RAPORT

DEBATA W PARLAMENCIE EUROPEJSKIM PO WYROKU TK

500 Plus, e-faktury, kredyty na studia. Jakie zmiany się szykują?

Cały program „Rodzina 500 plus” będzie obsługiwany przez ZUS (fot. Shutterstock/Olena Yakobchuk)
Cały program „Rodzina 500 plus” będzie obsługiwany przez ZUS (fot. Shutterstock/Olena Yakobchuk)

Projekty nowelizacji ustawy dotyczącej programu 500 Plus, zgodnie z którym wypłata świadczenia będzie odbywać się tylko w formie bezgotówkowej, ustawy o odpadach i wprowadzający e-faktury – to niektóre z projektów, którymi zajmie się rząd na wtorkowym posiedzeniu.

500 Plus. Trzeba złożyć wniosek, by nie stracić świadczenia

Tylko złożenie wniosku o 500 plus do końca czerwca gwarantuje, że świadczenie wychowawcze zostanie wypłacone z wyrównaniem od 1 czerwca –...

zobacz więcej

Obowiązująca ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci dopuszcza możliwość składania wniosków o świadczenie 500 Plus w różnych formach, m.in. w papierowej, a wypłata świadczenia może następować w formie przekazu pocztowego, wypłaty gotówkowej lub przekazu bankowego.

Zgodnie z projektem cały program „Rodzina 500 Plus” będzie obsługiwany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wnioski będą mogły być składane wyłącznie za pośrednictwem kanałów elektronicznych, a wypłata środków będzie odbywać się jedynie w formie bezgotówkowej.

Przejęcie obsługi 500 Plus od samorządów będzie odbywało się stopniowo. Według Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej zmiany są podyktowane optymalizacją procesu przyznawania i obsługi świadczeń – mają przynieść oszczędności ok. 3,1 mld zł dla budżetu państwa w perspektywie 10 lat.

Ustawa o VAT i e-faktury


Ministrowie zajmą się także projektem nowelizacji ustawy o VAT, której celem jest wprowadzenie e-faktur. Nowa forma faktur ma uzupełnić dopuszczane formy dokumentowania transakcji – faktury papierowe i faktury elektroniczne. Faktury takie będą wystawiane i otrzymywane przez podatników za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur. Według projektu wykorzystywanie e-faktury będzie fakultatywne i będzie wymagało akceptacji odbiorcy takiej faktury np. w aplikacji e-Mikrofirma lub poboru faktur z systemu.

Nowelizacja ustawy o odpadach

Warszawa, śmieci i kampania reklamowa. Resort klimatu odpowiada na fake newsa

Od kilkunastu dni na wielu nośnikach reklam w stolicy, w tym na pojazdach komunikacji miejskiej, prezentowane są materiały graficzne, które mają...

zobacz więcej

Rząd zajmie się także projektem noweli ustawy o odpadach, który ustanawia nowe wymagania w zapobieganiu powstawania odpadów, rozszerza przepisy dotyczące planów gospodarki odpadami i wyznacza wyższe poziomy recyklingu odpadów opakowaniowych.

Projekt zmienia definicje bioodpadów, gospodarowania odpadami i zapobiegania powstawaniu odpadów oraz odpadów komunalnych. Dodaje również definicje odpadów innych niż niebezpieczne, budowlanych i rozbiórkowych, odpadów żywności, systemu rozszerzonej odpowiedzialności producenta, odzysku materiałów i wypełniania wyrobisk.

Kolejne zmiany mają na celu ustanowienie nowych wymagań w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów; rozszerzenie przepisów dotyczących zakresu planów gospodarki odpadami; dostosowanie przepisów w związku ze zmianą definicji odpadów komunalnych; doprecyzowanie obowiązków gminy w zakresie gospodarowania odpadami oraz sprawozdawania informacji dotyczących odpadów komunalnych oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych pochodzących z gospodarstw domowych.

Zobacz także: Zmiany w ustawie śmieciowej


Projekt wprowadza także cele w zakresie zmniejszenia ilości składowanych odpadów z określeniem daty ich osiągnięcia, a także kary za nieosiągnięcie tych celów. Inne rozwiązania zapisane w projekcie mają na celu wyznaczenie do 2030 r. wyższych poziomów recyklingu odpadów opakowaniowych w odniesieniu do wprowadzonych do obrotu opakowań, a także dostosowanie zaświadczeń o zużytym sprzęcie i potwierdzających recykling do zmienionych wymagań w zakresie sprawozdawczości.

Kredyty na studia

ZBP: Pomoc w spłacie kredytów wznowiona, ale tylko dla przedsiębiorców

Od 18 stycznia zostanie wznowiona pomoc w spłacie kredytów w związku z pandemią; będzie dotyczyć tylko przedsiębiorców, nie klientów indywidualnych...

zobacz więcej

Ministrowie zajmą się też projektem noweli ustaw Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty dotyczącym kredytów na studia. Zgodnie z projektem o kredyt na studia medyczne będą mogli ubiegać się studenci odbywający studia na kierunku lekarskim, prowadzone w języku polskim, na warunkach odpłatności w polskich uczelniach wyższych (studia niestacjonarne w uczelniach publicznych i studia stacjonarne w uczelniach niepublicznych).

Studenci, którzy zdecydują się na skorzystanie z kredytu na studia medyczne, uzyskają możliwość pokrycia częściowego albo całkowitego kosztu kształcenia na tych studiach z budżetu państwa, a po spełnieniu warunków określonych w projektowanej ustawie – jego częściowego lub całkowitego umorzenia.

Kredytowanie studiów będzie się odbywało w transzach wypłacanych przez podmiot udzielający kredytu na studia medyczne (bank) na wyodrębniony rachunek uczelni nie dłużej niż przez sześć lat. Kredyt będzie miał preferencyjny charakter, m.in. niskie oprocentowanie, możliwość wystąpienia przez kredytobiorcę o wcześniejsze rozpoczęcie spłaty kredytu, możliwość wydłużenia lub skrócenia okresu spłaty kredytu, możliwość obniżenia wysokości miesięcznej raty kredytu, a w przypadku trudnej sytuacji życiowej kredytobiorcy możliwość zawieszenia spłaty kredytu wraz z odsetkami na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.

Zobacz także: Ogromny spadek zainteresowania studiami w Wielkiej Brytanii


Ministrowie omówią także projekt noweli ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych i ustawy Prawo farmaceutyczne, który dostosowuje krajowe przepisy do przepisów unijnych po wyjściu ze Wspólnoty Wielkiej Brytanii.

Twoje INFO - kontakt z TVP INFO

Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne
źródło:

Zobacz więcej