„W poszanowaniu Konstytucji RP”. Zdania odrębne sędziów SN do kontrowersyjnej uchwały

W zdaniach odrębnych wskazano między innymi na niedopuszczalność oceniania powołań sędziów przez prezydenta (fot. PAP/Leszek Szymański)

Zdania odrębne sześciu sędziów Sądu Najwyższego do uchwały trzech izb z 23 stycznia zamieszczono na stronie SN. Sędziowie ci m.in. kwestionują wyłączenie dwóch pozostałych izb SN z podejmowania uchwały i wskazują na niedopuszczalność oceniania powołań sędziów przez prezydenta.

Uchwała trzech izb SN o „nienależytej obsadzie sądu”

„Nienależyta obsada sądu występuje wtedy, gdy w składzie sądu bierze udział osoba wyłoniona na sędziego przez KRS w obecnym składzie” – głosi...

zobacz więcej

Jak wynika z informacji na stronie SN, zdania odrębne do uchwały zgłosili sędziowie: Dariusz Kala, Wiesław Kozielewicz, Zbigniew Korzeniowski, Piotr Mirek, Zbigniew Myszka i Krzysztof Staryk.

„Zdanie odrębne składam w poszanowaniu Konstytucji RP oraz w obronie nowo powołanych sędziów, którzy uzyskali nominacje sędziowskie od Prezydenta RP i na ogół nie zważają na własne potrzeby osobiste czy rodzinne, ale w poczuciu konstytucyjnego obowiązku realizują w imieniu RP odpowiedzialną misję niezależnego, bezstronnego i niezawisłego orzekania” – napisał w zdaniu odrębnym sędzia Myszka.

Trzy izby SN – Karna, Cywilna i Pracy – z 23 stycznia podjęły uchwałę, zgodnie z którą m.in. nienależyta obsada SN, sądów powszechnych i wojskowych jest wtedy, gdy w ich składzie znajduje się osoba wyłoniona przez KRS w obecnym składzie.

W sądzie powszechnym nienależyta obsada może być stwierdzona tylko wtedy, jeżeli wadliwość procesu powoływania sędziego prowadzi w konkretnych okolicznościach do naruszenia standardu niezawisłości i bezstronności.

Uchwała nie ma zastosowania do orzeczeń wydanych przez sądy przed dniem jej podjęcia. Wyjątkiem są orzeczenia Izby Dyscyplinarnej SN – uchwała ma zastosowanie do jej orzeczeń bez względu na datę ich wydania.

Minister Woś o uchwale SN: „Uchwała” Sądu Najwyższego nie jest uchwałą

„Uchwała” Sądu Najwyższego nie jest uchwałą; to było spotkanie sędziów z efektem w postaci dokumentu, który nazywają uchwałą – skomentował Michał...

zobacz więcej

Uchwała zapadła 53 głosami „za”, z sześcioma głosami „przeciw”. W posiedzeniu nie uczestniczyli sędziowie z Izby Dyscyplinarnej i Izby Kontroli Nadzwyczajnej SN oraz siedmioro sędziów z Izby Cywilnej SN. Wszyscy oni zostali wyłonieni w postępowaniach prowadzonych już przed obecnym składem KRS.

Jak wskazał w zdaniu odrębnym Myszka, SN podjął uchwałę „w składzie niewłaściwym po nadzwyczajnie kontrowersyjnym niedopuszczeniu do udziału wszystkich sędziów”.

„Stanowczo sprzeciwiam się demolowaniu, podważaniu i anarchizowaniu polskiego wymiaru sprawiedliwości na zasadzie totalnej negacji obsady kadrowej sądów i zdolności do orzekania nowo mianowanych przez Prezydenta RP sędziów, którym przypisuje się krzywdzący, poniżający i upokarzający status »podejrzanych« sędziów, choć nie udowodniono im w konstytucyjnie właściwej procedurze sądowej deliktowego sprzeniewierzenia się konstytucyjnemu prawu oraz obowiązkowi niezawisłego orzekania” – dodał.

Sędzia Korzeniowski odnosząc się do uchwały zaznaczył, że „z chwilą powołania sędzia obejmuje swój urząd i jest nieusuwalny, podlega tylko konstytucji i ustawom”.

„Wyodrębnienie zatem określonej grupy sędziów i odsunięcie ich od orzekania przez innych sędziów jest sprzeczne z art. 180 Konstytucji RP i narusza podstawowe prawa konstytucyjne” – podkreślił.

„SN postawił się ponad interesem obywateli”. Sędzia Izby Dyscyplinarnej o uchwale

– Moim zdaniem sąd postawił się ponad zdrowym rozsądkiem i ponad interesem obywateli (…) Kto wie, czy to nie istota: Lepiej by sądzili ci, którzy...

zobacz więcej

Natomiast sędzia Kala zaznaczył, że uchwała faktycznie uniemożliwia części sędziów SN sprawowanie wymiaru sprawiedliwości i „dzieje się tak mimo zadeklarowania w uzasadnieniu uchwały, iż (...) nie podważa aktu powołania sędziego”.

„Badanie ważności lub skuteczności postanowienia Prezydenta RP o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego oraz wynikającego z niego stosunku ustrojowego łączącego sędziego z Rzeczpospolitą Polską nie jest dopuszczalne w jakimkolwiek postępowaniu przed sądem lub innym organem państwowym” – wskazał z kolei sędzia Kozielewicz.

W ocenie sędziego Mirka m.in. brak było podstaw do przyjętego w uchwale „różnicowania sytuacji sędziów Sądu Najwyższego i sędziów sądów powszechnych, czy sądów wojskowych”. „Nie dostrzegam podstaw ani potrzeby tworzenia dla SN kwalifikowanych standardów niezależności i bezstronności” – zaznaczył.

„Wyroki wydawane przez młodych sędziów, zaaprobowanych i wybranych przez nową KRS, nie mogą być uznane za wywołujące wątpliwości odnośnie wydania ich przez stronniczy sąd tylko dlatego, że sędziowie przeszli z sukcesem proces powołania lub procedurę awansową przed nową KRS” – ocenił sędzia Staryk.

Dwuwładza w Sądzie Najwyższym? „Patu nie będzie”

Nie ma możliwości zaistnienia takiej okoliczności, że będą dwie głowy Sądu Najwyższego albo dwa Zgromadzenia Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego –...

zobacz więcej

Jak dodał, „charakter, wiedza prawnicza, doświadczenie życiowe młodych sędziów nie zostało w żaden sposób wytworzone ani ukształtowane przez nową KRS”. „Nie można też przyjąć, że krótkotrwały kontakt z nową KRS był zaraźliwy jak koronawirus z Wuhan” – zaznaczył sędzia Staryk.

W styczniu marszałek Sejmu Elżbieta Witek skierowała do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego między Sejmem i prezydentem a SN.

Zgodnie z opublikowanym w końcu stycznia postanowieniem TK do rozstrzygnięcia wniosku marszałek Sejmu jest wstrzymane stosowanie uchwały trzech izb SN, począwszy od dnia jej wydania.

Jednocześnie - w związku z wnioskiem marszałek Sejmu - TK wstrzymał czasowo możliwość wydawania przez SN uchwał, jeżeli miałyby dotyczyć zgodności z prawem krajowym i międzynarodowym, m.in. kompetencji do pełnienia urzędu przez sędziego, którego powołał prezydent na wniosek KRS. Rozprawa w sprawie sporu kompetencyjnego ma odbyć się przed TK 3 marca.

źródło:

Zobacz więcej