RAPORT

Wojna na Ukrainie

Rzecznik TSUE: Oddalić skargi Polski i Węgier na mechanizm warunkowości

Należy oddalić skargi Polski i Węgier na system warunkowości wprowadzony w celu ochrony budżetu Unii w przypadku naruszeń zasad państwa prawnego – ocenił w opinii rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej Manuel Campos Sanchez-Bordona. „mechanizm warunkowości został przyjęty na właściwej podstawie prawnej, jest zgodny z art. 7 TUE i z zasadą pewności prawa” – stwierdził przedstawiciel Trybunału.

Polska i Węgry bronią traktatów. Spór dotyczy fundamentów UE

O co tyczy się spór wokół budżetu Unii Europejskiej bo oczywiste jest, że Polska i Węgry go nie kwestionują. Ma on charakter przede wszystkim...

zobacz więcej

Złożone przez rządy Polski i Węgier skargi do TSUE dotyczą decyzji z grudnia 2020 r. Liderzy państw UE porozumieli się wtedy w sprawie wieloletniego budżetu, funduszu odbudowy i mechanizmu warunkowości.

Rozporządzenie w sprawie uwarunkowań dotyczących praworządności, mające na celu ochronę funduszy UE przed ich ewentualnym niewłaściwym wykorzystaniem, weszło w życie w tym roku. W ramach nowych przepisów nie zaproponowano jednak żadnych instrumentów.

Rada Europejska zwróciła się do Komisji o opracowanie wytycznych do stosowania mechanizmu. Zastrzegła, że będzie on mógł zostać uruchomiony dopiero po przyjęciu tych wytycznych.

Jednocześnie dwa państwa członkowskie – Polska i Węgry – 11 marca zaskarżyły do TSUE ten mechanizm.

Według Polski rozporządzenie dotyczące mechanizmu warunkowości wprowadza polityczną ocenę państw członkowskich na podstawie nieskonkretyzowanych zasad i nie określa żadnych mierzalnych kryteriów spełnienia warunków państwa prawnego.

KE pisze do Węgier w sprawie ustawy o ochronie dzieci

Komisarz UE ds. sprawiedliwości Didier Reynders wystosował w środę pismo do minister sprawiedliwości Węgier Judit Vargi, podkreślając obawy prawne...

zobacz więcej

Polska wychodzi z założenia, że UE nie powierzono żadnych kompetencji kontrolnych w procesie stanowienia prawa krajowego i wykonania trójpodziału władzy ani w dziedzinie organizacji wymiaru sprawiedliwości. W związku z tym uzależnienie finansowania państw członkowskich od spełniania zasad, których nie ma w traktatach, byłoby naruszeniem norm prawnych Unii.

W przedłożonej w czwartek opinii rzecznik generalny TSUE Sanchez-Bordona wskazał w pierwszej kolejności, że celem tego rozporządzenia jest „stworzenie szczególnego mechanizmu służącego zapewnieniu należytego wykonywania budżetu Unii w sytuacji, gdy państwo członkowskie popełnia naruszenia zasady państwa prawnego, które zagrażają należytemu zarządzaniu funduszami Unii lub jej interesom finansowym”.

Podkreślił przy tym, że rozporządzenie „nie zmierza do ochrony państwa prawnego za pomocą mechanizmu sankcyjnego podobnego do mechanizmu art. 7 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE), tylko ustanawia instrument warunkowości finansowej w celu ochrony wspomnianej wartości Unii”.

Twoje INFO - kontakt z TVP INFO
W jego ocenie przyjęcie takiego rozwiązania legislacyjnego wchodzi w zakres „uprawnień dyskrecjonalnych instytucji Unii i nie można go uznać za oczywiście błędne, gdyż poszanowanie zasad państwa prawnego może mieć fundamentalne znaczenie dla należytego funkcjonowania finansów publicznych i prawidłowego wykonania budżetu Unii”.

Zobacz także: Szefowa KE sugeruje Polsce i Węgrom rozwiązanie ws. tzw. praworządności

Komisja Europejska weźmie pod uwagę orzeczenie TSUE ws. Polski i Węgier

Przy wdrożeniu mechanizmu warunkowości weźmiemy pod uwagę orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości UE – poinformował rzecznik Komisji Europejskiej ds....

zobacz więcej

Rzecznik generalny podkreślił, że rozporządzenie wymaga „wystarczająco bezpośredniego związku między naruszeniem państwa prawnego a wykonywaniem budżetu, przez co nie ma zastosowania do każdego naruszenia państwa prawnego, lecz tylko do takich, które mają bezpośredni związek z wykonywaniem budżetu Unii”.

Następnie Sanchez-Bordona zauważył, że art. 7 TUE nie upoważnia prawodawcy Unii do ustanowienia innego analogicznego mechanizmu mającego „ten sam cel polegający na ochronie państwa prawnego i przewidującego podobne sankcje”. Jednak w jego ocenie art. 7 TUE nie stoi na przeszkodzie temu, by taką ochronę zapewnić „w drodze innych instrumentów niezwiązanych z tym postanowieniem, pod warunkiem że ich zasadnicze cechy różnią się od cech ochrony zapewnianej przez to postanowienie”.

„Podczas gdy art. 7 TUE uzależnia przyjęcie środków od stwierdzenia poważnego i stałego naruszenia przez państwo członkowskie wartości Unii, rozporządzenie dotyczy jedynie naruszenia przez państwo członkowskie zasad państwa prawnego wpływającego lub stwarzającego poważne ryzyko wpłynięcia, w sposób bezpośredni, na należyte zarządzanie finansami w ramach budżetu Unii lub na ochronę jej interesów finansowych” – przekonuje przedstawiciel TSUE.

Zobacz także: Parlament Europejski pozwie Komisję Europejską za niestosowanie rozporządzenia ws. mechanizmu warunkowości w budżecie UEW jego ocenie mechanizm warunkowości jest podobny do innych instrumentów warunkowości finansowej i wykonywania budżetu istniejących w rozmaitych dziedzinach prawa Unii, nie zaś do mechanizmu art. 7 TUE.

Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne
źródło:

Zobacz więcej