RAPORT

KORONAWIRUS: MAPY, STATYSTYKI, PORADY

Tarcza antykryzysowa – szczegóły dla pracodawców i przedsiębiorców

Przyjęte przez Sejm rozwiązania umożliwiają także płatnikom PIT i CIT odliczenie tegorocznej straty, będącej skutkiem epidemii (fot. Shutterstock/Branislav Nenin)

Rządowa specustawa wspierającą firmy w związku z epidemią koronawirusa – powszechnie znana jako tarcza antykryzysowa – uzyskała już podpis prezydenta. Zebraliśmy najważniejsze założenia ustawy. Prezentujemy je w serii artykułów, które dostarczą niezbędną wiedzę o rządowym pakiecie wsparcia. W tej części zaprezentujemy rozwiązania dla przedsiębiorców, dotyczące m.in. zwolnień ze składek ZUS, dofinansowania zatrudnienia czy uelastycznienia czasu pracy.

Co z czynszem, jeśli naszą działalność objęto zakazem? „Antykryzys Poradnik” odpowiada

– Jeśli nasza działalność jest objęta zakazem dotyczącym stanu epidemii, to można, zgodnie z prawem, nie płacić w tej chwili czynszu – powiedział w...

zobacz więcej

CZYTAJ WIĘCEJ W RAPORCIE

Priorytetem rządu Mateusza Morawieckiego było przygotowanie przepisów, które obronią społeczeństwo i gospodarkę przed skutkami kryzysu i epidemii oraz falą bankructw. Projekt przez kilkanaście dni poddawany był międzyresortowym konsultacjom. Ważną rolę odegrała także współpraca z prezydentem Andrzejem Dudą, który zgłosił kilka kluczowych propozycji.

Kompleksowe rozwiązania udało się zaprezentować – wskazują rządzący – dzięki zrównoważonemu wzrostowi gospodarczemu i racjonalnie prowadzonej polityce budżetowej rządu. Według szacunków wartość tarczy antykryzysowej to około 212 mld zł, czyli około 10 proc. PKB Polski.

Jednym z głównych kierunków działania specustawy są przedsiębiorcy i ochrona miejsc pracy. Stąd szereg rozwiązań, które mają pomóc im w utrzymaniu zatrudnienia.

1. Zwolnienie ze składek ZUS

Państwo przejmuje na trzy miesiące opłacanie składek ZUS – za miesiące: marzec, maj i czerwiec

Dotyczy mikrofirm – zatrudniających do dziewięciu osób (przedsiębiorcę i pracowników), założonych przed 1 lutego 2020 r., a także samozatrudnionych, których przychód nie przekracza trzykrotności średniego wynagrodzenia, czyli 15 681 zł

Chodzi o składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, FGŚP (Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych), FEP (Fundusz Emerytur Pomostowych)

Fundacje spółek Skarbu Państwa przekazały ponad 100 mln zł na walkę z koronawirusem

Fundacje przy nadzorowanych przez Ministerstwo Aktywów Państwowych spółkach Skarbu Państwa przekazały już ponad 100 mln zł placówkom służby zdrowia...

zobacz więcej

Zarówno przedsiębiorca, jak i pracujące dla niego osoby zachowują prawo do świadczeń zdrowotnych i z ubezpieczeń społecznych za okres zwolnienia ze składek

2. Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników

Pomoc ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) przysługuje przedsiębiorcy w okresie wprowadzonego przez niego „przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu”, w przypadku spadku obrotów gospodarczych:
nie mniej niż o 15 proc. – liczony jako „stosunek łącznych obrotów w ciągu dwóch kolejnych miesięcy po 1 stycznia 2020 r., do łącznych obrotów z analogicznych dwóch miesięcy z zeszłego roku w następstwie wystąpienia Covid-19”,
lub nie mniej niż o 25 proc. – obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanego miesiąca w okresie po w stycznia 2020 r. w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego,

Czy pracownika można zwolnić „zdalnie”? „Antykryzys Poradnik” odpowiada

– Przepisy kodeksu cywilnego, stosowane odpowiednio do stosunków pracy dopuszczają oświadczenia woli w formie elektronicznej, o ile opatrzone jest...

zobacz więcej

pracownikowi objętemu przestojem ekonomicznym pracodawca ma wypłacić wynagrodzenie w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę,

dzięki środkom z FGŚP pracodawca ma otrzymać dofinansowanie do wynagrodzenia w okresie przestoju w wysokości 50 proc. minimalnego wynagrodzenia plus składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy od przyznanych świadczeń (czyli 1533,09 zł) z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy,

przedsiębiorca, który skrócił wymiar czasu pracy na skutek spadku obrotów spowodowanych koronawirusem, może obniżyć wymiar czasu pracy pracownika o 20 proc. – ale nie więcej niż do 0,5 etatu, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy,

przy obniżonym wymiarze czasu pracy Fundusz dofinansuje maksymalnie do wysokości 40 proc., przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału plus składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy od przyznanych świadczeń, tj. 2 452,27 zł.

3. Uelastycznienie czasu pracy

pracodawca dotknięty skutkami epidemii koronawirusa będzie mógł skrócić dobowy czas nieprzerwanego odpoczynku dla pracownika z obecnych 11 godzin do ośmiu (z gwarancją oddania pracownikowi równoważnego odpoczynku w okresie ośmiu tygodni), a tygodniowy czas takiego odpoczynku – z 35 do 32 godzin,

Tarcza antykryzysowa ma rozwiązania dla twórców i ludzi kultury

Tarcza antykryzysowa adresuje pewne rozwiązania dla grupy twórców, ale także ludzi kultury, bo mówimy o całym zapleczu technicznym, organizacyjnym...

zobacz więcej

przedsiębiorca może również – porozumieniu m.in. ze związkami zawodowymi – wydłużyć „dobowy wymiar czasu pracy do 12 godzin (równoważny system czasu pracy) oraz okres rozliczeniowy do maksymalnie 12 miesięcy”.

4. Rozliczenie tegorocznej straty w przyszłym roku

Płatnicy PIT i CIT, którzy ponoszą negatywne konsekwencje Covid-19, będą mogli odliczyć straty poniesione w 2020 roku od dochodu z działalności, uzyskanego w 2019 r.

Warunkiem jest osiągnięcie w 2020 r. przychodów niższych (w porównaniu z 2019 r.) o co najmniej 50 proc.

Zobacz także:

źródło:
Zobacz więcej