RAPORT

Koronawirus: mapy, statystyki, porady

Szkoły i przedszkola zamknięte do 10 kwietnia. Jest rozporządzenie

Do 10 kwietnia potrwają ograniczenia w funkcjonowaniu szkół i przedszkoli – wynika z rozporządzenia MEN, które w piątek ukazało się w Dzienniku Ustaw. Od 25 marca placówki te będą zobowiązane jednak prowadzić zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Nowe przypadki zakażenia koronawirusem w Polsce. Liczba wzrosła do 411

„Mamy 33 nowe przypadki zakażenia koronawirusem, potwierdzone pozytywnym wynikiem testów laboratoryjnych” – napisano na Twitterze Ministerstwa...

zobacz więcej

W piątek późnym wieczorem w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie ministra edukacji narodowej nowelizujące rozporządzenie MEN z 11 marca „w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID–19”.

Nowy dokument wydłuża okres zawieszenia zajęć w szkołach i przedszkolach na terenie całego kraju do 10 kwietnia 2020 r. (wcześniej datę te określono na 25 marca).

Chodzi o takie jednostki systemu oświaty jak: przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły wszystkich typów, placówki oświatowo-wychowawcze, placówki kształcenia ustawicznego oraz centra kształcenia zawodowego, placówki artystyczne, placówki zapewniające opiekę i wychowanie uczniów w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, a także kolegia pracowników służb społecznych.

W placówkach tych, jak wynika z rozporządzenia, zawieszona jest działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza, z tym że w przypadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe zawieszenie dotyczy również zajęć realizowanych w ramach praktycznej nauki zawodu organizowanej przez szkołę. Do 10 kwietnia zawieszone będą też turnusy dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników w ramach przygotowania zawodowego, organizowane w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe i centrach kształcenia zawodowego.

Premier: Wprowadzamy dziś stan epidemii

– Wprowadzamy dziś stan epidemii, który daje nowe prerogatywy, ale też nakłada nowe obowiązki – oznajmił premier Mateusz Morawiecki w trakcie...

zobacz więcej

Kształcenie na odległość

Zgodnie z rozporządzeniem, w okresie od 25 marca do 10 kwietnia zadania szkół i przedszkoli, w których zawieszono zajęcia, realizowane będą z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. W przypadku gdy zadania jednostki systemu oświaty nie mogą być realizowane w ten sposób, jej dyrektor, w uzgodnieniu z organem prowadzącym, ustala inny sposób realizowania tych zadań i informuje o tym organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

Są wyjątki

Rozporządzenie nie dotyczy: przedszkoli i szkół specjalnych zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej, przedszkoli i szkół specjalnych funkcjonujących w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, szkół specjalnych funkcjonujących w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii oraz szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich oraz szkół przy zakładach karnych i aresztach śledczych.

Rodzice dzieci, które uczęszczają do przedszkoli lub szkół specjalnych funkcjonujących w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, uczęszczających na zajęcia rewalidacyjno–wychowawcze, a także rodzice dzieci z niepełnosprawnością intelektualną z niepełnosprawnościami sprzężonymi mają prawo rezygnacji z prowadzonych tam zajęć. Opublikowane w piątek rozporządzenie daje ponadto takim dzieciom możliwość udziału w zajęciach prowadzonych na odległość.

Ograniczenie świadczenia pracy przez nauczycieli

Zgodnie z rozporządzeniem, w okresie od 25 marca do 10 kwietnia ograniczony zostaje też obowiązek świadczenia pracy przez pracowników placówek oświaty na ich terenie, z wyłączeniem przypadków, gdy jest to niezbędne do realizowania zadań jednostek z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (lub w inny sposób) lub gdy jest to niezbędne dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania tych jednostek.

W związku z zamknięciem placówek oświatowych rodzice dzieci do lat 8 mają prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

źródło:

Zobacz więcej