RAPORT:

#FabrykahejtuPO

Dzieci i młodzież wracają do szkół. Jak będzie wyglądał nowy rok szkolny?

System oświaty w czasie epidemii (fot. PAP/Leszek Szymański)
System oświaty w czasie epidemii (fot. PAP/Leszek Szymański)

Od 1 września uczniowie będą uczyć się w szkołach w trybie stacjonarnym. Egzamin ósmoklasisty i egzamin maturalny w 2022 r. zostaną przeprowadzone na podobnych zasadach jak w 2021 r. – zakładają rozporządzenia podpisane przez szefa Ministerstwa Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka opublikowane w Dzienniku Ustaw.

Matury i egzamin ósmoklasisty. Szef MEN o formie i terminie egzaminów

Rezygnacja z części ustnych i oparcie się na wynikach egzaminów pisemnych jest brane pod uwagę przez Ministerstwo Edukacji Narodowej jako element...

zobacz więcej

MEiN poinformowało w piątek, że minister podpisał dwa rozporządzenia: w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Zostały one opublikowane w Dzienniku Ustaw.

Egzamin ósmoklasisty i egzamin maturalny w 2022 roku


Rozporządzenia określają sposób realizacji zadań jednostek systemu oświaty w roku szkolnym 2021/2022 w sytuacji nadal trwającego na terenie Polski stanu epidemii. MEiN przekazało w komunikacie, że w 2022 r., podobnie jak w roku 2021, egzamin ósmoklasisty i egzamin maturalny zostaną przeprowadzone na podstawie wymagań egzaminacyjnych określonych w załącznikach do rozporządzenia wydanego na podstawie art. 30c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082).

Dokumenty zawierają zawężony katalog wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, które były podstawą przeprowadzania egzaminów w latach ubiegłych. Egzamin ósmoklasisty w 2022 r. zostanie przeprowadzony w maju, czyli o miesiąc później niż zazwyczaj. Ma to umożliwić uczniom szkół podstawowych lepsze przygotowanie się do tego sprawdzianu wiedzy. Nie będzie na nim czwartego przedmiotu obowiązkowego, wybranego spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia – podkreśla resort edukacji i nauki w komunikacie.

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych


W rozporządzeniu określono także zasady rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. „Z uwagi na rezygnację z przeprowadzania w roku szkolnym 2021/2022 egzaminu ósmoklasisty z czwartego przedmiotu do wyboru, dostosowano sposób przeliczania na punkty wyniku egzaminu ósmoklasisty z trzech przedmiotów. Zachowano rozwiązania polegające na tym, że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wyniki egzaminu ósmoklasisty powinna być równa maksymalnej liczbie punktów możliwych do uzyskania łącznie za uzyskanie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem i za oceny z obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz za osiągnięcia ucznia” – przekazało w ministerstwo.

Czytaj także: Mniej lektur na egzaminie ósmoklasisty z języka polskiego


Matura 2021: koronawirus wymusił kolejne zmiany. Szczegóły wyjaśnia szef CKE

Z powodu epidemii koronawirusa matury w 2021 roku będą odbywały się bez części ustnej – jak w tym roku – i nie będzie konieczności przystąpienia do...

zobacz więcej

Z kolei ustalając sposób przeliczania na punkty wyniku egzaminu ósmoklasisty przyjęto, że kandydat może maksymalnie uzyskać 100 punktów. W związku z tym przyjęto, że wyniki z egzaminu ósmoklasisty z: języka polskiego i matematyki mnoży się przez 0,35. Oznacza to, że kandydat może z tych przedmiotów uzyskać maksymalnie po 35 punktów, czyli w sumie 70 punktów. Natomiast wynik z języka obcego nowożytnego mnoży się przez 0,3 – co oznacza, że kandydat może z tego przedmiotu uzyskać maksymalnie 30 punktów.

Resort edukacji przekazał, że podobne rozwiązanie przyjęto w przypadku kandydatów do szkół ponadpodstawowych, których zwolniono z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty lub do danego przedmiotu (przedmiotów) objętego tym egzaminem. W ich przypadku zachowano dotychczasową zasadę, że przeliczane będą na punkty oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły z zajęć edukacyjnych, z których przeprowadzany jest egzamin ósmoklasisty.

Czytaj także: Wiceminister zdrowia o początku roku szkolnego


„Tak jak do tej pory maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania po przeliczeniu ocen z zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej jest równa maksymalnej liczbie punktów możliwych do uzyskania z danego przedmiotu objętego egzaminem ósmoklasisty przez ucznia, który przystąpił do egzaminu ósmoklasisty” – poinformowało MEiN.

Część ustna egzaminu maturalnego


Nowe przepisy określają zasady przeprowadzenia egzaminu maturalnego w 2022 r. Podobnie jak w 2021 r. będzie on przeprowadzany tylko w części pisemnej. Absolwenci będą mieli jednak obowiązek przystąpienia w 2022 r. do egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym.

Egzamin ósmoklasisty w terminie dodatkowym. Wiadomo, kiedy wyniki

O godzinie 9 rozpocznie się egzamin ósmoklasisty w terminie dodatkowym. Egzamin jest obowiązkowy, by ukończyć szkołę podstawową. Wyniki będą znane...

zobacz więcej

Część ustna egzaminu maturalnego, podobnie jak w 2021 r., nie będzie obowiązkowa. Będą mogli do niej przystąpić wyłącznie absolwenci, którzy aplikują na uczelnię zagraniczną, i są zobowiązani do przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego w celu zrealizowania postanowień umowy międzynarodowej.

Jak przekazało MEiN, w 2022 r. absolwent zda egzamin maturalny i uzyska świadectwo dojrzałości, jeżeli uzyska z każdego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej co najmniej 30 proc. punktów możliwych do uzyskania i przystąpi do egzaminu maturalnego z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym.

Ponowne przystąpienie do egzaminu maturalnego


Z kolei absolwenci, którzy w poprzednich latach nie zdali egzaminu maturalnego w 2022 r. będą mogli złożyć, do 31 maja 2022 r., wniosek o wydanie świadectwa dojrzałości do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. Będą mogły zrobić to osoby, które w poprzednich latach z każdego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej otrzymały co najmniej 30 proc. punktów możliwych do uzyskania oraz przystąpiły do części pisemnej egzaminu maturalnego z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego, albo spełnią warunek i w poprzednich latach z każdego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej otrzymały co najmniej 30 proc. punktów możliwych do uzyskania – poinformowano w komunikacie.

Zobacz także: Pobierz aplikację mobilną i oglądaj TVP INFO na żywo

Minister Czarnek: Mniejszy zakres egzaminów maturalnych i ósmoklasisty

Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek poinformował, że specjalne zespoły „pracują nad zmianą incydentalną odnośnie przedmiotów...

zobacz więcej

Przepisy określają, że ponowne przystąpienie do egzaminu maturalnego jest możliwe przez pięć lat. Absolwent, który nie zda egzaminu maturalnego z przedmiotu lub przedmiotów obowiązkowych (w tym również w przypadku niezdania egzaminu maturalnego w części ustnej) może ponownie przystąpić do egzaminu z tego przedmiotu lub przedmiotów, w okresie pięciu lat od pierwszego egzaminu maturalnego, licząc od października roku, w którym absolwent przystąpił do egzaminu maturalnego po raz pierwszy.

Po upływie tego terminu absolwent, aby uzyskać świadectwo dojrzałości, musi przystąpić do egzaminu maturalnego w pełnym zakresie.

Nowe rozporządzenia dotyczą także zmian m.in. w: prowadzeniu szkoleń dla przewodniczących zespołów egzaminacyjnych, członków zespołów egzaminacyjnych oraz egzaminatorów z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość; ustalaniu składu zespołu nadzorującego.

Czytaj także: Niemcy: Uczniowie chcą do szkoły, ale nauczyciele są pełni obaw


Do tego dotyczą też poszerzenia katalogu osób, które mogą być powołane w skład zespołu nadzorującego o przedstawicieli: organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego, uczelni, placówki doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznej; ustalenia obowiązku wniesienia opłaty za egzamin maturalny w 2022 r. oraz ustalenia pięcioletniego okresu przystępowania do egzaminu maturalnego dla absolwentów, którzy w 2022 r. przystąpili do tego egzaminu po raz pierwszy i go nie zdali. Twoje INFO - kontakt z TVP INFO

Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne
źródło:

Zobacz więcej