RAPORT

Wojna na Ukrainie

Polska to nie wyjątek. Zobacz, jak kwestię koncentracji w mediach regulują kraje UE i USA

Koncentracja mediów w UE i Stanach Zjednoczonych (fot. PAP/Leszek Szymański)
Koncentracja mediów w UE i Stanach Zjednoczonych (fot. PAP/Leszek Szymański)

W Polsce niektóre prywatne media są w żałobie, bo większość posłów przegłosowała nowelizację ustawy medialnej, która ureguluje kwestię przydzielania koncesji radiowych i telewizyjnych. Obecnie dochodzi bowiem do niepokojących sytuacji jak ta, że 100 proc. akcji telewizji TVN ma firma zarejestrowana na lotnisku w Amsterdamie, która nie zatrudnia ani jednego pracownika. Portal tvp.info sprawdził jak sprawę koncentracji kapitału w mediach regulują inne kraje demokratyczne.

Biedroń żąda debaty PE ws. TVN. Andruszkiewicz: Donoszenie na Polskę

100 proc. akcji telewizji TVN ma firma zarejestrowana na lotnisku w Amsterdamie, która nie zatrudnia ani jednego pracownika. – Musimy doprowadzić...

zobacz więcej

Na początek przypomnijmy, że zgodnie z propozycją PiS „koncesja na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych ma być udzielana osobie zagranicznej, której siedziba lub stałe miejsce zamieszkania znajduje się w państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego, pod warunkiem, że taka osoba zagraniczna nie jest zależna od osoby zagranicznej, której siedziba lub stałe miejsce zamieszkania znajduje się w państwie niebędącym państwem członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego”.

– Ustawa, która pozwala regulatorowi polskiemu weryfikować to, czy nabycie udziałów dominujących w podmiocie medialnym powinno mieć miejsce, czy nie, jest ustawą jak najbardziej normalną dla każdego poważnego państwa – przekonywał premier Mateusz Morawiecki.

Rzeczywiście, nad uregulowaniem tych kwestii wielokrotnie pracowali już nawet unijni urzędnicy, ale nigdy nie udało im się dojść do konsensusu, który satysfakcjonowałby wszystkie kraje. W związku z tym każde z państw ma własne, nieco inne regulacje. To krajowe zapisy stanowią, na jakich zasadach może funkcjonować rynek medialny w danym państwie.

Pobierz aplikację mobilną i oglądaj TVP INFO na żywo

Okazuje się, że przepisy podobne do tych, o których dyskutujemy w Polsce, z powodzeniem funkcjonują m.in. w Stanach Zjednoczonych, Francji, Hiszpanii, Austrii i nie tylko.

W 2015 roku w specjalnym raporcie opracowała je wszystkie Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. Opisując sytuację 20 wybranych państw podzielono je na te posiadające „rozwinięte prawodawstwo antykoncentracyjne dotyczące mediów” i „o mniej szczegółowych zapisach antykoncentracyjnych”. Ponieważ dokument pochodzi sprzed kilku lat, nie wszystkie zapisy muszą być w pełni aktualne.

Kraje posiadające rozwinięte prawodawstwo antykoncentracyjne dotyczące mediów:

Gdzie mieści się spółka, która ma 100 procent akcji TVN?

Nowelizacja ustawa o KRRiT ma uszczelnić obchodzone przepisy dotyczące struktury właścicielskiej mediów. Niemożliwe będzie – jak jest teraz – że...

zobacz więcej

Stany Zjednoczone:


––> Nie na ograniczeń liczby koncesji telewizyjnych o zasięgu krajowym, pod warunkiem że ich łączny zasięg nie przekroczy 39% gospodarstw domowych w USA.

––> Zabronione są połączenia pomiędzy sieciami telewizyjnymi: ABC, CBS, Fox i NBC.

––> W przypadku telewizyjnych stacji lokalnych jeden podmiot może posiadać dwie koncesje na tym samym obszarze, jeśli nie nakładają się ich zasięgi lub co najmniej jedna z tych stacji nie jest w pierwszej czwórce rankingu oglądalności.

––> Ograniczenia własności na radiowym rynku lokalnym określa się w zależności od wielkości rynku:
* na rynku, gdzie funkcjonuje 45 stacji radiowych, jeden podmiot może posiadać maksymalnie osiem stacji i nie więcej niż pięć w tych samych pasmach (AM lub FM),
* na rynku z 30-44 radiami jeden podmiot może posiadać maksymalnie siedem stacji i nie więcej niż cztery w tych samych pasmach (AM lub FM),
* na rynku z 15-29 radiami jeden podmiot może posiadać maksymalnie sześć stacji i nie więcej niż cztery w tym samym paśmie (AM lub FM),
* na rynku do 14 rozgłośni jeden podmiot może posiadać maksymalnie pięć stacji i nie więcej niż trzy w tym samym paśmie (AM lub FM) - pod warunkiem, że nie będzie właścicielem więcej niż 50% stacji na rynku.

––> Jak wskazywano, koncentracja krzyżowa także jest dopuszczalna w zależności od wielkości rynku:

* na rynkach, gdzie niezależnie od siebie jest co najmniej 20 usług medialnych (telewizje, radia o pełnej mocy, główne gazety i sieci kablowe), jeden podmiot może posiadać maksymalnie dwie stacje telewizyjne i sześć radiowych – lub jedną stację telewizyjną i siedem radiowych,
* w przypadku rynków o co najmniej dziesięciu niezależnych usługach medialnych jeden podmiot może posiadać maksymalnie dwie stacje telewizyjne i cztery stacje radiowe;
* na mniejszych rynkach jeden podmiot może posiadać dwie stacje telewizyjne i jedną radiową.

Ustawa medialna. Jak Zachód radzi sobie z zagranicznymi właścicielami

Proponowana przez Prawo i Sprawiedliwość nowelizacja ustawy o radiofonii i telewizji ma doprecyzować już istniejące przepisy. Chodzi o zablokowanie...

zobacz więcej

Chorwacja:


Za niedopuszczalną koncentrację uznaje się sytuację, gdy:

––> nadawca telewizyjny i/lub radiowy posiada koncesję ogólnokrajową i udział kapitału przekraczający 25% w przedsiębiorstwie innego nadawcy o zasięgu ogólnokrajowym lub koncesję o zasięgu regionalnym, lokalnym, miejskim;

––> nadawca telewizyjny i/lub radiowy posiada koncesję ogólnokrajową i udział kapitału przekraczający 10% w podmiocie wydającym prasę codzienną o nakładzie ponad 3.000 egzemplarzy;

––> nadawca telewizyjny i/lub radiowy posiada koncesję ogólnokrajową i udział kapitału przekraczający 10% w podmiocie prowadzącym działalność jako agencja prasowa;

––> nadawca telewizyjny i/lub radiowy posiada koncesję ogólnokrajową i jednocześnie jest wydawcą prasy codziennej o nakładzie ponad 3.000 egzemplarzy;

––> nadawca telewizyjny i/lub radiowy posiada koncesję lokalną lub regionalną oraz udział kapitałowy przekraczający 30% w innym podmiocie mającym koncesję na nadawanie o zasięgu lokalnym lub regionalnym na tym samym obszarze;

––> nadawca telewizyjny i/lub radiowy posiada koncesję regionalną lub lokalną, a jednocześnie jest wydawcą prasy codziennej lokalnej na tym samym obszarze lub obszarze sąsiadującym;

––> dostawca usług medialnych (satelitarny, kablowy, internetowy) jest jednocześnie wydawcą prasy codziennej o nakładzie przekraczającym 3.000 egzemplarzy;

––> dostawca usług medialnych (satelitarny, kablowy, internetowy) posiada udziały kapitałowe przekraczające 10% w wydawnictwie prasy codziennej o nakładzie przekraczającym 3.000 egzemplarzy;

––> osoba prawna, prowadząca działalność jako agencja reklamowa, jak również osoba fizyczna, prawna lub grupa powiązanych osób, która ma więcej niż 10% udziału w tym rynku lub więcej niż 10% udziału w składzie organów kierowniczych, lub w procesie głosowania, nie może być nadawcą telewizyjnym i/lub radiowym i/lub założycielem radia lub telewizji, ani nie może posiadać akcji w przedsiębiorstwie telewizyjnym i/lub radiowym.

Suski: Komisja przyjmie poprawkę Kukiza do projektu ustawy medialnej

We wtorek sejmowa komisja kultury najprawdopodobniej przyjmie poprawkę do projektu ustawy medialnej, która wyklucza możliwość wykupu przez spółki...

zobacz więcej

Czechy:


––> Jedna osoba prawna lub fizyczna nie może posiadać więcej niż jednej koncesji radiowej lub telewizyjnej o zasięgu ogólnokrajowym (nie dotyczy to nadawania cyfrowego rozprowadzanego kablowo i satelitarnie);

––> nadawca radiowy i telewizyjny o zasięgu ogólnokrajowym nie może posiadać żadnych udziałów własnościowych w przedsiębiorstwie innego nadawcy radiowego lub telewizyjnego;

––> jedna osoba fizyczna lub prawna, będąca właścicielem większej liczby koncesji na nadawanie radiowe lub telewizyjne innych niż o zasięgu ogólnokrajowym nie może być właścicielem koncesji, których łączny zasięg przekracza 70% populacji Czech (wg danych ze spisu powszechnego);

––> tworzenie sieci - żadna sieć radiowa ani telewizyjna nie może swym zasięgiem przekroczyć 70% w populacji Czech (wg danych ze spisu powszechnego);

––> w procesie udzielania koncesji brana jest pod uwagę przejrzystość struktury własności wnioskodawcy. Wnioskodawcy nie mogą mieć powiązań biznesowych z nadawcą publicznym lub spółką handlową ustanowioną przez tego nadawcę;

––> żaden ogólnokrajowy publiczny nadawca telewizyjny lub radiowy nie może połączyć się z innym ogólnokrajowym nadawcą telewizyjnym czy radiowym poprzez personalne powiązania polegające na zasiadaniu w organach statutowych tych podmiotów lub prowadzeniu działalności biznesowej na zasadach partnerstwa w tym samym przedsiębiorstwie lub podmiotach powiązanych. O zamiarze konsolidacji przedsiębiorstw w formie fuzji osób prawnych lub sprzedaży całości lub znaczącej części udziałów przedsiębiorstwa na rynku mediów należy poinformować regulatora rynku mediów.

Groźba ws. koncesji dla TVN24? Departament Stanu: To będzie miało konsekwencje

Los koncesji telewizji TVN24 to coś, do czego podchodzimy bardzo poważnie; ewentualne nieprzyznanie licencji będzie miało swoje konsekwencje dla...

zobacz więcej

Francja:


––> Osoba fizyczna lub prawna nie może posiadać więcej niż 49% kapitału lub prawa głosu w spółce posiadającej koncesję na ogólnokrajowy naziemny program telewizyjny, którego oglądalność w sieciach komunikacji elektronicznej przekracza 8% całkowitej oglądalności telewizyjnej;

––> posiadacz koncesji na ogólnokrajowy naziemny program telewizyjny rozprowadzany przez sieci komunikacji elektronicznej o oglądalności na poziomie ponad 8% nie może bezpośrednio lub pośrednio posiadać więcej niż 33% kapitału lub prawa głosu w spółce posiadającej koncesję inną niż ogólnokrajowa;

––> osoba posiadająca jedną lub więcej nieogólnokrajowych naziemnych cyfrowych koncesji telewizyjnych nie może wejść w posiadanie kolejnej koncesji tego typu jeżeli spowodowałoby to, że łączny zasięg ludnościowy programów objętych koncesjami tego typu przekraczałby 12 mln mieszkańców;

––> osoba posiadająca koncesję na naziemną telewizję cyfrową obejmującą dany obszar nadawania nie może wejść w posiadanie innej koncesji tego samego typu na tym samym obszarze;

––> nikt nie może być posiadaczem jednej lub więcej koncesji na nadawanie osobistej telewizji mobilnej (są to programy należące do naziemnej telewizji cyfrowej przeznaczone do odbioru na urządzeniach mobilnych z użyciem dekodera), jeżeli potencjalna oglądalność takiej usługi/usług przekracza 20% łącznej potencjalnej oglądalności wszystkich usług telewizyjnych – publicznych i koncesjonowanych, nadawanych jako osobista telewizja mobilna;

––> dla spółek giełdowych stosuje się przepisy antykoncentracyjne w oparciu o ustawę o giełdzie papierów wartościowych;

––> osoba zagraniczna nie może ubiegać się o bezpośrednie lub pośrednie nabycie części kapitału lub prawa głosu na walnym zgromadzeniu spółki będącej w posiadaniu naziemnej koncesji radiowej lub telewizyjnej na program nadawany w języku francuskim, jeżeli nabycie to skutkowałoby podniesieniem udziału kapitału zagranicznego do ponad 20%. Za osobę zagraniczną uważa się: osoby fizyczne o obcym obywatelstwie, spółki, których większościowy kapitał nie należy, w sposób bezpośredni lub pośredni, do francuskich osób fizycznych lub prawnych jak również stowarzyszenia, których kierownictwo ma obce obywatelstwo.

Kapitał zagraniczny w mediach. Jak wyglądają przepisy w UE i USA?

Trwa medialna burza wokół złożonego w Sejmie projektu ustawy o KRRiT. Mimo, że projekt wprowadza jedynie 49. procentowy limit udziału kapitału...

zobacz więcej

Hiszpania:


––> Osoba fizyczna lub osoba prawna nie może jednocześnie posiadać udziałów w kapitale lub mieć prawa głosu w organach zarządczych różnych podmiotów telewizyjnych dostarczających usługi audiowizualne. Tym niemniej żadna osoba fizyczna lub prawna nie może nabyć znaczących udziałów w więcej niż jednym ogólnokrajowym podmiocie dostarczającym usługi telewizyjne, jeśli średnia oglądalność wszystkich programów, o zasięgu krajowym tego podmiotu, przekracza 27% całości widowni w ciągu 12 miesięcy poprzedzających zakup tych udziałów;

––> w przypadku posiadania udziałów kapitałowych lub prawa głosu przez osoby fizyczne lub prawne spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego stosuje się „zasadę wzajemności” w traktowaniu podmiotów, ale udział kapitału takich podmiotów nie może przekraczać 50%;

––> żadna osoba fizyczna lub prawna nie może nabyć znaczących udziałów kapitałowych lub posiadać prawa głosu w więcej niż jednym podmiocie dostarczającym audiowizualne usługi medialne:

* gdy dostawcy usług medialnych o zasięgu ogólnokrajowym posiadają łącznie prawo użytkowania zasobu publicznych częstotliwości radiowych, których łączna wielkość przekracza techniczną pojemność dwóch kanałów na multipleksie;
* gdy regionalni dostawcy usług audiowizualnych posiadają prawo użytkowania zasobu publicznych częstotliwości radiowych, których łączna wielkość przekracza techniczną pojemność jednego kanału na multipleksie;
* osoba fizyczna lub prawna czy też udziałowiec dostawcy telewizyjnych audiowizualnych usług medialnych o zasięgu ogólnokrajowym nie może nabyć znaczących udziałów lub prawa głosu w kapitale zakładowym innego podmiotu świadczącego usługi tego samego typu, jeśli mogłoby to wpłynąć na funkcjonowanie co najmniej trzech różnych prywatnych dostawców audiowizualnych usług medialnych o zasięgu ogólnokrajowym, zapewniając poszanowanie pluralizmu informacji;

––> posiadacze 5% kapitału lub prawa głosu w regionalnym podmiocie nadawczym nie mogą mieć znaczących udziałów właścicielskich w podmiocie lokalnym nadającym na tym samym terenie, jeśli odbiorcy do których dociera program stanowią ponad 25% populacji regionu;

––> w każdym Regionie Autonomicznym osoba fizyczna lub prawna nie może sprawować kontroli nad więcej niż 40% istniejących koncesji na nadawanie radiowych programów cyfrowych na obszarach, gdzie dostępna jest tylko jedna częstotliwość;

––> osoba fizyczna lub prawna nie może bezpośrednio lub pośrednio sprawować kontroli nad więcej niż 50% koncesji na nadawanie radiowe naziemne, których zasięgi znacznie się pokrywają oraz kontrolować więcej niż 5 koncesji na tym samym obszarze częstotliwościowym;

––> osoba fizyczna lub prawna nie może sprawować kontroli nad więcej niż 1/3 radiowych koncesji częściowo lub w całości pokrywających terytorium Hiszpanii.

Irlandia:


––> Każda fuzja w mediach komercyjnych musi zostać zgłoszona regulatorowi rynku, który ocenia jej wpływ na pluralizm i interes publiczny.

––> Przy przyznawaniu koncesji regulator rynku ocenia m.in.:

* strukturę kapitałową i doświadczenie rynkowe danego podmiotu oraz charakter i jakość proponowanego programu,
* celowość nowej usługi na danym obszarze,
* czy służy ona interesom danej wspólnoty,
* czy pojawienie się nowej usługi nie spowoduje nadmiernej kontroli osoby lub grupy osób nad usługami audiowizualnymi.

Wielkie zwycięstwo Putina. TVN już nikogo nie oszuka

„Tak złych stosunków na linii Moskwa-Waszyngton nie było od upadku ZSRR” – przekonywała niedawno swoich widzów stacja TVN. Zapewniano, że Donald...

zobacz więcej

Niemcy:


––> W Niemczech nie ma ograniczeń związanych z liczbą posiadanych koncesji radiowych i telewizyjnych do czasu, gdy dany podmiot nie osiągnie dominującego wpływu na opinię publiczną mierzonego udziałem w widowni.

––> W celu zapewnienia różnorodności i pluralizmu opinii, szczególnie w zakresie kultury, edukacji i informacji, Traktat wprowadza, w stosunku do dwóch nadawców ogólnokrajowych o największym udziale w widowni (obecnie RTL i SAT.1), obowiązek udostępniania czasu antenowego w tzw. „okienkach programowych” dla niezależnych stron niepowiązanych z danym nadawcą. System „okienek programowych” stosuje się wówczas, gdy roczna oglądalność uniwersalnego programu nadawcy telewizyjnego lub programu tematycznego o charakterze informacyjnym osiąga 10% lub udział w widowni pozostałych programów (wyłączając wymienione powyżej) osiąga 20%.

––> Podmiot uznaje się za posiadający zbyt duży wpływ na opinię publiczną, jeśli w danym roku:

* przekracza 30% udziału w widowni telewizyjnej
* albo ma 25% udziału w widowni telewizyjnej
* i osiągnął pozycję dominującą na rynkach właściwych i powiązanych z rynkiem mediów
* lub gdy ogólna ocena jego działalności na rynku telewizyjnym oraz rynkach powiązanych sugeruje, że wywiera taki wpływ, jakby jego udział w widowni przekraczał 30%.

––> Z kolei w raporcie Instytutu Staszica wskazano, że choć w Niemczech nie ma ograniczeń dotyczących udziału kapitału zagranicznego (na rynku i tak dominują rodzime koncerny), to warto zauważyć, że niemiecka opinia publiczna protestowała (w 2002 i 2005 roku) przeciwko koncentracji kapitałowej i sprzedaży w obce ręce dziennika „Berliner Zeitung”. „Opór dziennikarzy wobec nowego właściciela (brytyjskiej spółce Mecom Group i amerykańskiej Veronis Suhler Stevenson) doprowadził po kilku latach do odsprzedania gazety wydawcy z Kolonii – spółce M. DuMont Schauberg” – wskazywano.

Posiedzenie KRRiT. Co z koncesją dla TVN24?

Na dzisiejszym posiedzeniu odbyły się głosowania nad przyznaniem koncesji jednak żadne nie uzyskało wymaganej większości – powiedziała Teresa...

zobacz więcej

Wielka Brytania:


––> Właścicielem koncesji nie mogą być: władze lokalne (z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to usługa informująca wyłącznie o działalności tych władz), podmioty, których głównym lub jednym z celów jest działalność polityczna, BBC, agencje reklamowe czy organizacje religijne, które nie mogą posiadać określonego rodzaju koncesji. Wymienione ograniczenia dotyczą także różnych powiązanych osób, które posiadają więcej niż 5% udziałów;

––> każda fuzja przedsiębiorstw na rynku medialnym podlega badaniu w oparciu o prawo konkurencji. W przypadku, gdy takie połączenie zagraża pluralizmowi na rynku mediów, Sekretarz Stanu może podjąć interwencję w interesie publicznym. W takim przypadku regulator Ofcom jako pierwsza instancja przedstawia swoją opinię, w oparciu o którą Sekretarz Stanu może zwrócić się do organu konkurencji o bardziej szczegółowe zbadanie sprawy oraz opinię przed podjęciem ostatecznej decyzji;

––> zapisy o własności krzyżowej odnoszą się do rynku telewizji i prasy na poziomie ogólnokrajowym. Podmiot kontrolujący bezpośrednio lub pośrednio ponad 20% jednej lub więcej gazet o zasięgu krajowym o łącznym udziale w rynku na poziomie 20% lub więcej, nie może posiadać więcej niż 20% udziałów w usłudze „Channel 3” (określony zestaw telewizyjnych koncesji).

KRRiT o ataku Morozowskiego z TVN na posłankę Lewicy: Nie dochował standardów dziennikarskich

W czasie debaty publicznej ws. poparcia dla Funduszu Odbudowy dla Polski, jaka przetoczyła się również w mediach, niektórzy dziennikarze TVN...

zobacz więcej

Węgry:


Nie mogą rozpocząć świadczenia nowej usługi lub nabyć udziałów w podmiocie świadczącym takie usługi:

––> dostawcy linearnych audiowizualnych usług medialnych o średnim rocznym udziale w rynku widowni na poziomie co najmniej 35%;

––> dostawcy linearnych medialnych usług radiowych i dostawcy usług medialnych, których łączny średni roczny udział w audytorium wynosi co najmniej 40% rynku linearnych usług telewizyjnych i radiowych;

––> właściciele dostawców usług medialnych lub każda osoba czy przedsiębiorstwo posiadające znaczące udziały w przedsiębiorstwie dostawcy usługi.

Nowelizacja ustawy o KRRiT. Premier: Projekt zmian normalny dla poważnego państwa

Ustawa, która pozwala regulatorowi polskiemu weryfikować to, czy nabycie udziałów dominujących w podmiocie medialnym powinno mieć miejsce czy nie,...

zobacz więcej

Włochy:


––> Spółka medialna nie może mieć bezpośrednio lub pośrednio udziału w dochodzie przekraczającym 20% dochodu generowanego przez cały zintegrowany system komunikacji (SIC)17, przez który rozumie się łącznie sektory, w których dany podmiot działa: radio i telewizję, prasę (także wydania elektroniczne), produkcję i dystrybucję kinematograficzną, telewizyjną i muzyczną oraz sektor reklamy;

––> podmiot nie może posiadać więcej niż 20% łącznej liczby niezależnych programów telewizyjnych lub radiowych (analogowych i cyfrowych) o zasięgu ogólnokrajowym;

––> nadawcy lokalni nie mogą posiadać więcej niż trzy programy na tym samym obszarze lub więcej niż 6 programów w różnych obszarach. Odbiór bezpośredni lub pośredni lokalnych programów radiowych nie może przekraczać 15 mln słuchaczy;

––> koncentracja krzyżowa: jeden podmiot medialny nie może kontrolować więcej niż 20% zintegrowanego rynku komunikacyjnego (SIC). Podmiot który ma ponad 40% udziałów w rynku telekomunikacyjnym nie może kontrolować więcej niż 10% zintegrowanego rynku komunikacyjnego. Jeśli podmiot kontroluje ponad 8% zintegrowanego rynku komunikacyjnego, nie może mieć udziałów w rynku prasy;

––> za dominujący na rynku prasy uznaje się podmiot, który kontroluje więcej niż 20% krajowej prasy codziennej, więcej niż 50% regionalnej lub międzyregionalnej lub więcej niż 30% ogólnokrajowej dystrybucji prasy.

Założyciel TVN: Komuniści zastrzelili mi ojca, a ja zapisałem się do PZPR, żeby robić karierę

Miałem świadomość, że jeśli w tamtych czasach chcę coś zrobić w telewizji (…) jeśli chcę robić to, o czym marzyłem, to muszę się uzbroić na Placu...

zobacz więcej

Kraje o mniej szczegółowych zapisach antykoncentracyjnych w mediach

Austria:


––> Do podmiotu nie może nae więcej niż jedna koncesja radiowa lub telewizyjna w danym obszarze usług;

––> koncerny medialne posiadające więcej niż 25% wzajemnych udziałów nie mogą być właścicielem więcej niż jednej telewizyjnej koncesji analogowej lub cyfrowej;

––> radio - podmiot może posiadać 100% udziałów w innym radiu pod warunkiem, że zasięg ich usług nie pokrywa się.

Belgia:


––> W Walonii rynek audiowizualny jest monitorowany pod kątem ograniczania pluralizmu przez podmioty o znaczącej pozycji. Taką pozycję w radiu i telewizji uzyskuje:

* podmiot pośrednio lub bezpośrednio mający ponad 24% kapitału dwóch różnych nadawców,
* kilku nadawców kontrolowanych pośrednio lub bezpośrednio przez ten sam podmiot i mających 20% udziału w rynku.

––> Jeśli waloński organ regulacyjny (CSA) widzi zagrożenie dla pluralizmu, negocjuje z nadawcą, a w razie braku porozumienia może nałożyć grzywnę lub nawet cofnąć koncesję.

––> We Flandrii nie można mieć więcej niż dwóch stacji radiowych FM obejmujących obszar wspólnoty lub regionu, a właściciel lokalnego radia nie może być związany z inną stacją, np. przez pełnienie w niej funkcji kierowniczej. W przypadku telewizji maksimum to jedna koncesja na stację regionalną. Regulator rynku nakłada sankcje na podmioty wykorzystujące znaczącą pozycję rynkową.

Komu przeszkadzają wolne media? Za Tuska konserwatywne redakcje miały duże problemy

Politycy Platformy Obywatelskiej bez skrupułów rozprawiali się z dziennikarzami konserwatywnych gazet – „Rzeczpospolitej” i „Uważam Rze” – ...

zobacz więcej

Bułgaria:


––> Nie przyznaje się koncesji ogólnokrajowej podmiotowi, który już posiada regionalne lub lokalne koncesje radiowe i telewizyjne. Gdy jest więcej niż jedna częstotliwość na danym terenie, nie przyznaje się koncesji lokalnej temu samemu podmiotowi.

Grecja:


––> W Grecji dopuszczalne jest posiadanie przez jedną osobę 100% kapitału w przedsiębiorstwie będącym właścicielem koncesji telewizyjnej lub radiowej o charakterze informacyjnym i jednocześnie bycie udziałowcem w innym podmiocie pod warunkiem, że nie sprawuje nad nim kontroli.

––> Za kontrolę rozumie się sytuację, gdy osoba fizyczna lub prawna posiada bezpośrednio lub pośrednio:

* co najmniej 1% udziałów kapitałowych lub pełni funkcję dyrektora generalnego, dyrektora zarządzającego lub jest jednym z 10 największych akcjonariuszy w więcej niż jednym przedsiębiorstwie medialnym o charakterze informacyjnym tego samego rodzaju (telewizja lub radio)
* pełni jedną z wymienionych wyżej funkcji w obu tych przedsiębiorstwach medialnych
* posiada prawo mianowania w więcej niż dwóch przedsiębiorstwach medialnych co najmniej dwóch członków Zarządu.

––> Przepisy te dotyczą także małżonków i krewnych (do trzeciego stopnia pokrewieństwa), jeśli udowodni się, że mogą mieć nadmierne wpływy w tym podmiocie i odnoszą się tylko do obywateli greckich i spółek nie notowanych na giełdzie.

„TVN i inne nasze media”. Neumann tłumaczy, dlaczego Tusk może więcej

Donald Tusk może więcej? Tak uważa Sławomir Neumann. – Czasami emocje wzbudza osoba. Na dzisiaj jest to Tusk – mówił polityk PO podczas spotkania z...

zobacz więcej

Holandia:


––> Nie ma obecnie ograniczeń co do liczby posiadanych koncesji komercyjnych, pod warunkiem, że podmiot działa w zgodzie z ogólnym prawem konkurencji, które dotyczy także przedsiębiorstw medialnych. Obowiązują natomiast pewne ograniczenia dotyczące ilości koncesji dla lokalnych i regionalnych publicznych nadawców telewizyjnych i radiowych.

––> Jedna osoba fizyczna lub prawna może być właścicielem jednej publicznej telewizyjnej koncesji lokalnej w tym samym regionie geograficznym (miasto) oraz tylko jednej publicznej telewizyjnej koncesji regionalnej w tym samym regionie geograficznym (hrabstwo).

––> W emitowanym programie treści informacyjne, edukacyjne i kulturalne powinny stanowić więcej niż 50% oferty.

Malta:


––> Ten sam podmiot, osoba lub spółka może posiadać, kontrolować lub być odpowiedzialnym pod względem redakcyjnym za więcej niż jedną ogólnokrajową telewizję lub ogólnokrajowe radio z zastrzeżeniem, że:

* jeden podmiot, osoba lub spółka może uzyskać tylko jedną koncesję na ogólnokrajowe radio na częstotliwości FM;
* jeden podmiot, osoba lub spółka może świadczyć nie więcej niż dwie usługi telewizyjne ogólnokrajowe o charakterze uniwersalnym;
* jeden podmiot, osoba lub spółka nie może być właścicielem, kontrolować lub ponosić odpowiedzialności redakcyjnej za więcej niż jeden podmiot świadczący ogólnokrajową usługę telewizyjną lub radiową o charakterze informacyjnym.

––> Rząd może poprzez wyznaczoną przez właściwego ministra spółkę dostarczającą usługę publiczną, być właścicielem ogólnokrajowej stacji telewizyjnej czy radiowej, kontrolować ją, także pod względem redakcyjnym.

Ewa Kopacz o polskiej konstytucji. Szokujące słowa w TVN24

Są tylko dwa wyjścia: albo zmienić polską konstytucję, albo wyjść z Unii Europejskiej – prognozuje była premier rządu PO-PSL. Ewa Kopacz we wtorek...

zobacz więcej

Norwegia:


Podmiot uznaje się za znaczący na rynku, gdy poprzez udziały właścicielskie:

––> kontroluje co najmniej 1/3 lub więcej rynku dystrybucji prasy codziennej;

––> kontroluje co najmniej 1/3 lub więcej rynku widowni telewizji;

––> kontroluje co najmniej 1/3 lub więcej rynku słuchalności radia;

––> kontroluje co najmniej 30% lub więcej jednego z rynków medialnych oraz posiada co najmniej 20% udziałów w jednym z innych rynków;

––> kontroluje co najmniej 20% jednego, co najmniej 20% kolejnego i co najmniej 20% trzeciego rynku z rynków medialnych;

––> kontroluje co najmniej 10% jednego z rynków medialnych i staje się właścicielem lub współwłaścicielem przedsiębiorstwa, które jest częścią podmiotu posiadającego udziały w wysokości co najmniej 10% na tym samym rynku medialnym.

Słowacja:


––> Wydawca prasy periodycznej ukazującej się co najmniej 5 razy w tygodniu na co najmniej 50% terytorium kraju nie może posiadać koncesji na nadawanie ogólnokrajowe lub na wiele regionów kraju;

––> osoba fizyczna lub prawna nie może posiadać udziałów w więcej niż jednej spółce posiadającej koncesję na wiele regionów lub koncesję ogólnokrajową na program radiowy lub program telewizyjny, jednocześnie osoba taka nie może być powiązana kapitałowo z wydawcą periodyków o zasięgu ogólnokrajowym;

––> osoba fizyczna lub prawna może być powiązana kapitałowo z kilkoma podmiotami posiadającymi koncesję na radio lub telewizję o zasięgu lokalnym lub regionalnym pod warunkiem, że ich łączny udział w rynku odbiorców nie przekracza 50% ogólnej liczby mieszkańców;

––> nadawca może rozwijać sieci programowe do poziomu, gdy odbiór tych usług nie przekroczy 50% ogólnej liczby mieszkańców;

––> niedopuszczalne są wszelkie powiązania kapitałowe lub personalne pomiędzy nadawcami radiowymi, nadawcami telewizyjnymi oraz wydawcami prasy periodycznej o zasięgu ogólnokrajowym.

Kołodziejski: Nie ma nacisków politycznych na KRRiT, ale są próby

Nie ma nacisków politycznych wywieranych na Radę, ale oczywiście są próby takich nacisków, chociażby cała sprawa z ambasadą amerykańską. My jednak...

zobacz więcej

Szwajcaria:


––> Zagrożenie dla różnorodności opinii i oferty w mediach występuje, gdy:

* nadawca wykorzystuje pozycję dominującą na rynku właściwym,
* podmiot działający na rynku radia i telewizji wykorzystuje swoją pozycję dominującą na jednym lub więcej rynkach powiązanych z rynkiem mediów.

––> Od podmiotu wykorzystującego pozycję dominującą władze mogą zażądać:

* zapewnienia różnorodności treści przez udostępnienia czasu antenowego stronie trzeciej lub współpracy z innymi uczestnikami rynku,
* podjęcia środków przeciw dziennikarstwu korporacyjnemu, takich jak przyjęcie kodeksów redakcyjnych zapewniających wolność redakcyjną,
* dostosowania struktury biznesowej i organizacyjnej – gdy poprzednie środki okażą się niewystarczające.

Twoje INFO - kontakt z TVP INFO

Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne
źródło:
Zobacz więcej