik, może się odwołać. Procedura jest kilkustopniowa. Maturzysta, który nie zda jednego obowiązkowego egzaminu, ma prawo do poprawki 23 sierpnia. Abiturient, który nie zda więcej niż jednego egzaminu, może poprawiać je dopiero za rok.

Matura ukraińska


Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek powiedział w środę, że „zgodnie z szacunkami do matury ukraińskiej w Polsce przystąpi kilkanaście tysięcy maturzystów”. O szczegółach szef MEiN będzie rozmawiał w przyszłym tygodniu ze swoim odpowiednikiem na Ukrainie ministrem Serhijem Szkarłetem.
Kliknij, by zobaczyć (Źródło: Centralna Komisja Egzaminacyjna)


Maturzyści wracają do egzaminów. Dziś poprawki

We wtorek odbędą się poprawkowe egzaminy maturalne. Szanse na poprawkę matury mają tylko te osoby, które nie zdały w maju jednego przedmiotu...

zobacz więcej

Jak mówił Czarnek, chęć przystąpienia do polskiego egzaminu dojrzałości zadeklarowało 47 abiturientów, obywateli Ukrainy. Jednocześnie wskazał, że „przytłaczająca większość będzie uczestniczyła w egzaminie maturalnym ukraińskim, z czego pan minister Szkarłet wyraża absolutne zadowolenie, że to właśnie w ten sposób wygląda”.

Szef MEiN poinformował, że zgodnie z polskimi szacunkami do matury ukraińskiej przystąpi w naszym kraju kilkanaście tysięcy maturzystów. Zapowiedział, że pomoc Polski w przeprowadzeniu matur ukraiński będzie miała przede wszystkich charakter organizacyjny.

Zobacz także: Pobierz aplikację mobilną i oglądaj TVP INFO na żywo

– Jeśli ukraińskie matury organizowane przez państwo ukraińskie będą odbywały się w okresie wolnym w Polsce od zajęć, to będą do dyspozycji szkoły i uniwersytety. W porozumieniu z władzami uniwersytetów czy organami prowadzącymi będziemy mogli udostępniać pomieszczenia dla kilkunastu tysięcy maturzystów ukraińskich będących w Polsce w ukraińskim systemie oświaty oraz udostępnić sprzęt informatyczny konieczny do zdawania matury w trybie zdalnym – zapowiedział minister Czarnek.

teraz odtwarzane
Rozpoczęły się egzaminy maturalne

Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne
źródło:
Zobacz więcej