RAPORT

Wojna na Ukrainie

Na mniej żyznych gruntach – las. Rolnicy mogą liczyć na dofinansowanie

Rolnicy mogą też liczyć na premie (fot. Lasy Państwowe)
Rolnicy mogą też liczyć na premie (fot. Lasy Państwowe)

Rolnicy gospodarujący na gruntach o słabszej jakości, które nie zapewniają odpowiednich plonów, mogą posadzić na nich las i uzyskać na ten cel dofinansowanie z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. O „Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych”, finansowane z budżetu PROW 2014-2020, można się starać od 1 czerwca do 2 sierpnia 2021 r. – podaje TVP3 Kielce.

Pszczelarze do końca czerwca mogą składać wnioski o wsparcie finansowe

Pszczelarze mogą od 28 maja do 30 czerwca 2021 r. składać w biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wnioski o...

zobacz więcej

Program skierowany jest do rolników (osób fizycznych lub prawnych, jak i grup takich osób), którzy są właścicielami lub współwłaścicielami gruntów przeznaczonych do zalesienia lub grunty te stanowią własność małżonka. Pomoc może otrzymać rolnik, któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów. Beneficjentami mogą być również jednostki samorządu terytorialnego i jednostki organizacyjne gmin, powiatów oraz województw.

Jak przewiduje ARiMR, wsparcie na zalesienie ma charakter jednorazowej, zryczałtowanej płatności, której celem jest zrekompensowanie kosztów wykonania zalesienia oraz jego ochrony. Wysokość pomocy uzależniona jest między innymi od tego, czy sadzone będą drzewa liściaste czy iglaste, rodzaju gruntów, nachylenia terenu, czy wyboru sposobu zabezpieczenia uprawy leśnej i waha się od 8 307 zł/ha do 12 707 zł/ha.

Ponadto w kolejnych latach do zalesionych gruntów rolnik może otrzymać dodatkową pomoc:
• przez 5 lat – premię pielęgnacyjną w wysokości od 794 zł/ha do 1 628 zł/ha;
• przez 12 lat – premię zalesieniową, która jest rekompensatą za wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej, w wysokości 1 215 zł/ha.

Działka, na której ma być posadzony las, musi mieć co najmniej 0,1 ha i minimum 20 m szerokości, chyba że graniczy z lasem

Bardzo ważnym dokumentem, który trzeba posiadać, aby posadzić las, jest plan zalesienia sporządzony przez nadleśniczego Lasów Państwowych. Jego kopię, z potwierdzeniem za zgodność z oryginałem, należy bezwzględnie dołączyć do wniosku o przyznanie wsparcia.

Grunty przeznaczone do zalesienia, co do zasady, powinny być położone poza obszarami: Natura 2000, rezerwatów przyrody, parków narodowych czy krajobrazowych lub ich otulin. Wnioski o dofinansowanie w ramach tego poddziałania należy składać do biur powiatowych Agencji, właściwych ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę wnioskodawcy. Można je dostarczyć osobiście, przekazać za pośrednictwem platformy ePUAP lub wysłać rejestrowaną przesyłką pocztową.

Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne
źródło:
Zobacz więcej