RAPORT

Imigranci na granicy z Białorusią

Zatrudnianie cudzoziemca w Polsce. Co trzeba wiedzieć?

Informacji na temat zasad zatrudniania cudzoziemców udzielają konsultanci Zielonej Linii, podnumerem telefonu 19524 (fot. Shutterstock/Jenson)
Informacji na temat zasad zatrudniania cudzoziemców udzielają konsultanci Zielonej Linii, podnumerem telefonu 19524 (fot. Shutterstock/Jenson)

Legalna praca cudzoziemca (spoza Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii) w Polsce wymaga od niego legalnego pobytu, a od pracodawcy dokumentów uprawniających obywatela innego państwa do wykonywania tej pracy. Obowiązkiem pracodawcy jest również między innymi przechowywanie kopii dokumentów pobytowych pracownika. Co jeszcze warto wiedzieć o zatrudnianiu obywateli z innych państw w Polsce?

Polacy wspierają etiopskich lekarzy w walce z koronawirusem. Weszli do czerwonej strefy

Polscy lekarze, pielęgniarki i ratownicy medyczni odpowiedzieli na zaproszenie ministerstwa zdrowia Etiopii i rozpoczęli pracę w największym w...

zobacz więcej

Cudzoziemcy (spoza UE, EOG i Szwajcarii) w Polsce są uprawnieni do wykonywania pracy jeśli przebywają na terenie kraju legalnie oraz posiadają zezwolenie na pracę. Mogą także pracować w Polsce bez zezwolenia jeśli nie jest  ono wymagane, lub posiadają zezwolenie na pobyt czasowy i pracę, albo zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji. 

Wyjątek od tej zasady stanowią cudzoziemcy, którzy przebywają w Polsce na podstawie wizy wydanej w celu turystycznym. Przyjechali do Polski ze względów humanitarnych, z uwagi na interes państwa, albo zobowiązania międzynarodowe lub zezwolenia na pobyt czasowy, którego udzielono na podstawie art. 181 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 roku o cudzoziemcach, to jest ze względu na okoliczności wymagające krótkotrwałego pobytu cudzoziemca na terytorium Polski.

Zezwolenie na pracę jest dokumentem wydawanym w formie decyzji przez właściwy organ (wojewodę). Uprawnia on cudzoziemca, który przebywa w Polsce legalnie, do wykonywania pracy na warunkach określonych w zezwoleniu. 

Zezwolenie na pracę w Polsce nie jest wymagane między innymi gdy cudzoziemiec posiada: status członka rodziny obywatela UE/EOG/Szwajcarii, korzysta w Polsce z ochrony międzynarodowej (posiada status uchodźcy, korzysta z ochrony uzupełniającej), posiada zezwolenie na pobyt stały w Rzeczypospolitej Polskiej, posiada zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej w Rzeczypospolitej Polskiej, posiada zgodę na pobyt (nie wizę) ze względów humanitarnych, posiada zgodę na pobyt tolerowany w Rzeczypospolitej Polskiej,  jest małżonkiem obywatela polskiego, posiadającym zezwolenie na pobyt czasowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielone w związku z zawarciem związku małżeńskiego, posiada zezwolenie na pobyt czasowy w celu połączenia się z rodziną.

Tu zakładają rodziny i rozkręcają biznesy. Obcokrajowcy zakochani w Polsce

Od kilku lat nasz kraj przyciąga coraz większą rzeszę cudzoziemców. Poza liczną grupą turystów czy ludzi przybywających wyłącznie w celach...

zobacz więcej

Z kartą Polaka Przepisy stosuje się także jeśli cudzoziemiec posiada zezwolenie na pobyt czasowy w celu kształcenia się na studiach, posiada ważną Kartę Polaka, jest absolwentem polskich szkół ponadgimnazjalnych, czy stacjonarnych studiów wyższych lub stacjonarnych studiów doktoranckich na polskich uczelniach.

Procedura uproszczona dotycząca cudzoziemców, którzy mogą wykonywać pracę w Polsce bez zezwolenia na pracę, dotyczy również obywateli: Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy.

Korzystają oni (w zakresie nieobjętym przepisami o zezwoleniu na pracę sezonową) z ułatwionego dostępu do polskiego rynku pracy. Przez 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy mogą oni wykonywać pracę bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę pod warunkiem posiadania pisemnego oświadczenia podmiotu powierzającego wykonywanie pracy zarejestrowanego we właściwym powiatowym urzędzie pracy i pisemnej umowy.

W sytuacji, gdy pracodawca chce zatrudnić cudzoziemca przez dłuższy okres, wymagane jest posiadanie zezwolenia na pracę, zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, bądź zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji. Gdy po upływie trzech miesięcy pracy cudzoziemca na podstawie oświadczenia pracodawca chce kontynuować z nim współpracę w oparciu o umowę o pracę i na warunkach nie gorszych niż określone w oświadczeniu, może złożyć do wojewody wniosek o wydanie zezwolenia na pracę (lub cudzoziemiec wniosek o wydanie zezwolenia na pobyt i pracę). Zezwolenie takie wydawane jest w trybie uproszczonym, to jest z pominięciem tak zwanego testu rynku pracy.

Współtwórca leku na koronawirusa: Zainteresowanie zagraniczne jest bardzo duże

Nasza cicha duża nadzieja jest taka, że nawet małe dawki będą bardzo skuteczne. (…) Zabicie w pełni wszystkich wirusów, przy bardzo dużych...

zobacz więcej

W takim przypadku cudzoziemiec będzie mógł legalnie wykonywać pracę na rzecz tego pracodawcy w okresie oczekiwania na decyzję w sprawie zezwolenia. Z powyższego rozwiązania można korzystać tylko wtedy, gdy przed złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia, praca cudzoziemca, na rzecz tego pracodawcy, w ramach oświadczenia (zarejestrowanego przez tego pracodawcę), była wykonywana na podstawie umowy o pracę.

Aby uzyskać wizę w celu wykonywania pracy w Polsce cudzoziemiec powinien dołączyć do wniosku o wydanie wizy zezwolenie na pracę albo pisemne oświadczenie pracodawcy o zamiarze powierzenia mu wykonywania pracy, jeżeli zezwolenie na pracę nie jest wymagane. Dokumenty te uzyskiwane są przez podmiot zamierzający powierzyć wykonywanie pracy.

Informacji na temat zasad zatrudniania cudzoziemców udzielają konsultanci Zielonej Linii, pod numerem telefonu 19524.

Zielona Linia prowadzi działania informacyjne, których celem jest wspieranie osób bezrobotnych w poszukiwaniu zatrudnienia, a także propagowanie pozytywnych wzorców, mobilizujących do rozwoju czy zakładania własnych firm. Zielona Linia swoje usługi kieruje również do pracodawców, między innymi chcących zatrudnić cudzoziemców czy szukających wsparcia z urzędu pracy.

Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne
źródło:
Zobacz więcej