RAPORT

KORONAWIRUS: MAPY, STATYSTYKI, PORADY

Komisja zdrowia zakończyła prace nad projektem ustawy w sprawie walki z epidemią

Projekt zakłada m.in. wyłączenie lekarzy z odpowiedzialności karnej w czasie epidemii i podwyższenie ich wynagrodzeń (fot. PAP/Piotr Nowak)

Sejmowa komisja zdrowia w czwartek nad ranem po ponad jedenastu godzinach obrad zakończyła prace nad poselskimi projektami związanymi z walką z epidemią. Za wiodący uznała projekt PiS. Posłowie przychylili się m.in. do propozycji Lewicy, by można było odmówić sprzedaży osobom bez masek zakrywających usta i nos.

Terlecki: Prace w komisji idą ślamazarnie. Sejm nie będzie głosował w środę ws. ustawy covidowej [WIDEO]

Sejm przerwał obrady. Prace nad tzw. ustawą covidową trwają w komisji zdrowia. – Posiedzenie zostanie wznowione jutro o godz. 9. Dziś nie odbędzie...

zobacz więcej

CZYTAJ WIĘCEJ W RAPORCIE

Posiedzenie komisji rozpoczęło się w środę przed godziną 14.00. Posłowie rozpatrywali przepisy z czterech projektów - KO, Lewicy, PiS, PSL, związanych ze zwalczaniem epidemii. Część rozwiązań zaproponowanych w projektach opozycji posłowie zgłaszali jako poprawki. Przyjęto m.in. rozwiązanie przedstawione przez Lewicę, zgodnie z którym nieprzestrzeganie obowiązku zakrywania ust i nosa będzie stanowiło uzasadnioną przyczynę odmowy sprzedaży.

Za wiodący jednak – najbardziej rozbudowany – uznano projekt autorstwa PiS dotyczący zmian niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19. Zakłada on m.in. wyłączenie medyków z odpowiedzialności karnej w czasie epidemii, podwyższenie ich wynagrodzeń i ułatwienia w zatrudnianiu lekarzy spoza UE.

Komisja przyjęła poprawkę Bolesława Piechy (PiS), aby żołnierze, funkcjonariusze Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego, a także Służby Więziennej, delegowani do zadań przy epidemii, mieli prawo do 100 proc. uposażenia w razie kwarantanny lub izolacji.

Już wcześniej projekt przewidywał, że takie prawo zyskają m.in. pracownicy medyczni zatrudnieni w podmiotach leczniczych, którzy pracują z chorymi na COVID-19, i funkcjonariusze Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa.

Komisja przyjęła również poprawkę zgłoszoną przez Hannę Gill-Piątek (niezrzeszona), która w imieniu ruchu Polska 2050 zaproponowała, aby prawo do pełnego uposażenia na kwarantannie i w czasie izolacji mieli również strażnicy gminni i miejscy włączeni w zadania związane z przeciwdziałaniem epidemii.

Komisja przychyliła się do zaproponowanych przez posła Piechę zmian w przepisach dotyczących zatrudniania lekarzy spoza UE. Dotychczasowe brzmienie projektu przewidywało, że prawo wykonywania zawodu – po spełnieniu określonych warunków – będzie można przyznać „cudzoziemcowi niebędącemu obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej”.

Premier: Osoby, które nie chorują na COVID-19, nie są pacjentami drugiej kategorii

Pacjenci, którzy nie chorują na COVID-19, lecz na inne choroby m.in. onkologiczne, nie są pacjentami drugiej kategorii – zapewnił w środę premier...

zobacz więcej

Posłowie przychylili się także do poszerzenia przepisu dotyczącego tego, że za zgodą wojewody w czasie epidemii nie tylko podmioty wykonujące działalność leczniczą, ale również inne podmioty w związku z realizacją zadań związanych ze zwalczaniem COVID-19 nie podlegają pod przepisy m.in prawa budowlanego czy dotyczących planowania i zagospodarowania przestrzennego.

Jak tłumaczył zamysł tej zmiany Piecha, „zapewnia to usprawnienie budowy lub organizację szpitali tymczasowych albo przeznaczenia uzdrowiska, czy prywatnego szpitala”. Zauważył też, że dzięki temu budowa takiej placówki leczniczej może być powierzona innemu podmiotowi niż leczniczy w drodze polecenia.

Również w celu ułatwienia tworzenia itali tymczasowych nie będzie wymagane stosowanie rozporządzenia w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

Przyjęto też poprawkę KO mówiącą o tym, że w razie niekontrolowanego rozprzestrzeniania się choroby samorząd może dokonać zamówień na usługi lub dostawy bez zastosowania przepisów prawa zamówień publicznych, ale w terminie 14 dni musi zamieścić w Biuletynie Zamówień Publicznych informację o firmie lub podać imię i nazwisko podmiotu, z którym zawarł umowę na wykonanie zamówienia.

„114 zgłoszeń w ciągu godziny”. Rząd dziękuje medykom chętnym do pracy na Stadionie PGE

„Dziękujemy! 114 zgłoszeń w ciągu pierwszej godziny – lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych gotowych pracować w szpitalu tymczasowym na...

zobacz więcej

Zwolniono również z obowiązku raportowania kolejek przez wysokospecjalistyczne szpitale zajmujące się pacjentami z COVID-19. Przywrócono ponadto przepis, że nie można oddelegować do pracy osoby wykonującej zawód medyczny, która ma dziecko do 14 lat.

Komisja opowiedziała się także za kolejną poprawką posła Piechy, zakładającą dodanie przepisu poszerzającego katalog osób mogących pobierać wymazy. Jak mówił Piecha, w razie ogłoszenia stanu zagrożenia po odpowiednim przeszkoleniu uprawnienia do pobierania wymazów będą miały osoby „współpracujące z systemem ratownictwa medycznego oraz współpracujące albo będące ratownikami w systemie ministra obrony narodowej”.

Poseł Piecha zaproponował też zapis, który mówi o tym, że przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie pomocy publicznej w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej na obszarze, na którym ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii, jest obowiązany złożyć oświadczenie, że nie naruszył nakazów, zakazów i ograniczeń związanych np. z prowadzeniem restauracji, wydarzeń kulturalnych czy sportowych. Kolejna poprawka przewiduje wprowadzenie przepisu przejściowego, który określa zasady wyrównania za okres wsteczny, który może się pojawić w kontekście wypłacania zasiłku chorobowego.

Sejm zajmie się sprawozdaniem komisji w czwartek rano. Odbędzie się również głosowanie nad projektem.

źródło:

Zobacz więcej