RAPORT

Imigranci na granicy z Białorusią

Minister Czarnek: Nie ma zgody na ideologizację dzieci [WIDEO]

Sprzeciwienie się, i to bardzo konkretne, ideologizacji szkół, dzieci w szkołach i wprowadzenie tam ideologii skrajnie lewicowej i lewicowo-liberalnej – powiedział w TVP3 Szczecin minister edukacji Przemysław Czarnek zapytany o prawdziwy powód złożenia przez posłów Koalicji Obywatelskiej wniosku o jego odwołanie.

Czarnek: Kurator będzie mógł bronić praw rodziców

Chodzi jedynie o to, żeby kurator oświaty, był wyposażony w takie narzędzia, dzięki którym będzie mógł bronić prawa rodziców do wychowania dzieci...

zobacz więcej

– Podjęliśmy konkretne zadania prawne, legislacyjne, które zdumiały naszych kolegów z Lewicy. Pomyśleli, że skończymy tylko na słowach, ale naprawdę chcemy walczyć o to, żeby to rodzice mieli wpływ na wychowanie swoich dzieci zgodnie ze swoim światopoglądem, a nie lewackie organizacje pozarządowe wprowadzane do szkół – podkreślił szef MEiN. Zapewnił, że władze „będą się temu przeciwstawiać”.

Nowe Prawo oświatowe zakłada plany wzmocnienia roli kuratorów oświaty, co również spotkało się z krytyką opozycji.

– My nie zwiększamy roli kuratorów, pozostanie dokładnie taka sama. Kurator jest organem nadzoru pedagogicznego, ma sprawdzać, czy w szkołach realizowane są podstawy programowe i przestrzegane są przepisy prawa. I to kurator robi. Ale żeby to robić, skutecznie musi mieć narzędzia. Tym narzędziem jest możliwość zalecania wykonania pewnych czynności po kontroli. Jeśli te czynności, zmierzające do przywrócenia stanu zgodnego z prawem, nie będą wykonane przez dyrektora, wtedy dopiero – po powtórnym wezwaniu dyrektora do wykonania zaleceń pokontrolnych - będzie mógł kurator wnioskować skutecznie o odwołanie takiego dyrektora, który nie przestrzega przepisów prawa – tłumaczył Czarnek w TVP Info.

– Nie zwiększamy roli kuratora. Dajemy mu narzędzie po to, żeby w takich miastach jak Warszawa czy Poznań prezydenci miast nie mogli wymuszać na dyrektorach szkół zachowań niezgodnych z prawem, nie mogli wymuszać wprowadzania do szkół organizacji, które demoralizują uczniów – zaznaczył.

Libicki o promocji LGBT w Warszawie i na stadionach: Na końcu jest adopcja dzieci

UEFA nie zgodziła się na tęczowe podświetlenie stadionu w Monachium na spotkanie Niemiec z Węgrami. – Uznali, że chcą trzymać się z daleka od...

zobacz więcej

Dodał, że z tego właśnie powodu wejście do szkoły jakiejkolwiek organizacji pozarządowej jest uzależnione od opinii rodziców i zgody kuratora.

Prawo oświatowe – nowelizacja


W połowie czerwca media podały, że Ministerstwo Edukacji i Nauki pracuje nad projektem nowelizacji ustawy Prawo oświatowe, wprowadzającej większy niż dotąd nadzór kuratorów nad szkołami. Resort potwierdził, że opis proponowanych rozwiązań został skrótowo ujęty w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. „Teraz kolejny etap, czyli rozpoczęcie prac nad stworzeniem szczegółowych projektów przepisów” – podano.

W opisie wskazano, że zgodnie z nim organ sprawujący nadzór pedagogiczny będzie miał możliwość wezwania dyrektora szkoły lub placówki do wyjaśnienia przyczyn niezrealizowania zaleceń. W przepisach określono dla dyrektora szkoły lub placówki siedmiodniowy termin na przekazanie ww. wyjaśnień organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny.

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny będzie mógł w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania wyjaśnień lub upływu terminu na ich przekazanie wyznaczyć dyrektorowi szkoły lub placówki ostateczny termin realizacji tych zaleceń.

Podano też, że zgodnie z przygotowywanym projektem wprowadzone zostaną zmiany w składzie komisji konkursowych na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki oświatowej. Proponuje się zwiększenie liczby przedstawicieli organu sprawującego nadzór pedagogiczny powoływanych w komisjach konkursowych z trzech do pięciu.

Pobierz aplikację mobilną i oglądaj TVP INFO na żywo

Wakacje – a co po nich? Czarnek o prawdopodobnym scenariuszu na 1 września

Pierwszego września, jestem o tym przekonany – a wszystko na to wskazuje – wracamy normalnie do pracy w szkołach, do nauki stacjonarnej –...

zobacz więcej

W projektowanej ustawie wprowadza się możliwość wydania przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny osobie prowadzącej niepubliczną szkołę lub placówkę polecenia niezwłocznego umożliwienia wykonania czynności z zakresu nadzoru pedagogicznego w szkole lub placówce oraz określa konsekwencje wynikające z braku realizacji tego polecenia.

Zapowiedziano też, że dyrektor szkoły lub placówki będzie miał obowiązek – przed rozpoczęciem zajęć prowadzonych w ramach działalności ww. stowarzyszenia lub organizacji w szkole lub placówce – uzyskać pozytywną opinię kuratora oświaty. W celu uzyskania tej opinii dyrektor szkoły lub placówki nie później niż na dwa miesiące przed rozpoczęciem zajęć będzie przekazywał kuratorowi oświaty lub ww. specjalistycznej jednostce nadzoru program zajęć i materiały wykorzystywane do jego realizacji, a także pozytywne opinie rady szkoły lub placówki i rady rodziców.

Po uzyskaniu ww. pozytywnej opinii dyrektor szkoły przed rozpoczęciem zajęć będzie obowiązany przedstawić rodzicom niepełnoletniego ucznia lub pełnoletniemu uczniowi pełną informację o celach i treściach realizowanego programu zajęć, a także pozytywną opinię kuratora oświaty, pozytywne opinie rady szkoły lub placówki i rady rodziców oraz materiały wykorzystywane do realizacji programu zajęć. Jednocześnie, projektowane rozwiązanie zakłada, że udział ucznia w zajęciach będzie wymagał pisemnej zgody rodziców niepełnoletniego ucznia lub pełnoletniego ucznia.

Twoje INFO - kontakt z TVP INFO

Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne
źródło:
Zobacz więcej