RAPORT

Wojna na Ukrainie

Co dokładnie ustalono na szczycie UE? Wyjaśniamy

Portal tvp.info podsumowuje przyjęte konkluzje (fot. PAP/EPA/Olivier Matthys)
Portal tvp.info podsumowuje przyjęte konkluzje (fot. PAP/EPA/Olivier Matthys)

Rada Europejska przyjęła w 11 punktach zasady, według których ma być używany mechanizm warunkowości. Z kolei Komisja Europejska zobowiązała się przyjąć oświadczenie o ich stosowaniu. Portal tvp.info podsumowuje przyjęte ustalenia.

Nieoficjalnie: Jest deklaracja KE w sprawie konkluzji przyjętych na szczycie

Komisja Europejska złożyła w piątek w Brukseli na posiedzeniu ambasadorów państw UE deklarację dotyczącą budżetu UE i mechanizmu warunkowości....

zobacz więcej

Cały dokument jest obecnie dostępny na stronie Rady Europejskiej. Poniżej streszczamy paragraf 2., wymieniający reguły stosowania rozporządzenia w sprawie ochrony budżetu UE, o które toczy się obecnie spór polityczny w Polsce.

W przyjętych konkluzjach znajduje się zapis, że samo ustalenie, iż doszło do naruszenia zasady państwa prawnego nie wystarczy do uruchomienia mechanizmu warunkowości. Celem rozporządzenia w sprawie systemu warunkowości ma być ochrona budżetu UE, w tym Next Generation EU, należytego zarządzania finansami oraz ochroną interesów finansowych Unii.

Podejmowane środki „proporcjonalne do wpływu naruszeń”


W kolejnym punkcie (2b) czytamy, że stosowanie mechanizmu warunkowości ma być „obiektywne, uczciwe, bezstronne i oparte na dowodach, zgodne z odpowiednimi procedurami, zasadą niedyskryminacji i równego traktowania państw członkowskich”. „W celu zapewnienia przestrzegania tych zasad Komisja zamierza opracować i przyjąć wytyczne dotyczące sposobu, w jaki będzie stosować rozporządzenie, w tym metodykę przeprowadzania przez siebie oceny. Wytyczne te zostaną opracowane w ścisłym porozumieniu z państwami członkowskimi” – czytamy. Środki mechanizmu mają być „proporcjonalne do wpływu naruszeń praworządności na należyte zarządzanie finansami Unii lub na interesy finansowe Unii, a związek przyczynowy między takimi naruszeniami a ich negatywnymi konsekwencjami dla interesów finansowych Unii, będzie musiał być wystarczająco bezpośredni i należycie ustalony”.

Ustalenie, że doszło do naruszenia praworządności nie wystarcza do uruchomienia mechanizmu


Co istotne, w konkluzjach zapisano, że ustalenie, że doszło do naruszania praworządności „nie wystarczy do uruchomienia mechanizmu” (2e).

Zarząd Solidarnej Polski. Pojawił się wniosek o wyjście z koalicji

Na trwającym zarządzie Solidarnej Polski miał pojawić się formalny wniosek o wyjście z koalicji rządzącej i stworzenie oddzielnego klubu – podaje...

zobacz więcej

KE zobowiązała się do opracowania i przyjęcia wytycznych w sprawie sposobu, w jaki ma stosować rozporządzenia. Mają one zostać opracowane w ścisłej konsultacji z państwami członkowskimi.

Gdyby doszło do wniesienia skargi o stwierdzenie nieważności rozporządzenia, wytyczne mają być sfinalizowane po wydaniu orzeczenia przez TSUE.

Rozporządzenie „nie odnosi się do uogólnionych nieprawidłowości”


W dokumencie podkreśla się konieczność respektowania subsydiarnego charakteru mechanizmu. Środki mają być rozpatrywane jedynie gdy inne procedury określane w prawie UE „nie pozwoliłyby chronić budżetu Unii bardziej skutecznie” (2d).

W dokumencie podkreśla się, że rozporządzenie „nie odnosi się do uogólnionych nieprawidłowości” (2f). Ewentualne wszczęcie procedury ma być poprzedzane szczegółowym dialogiem z państwem członkowskim (2g). KE ma oceniać, czy istnieją przesłanki do podjęcia środków.

Środki przyjęte w ramach mechanizmu mają zostać poddane przeglądowi z inicjatywy zainteresowanego państwa członkowskiego lub KE, najpóźniej rok po ich przyjęciu przez Radę. Gdyby KE zdecydowała się nie przedkładać propozycji zniesienia środków, ma przedstawić powody swojej decyzji i poinformować o nich na posiedzeniu Rady Europejskiej.

Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne
źródło:
Zobacz więcej