RAPORT

Pogarda

Nauka zdalna i stacjonarna. Od dziś nowe zasady

Najnowsze

Popularne

Ministerstwo edukacji zdecydowało, że nauka zdalna w klasach IV-VIII szkół podstawowych i w szkołach średnich jest przedłużona do 28 lutego. Młodsi uczniowie – z klas I-III szkół podstawowych – nadal uczą się stacjonarnie w szkołach, zajęcia stacjonarne mają też przedszkolaki.

Nauka stacjonarna. Wiceminister zapowiada nowe zasady od poniedziałku

W tym tygodniu będziemy podejmować decyzje. Od poniedziałku będą nowe zasady uczęszczania młodzieży na zajęcia stacjonarne – powiedział we wtorek...

zobacz więcej

KORONAWIRUS – RAPORT

Kto uczy się stacjonarnie?


W poniedziałek weszła w życie nowelizacja rozporządzenia w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Zgodnie z nią do 28 lutego wydłużone zostaje zdalne nauczanie dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży, szkół podstawowych dla dorosłych, szkół ponadpodstawowych, placówek kształcenia ustawicznego, centrów kształcenia zawodowego, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych i domów wczasów dziecięcych. Do 28 lutego zawieszone jest też nadal stacjonarne funkcjonowanie szkolnych schronisk młodzieżowych.

W noweli wprowadzono też zapis, że w przypadku szkół kształcących w zawodzie technik pożarnictwa prowadzonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu mogą być realizowane w miejscu ich prowadzenia, o ile w podmiocie przyjmującym uczniów na te zajęcia nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu uczniów.

Nauka w klasach I-III bez zmian


Nauka młodszych uczniów pozostaje bez zmian. Uczniowie klas I-III szkół podstawowych i szkół specjalnych, którzy 18 stycznia wrócili do nauki stacjonarnej w szkołach, nadal będą uczyć się w tym trybie. Również w przedszkolach i placówkach wychowania przedszkolnego zajęcia, tak jak dotąd, będą obywały się stacjonarnie. Nadal obowiązują też pewne wyjątki dotyczące ograniczenia nauczania stacjonarnego wprowadzone poprzednimi nowelami rozporządzenia.

Powrót do szkół. Minister Czarnek przedstawił nowe zasady

Najmłodsze dzieci wróciły do szkół. Już niebawem zajęcia stacjonarne prawdopodobnie będą miały też kolejne starsze klasy. Minister edukacji...

zobacz więcej

W mocy pozostają dotychczasowe przepisy, zgodnie z którymi dyrektorzy szkół podstawowych specjalnych w zakresie dotyczącym klas IV-VIII, szkół ponadpodstawowych specjalnych, w tym funkcjonujących w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej oraz ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych, mogą sami decydować o trybie nauczania i prowadzenia zajęć.

Ograniczenie funkcjonowania nie dotyczy też szkół podstawowych specjalnych i szkół ponadpodstawowych specjalnych funkcjonujących w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii ze względu na specyfikę ich działania.

Mogą też być prowadzone z zachowaniem reżimu sanitarnego zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe w kształceniu zawodowym.

Praktyki


Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe w ramach nauki zawodu mogą być prowadzone w grupach umożliwiających zachowanie dystansu społecznego, w wybranych dniach tygodnia, w wymiarze nieprzekraczającym 10 godzin tygodniowo. Dotyczy to szkół prowadzących kształcenie zawodowe, centrów kształcenia zawodowego oraz placówek kształcenia ustawicznego realizujących praktyczną naukę zawodu w ramach kształcenia zawodowego lub ustawicznego.

Praktyki zawodowe w zawodach morskich, ze względu na swoją specyfikę, nie podlegają ograniczeniu w zakresie dopuszczalnej liczby godzin w tygodniu.

Sondaż: Powrót uczniów do szkół. Ilu Polaków jest „za”?

30,3 proc. ankietowanych uważa, że rząd powinien najpierw zdecydować o powrocie do szkół dzieci z klas IV – VIII – wynika z sondażu United Surveys...

zobacz więcej

Przy zachowaniu zasad właściwych dla zakładów pracy możliwe jest także prowadzenie praktycznej nauki zawodu u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych. Uczniowie branżowych szkół I stopnia, będący młodocianymi pracownikami, mogą odbywać praktyki u pracodawców, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić ich zdrowiu.

Również szkolenie sportowe w szkołach i oddziałach sportowych oraz szkołach i oddziałach mistrzostwa sportowego może być realizowane w formie stacjonarnej, tj. w miejscu jego prowadzenia.

Konsultacje w szkołach


Dyrektorzy szkół mogą organizować uczniom klas VIII i klas maturalnych konsultacje indywidualne lub w małych grupach. Mogą też zorganizować w szkole testy sprawdzające poziom przygotowania uczniów do egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu maturalnego, a także udostępnić pomieszczenia w szkole, centrum lub placówce, do przeprowadzania poszczególnych stopni konkursów, olimpiad lub turniejów.

Dyrektor ma obowiązek zorganizować zajęcia w szkole lub umożliwić naukę zdalną na terenie szkoły uczniom, klas IV-VIII szkół podstawowych i szkół średnich, którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności nie mogą realizować zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Takiego obowiązku dyrektor nie ma wobec innych uczniów. W noweli zapisano, że w przypadku uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych, którzy nie mogą uczyć się zdalnie w domu, dyrektor szkoły może umożliwić im realizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na terenie szkoły.

Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne
źródło:
Zobacz więcej