RAPORT

Kampania 2020

Uchwała trzech izb SN o „nienależytej obsadzie sądu”

„Nienależyta obsada sądu występuje wtedy, gdy w składzie sądu bierze udział osoba wyłoniona na sędziego przez KRS w obecnym składzie” – głosi uchwała trzech Izb Sądu Najwyższego, odczytana przez pierwszą prezes SN Małgorzatę Gersdorf. Posiedzenie trzech izb SN, w którym uczestniczyło ponad 60 sędziów, było niejawne.

„SN zaczyna sytuować się w roli TK. To łamanie fundamentu konstytucji”

To, co widać w tej chwili w Polsce, to postępująca anarchizacja, którą wprowadzają sędziowie. Sąd Najwyższy zaczyna sytuować się w roli Trybunału...

zobacz więcej

„Nienależyta obsada sądu albo sprzeczność składu sądu z przepisami prawa zachodzi także, gdy w składzie sądu bierze udział osoba powołana na urząd sędziego w sądzie powszechnym albo wojskowym na wniosek KRS ukształtowanej w trybie określonej w ustawie o zmianie KRS. Jeżeli wadliwość procesu powoływania prowadzi w konkretnych okolicznościach do naruszenia standardu niezawisłości i bezstronności Konstytucji RP, karty praw podstawowych UE oraz konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności” – przeczytała m.in. prezes Gersdorf.

„Wykładnia Kodeks Postępowania Karnego i Kodeks Postępowania Cywilnego przyjęta w punktach 1 i 2 niniejszej uchwały nie ma zastosowania do orzeczeń wydanych przez sądy przed dniem jej podjęcia oraz orzeczeń, które zostaną wydane w toczących się w tym dniu postępowań na podstawie Kodeksu postępowania karnego przed danym składem sądu. Po czwarte, punkt 1. niniejszej uchwały ma zastosowanie do orzeczeń wydanych z udziałem sędziów Izby Dyscyplinarnej SN bez względu na datę tych orzeczeń” – kontynuowała.

Jak dodała I prezes, uchwała zapadła z sześcioma zdaniami odrębnymi.

Trzy Izby Sądu Najwyższego - Cywilna, Karna i Pracy podjęły decyzję w sprawie pytania prawnego przedstawionego przez I prezes tego sądu Małgorzatę Gersdorf. Posiedzenie, w którym uczestniczyło ponad 60 sędziów, było niejawne.

Sprawa tydzień temu została zainicjowana wnioskiem I prezes SN Małgorzaty Gersdorf, która przedstawiła trzem Izbom zagadnienie prawne odnoszące się do rozstrzygnięcia rozbieżności w orzecznictwie SN, dotyczących udziału w składach sędziowskich osób wyłonionych przez KRS w nowym składzie i statusu takich sędziów.

Profesor prawa: Nawet 60 sędziów SN nie może pozbawić sędziego prawa wykonywania zawodu

– Dlaczego ten sędzia, który wydawał dobre wyroki, a od pewnego momentu, kiedy ma wejść ta uchwała, staje się niedobrym sędzią? (…) Proszę...

zobacz więcej

Pytanie, które trafiło do trzech Izb dotyczy tego, czy udział w składzie sądu powszechnego lub SN osoby powołanej na sędziego przez Prezydenta RP na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa w jej aktualnym składzie prowadzi do naruszenia Konstytucji RP, Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności oraz Traktatu o Unii Europejskiej, wskutek czego osoba taka jest nieuprawniona do orzekania lub skład sądu jest sprzeczny z przepisami.

W posiedzeniu nie uczestniczyli sędziowie z Izby Dyscyplinarnej i Izby Kontroli Nadzwyczajnej SN oraz siedmioro sędziów z Izby Cywilnej SN. Wszyscy oni zostali wyłonieni w postępowaniach prowadzonych już przed obecnym składem KRS. Na posiedzeniu nie stawił się przedstawiciel prokuratury.

W środę marszałek Sejmu Elżbieta Witek skierowała do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego między Sejmem a Sądem Najwyższym oraz prezydentem RP a SN. Chodzi m.in. o przepisy konstytucji odnoszące się do podziału władz i powoływania sędziów. Prezes TK Julia Przyłębska przekazała, że w związku ze wszczęciem przez Trybunał postępowania z wniosku marszałek Sejmu czwartkowe posiedzenie trzech Izb SN – z mocy ustawy – uległo zawieszeniu.

Z kolei prezes Gersdorf w piśmie do prezes TK napisała w czwartek, że „nie ma sporu kompetencyjnego między Sejmem i prezydentem a Sądem Najwyższym”. Julia Przyłębska odpowiedziała w piśmie do I prezes, że pismo Gersdorf jest bezprzedmiotowe, a zawieszenie posiedzenia trzech Izb SN następuje z mocy prawa.

źródło:
Zobacz więcej