RAPORT

KORONAWIRUS: MAPY, STATYSTYKI, PORADY

Zarzuty i postępowanie dyscyplinarne wobec warszawskiej sędzi

Sędzia Anna B.-C. jest delegowana do pracy w stołecznym sądzie okręgowym (fot. arch.PAP/Marcin Obara)

Rzecznik Dyscyplinarny Sędziów Sądów Powszechnych wszczął postępowanie dyscyplinarne wobec sędzi Anny B.-C. z warszawskiego Sądu Okręgowego. Postawione jej zarzuty dotyczą m.in. prezentowania osobistych poglądów tuż po zakończeniu rozpraw – z pominięciem narady składu orzekającego, podważenia niezawisłości i niezależności innego z orzekających sędziów. Zdaniem Rzecznika Dyscyplinarnego, sędziego Piotra Schaba, Anna B.-C. bezprawnie ingerowała w skład orzekający powołany do rozpoznania spraw, a udzielając wywiadów mediom złamała przepisy wypowiadając się na temat toczonych spraw, które prowadziła.

Kaleta apeluje o niemanipulowanie wyrokami TSUE i Izby Pracy SN

Apeluję, aby nie manipulować wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości UE i orzeczeniem Izby Pracy Sądu Najwyższego – powiedział wiceminister Sebastian...

zobacz więcej

Jak informuje w komunikacie Rzecznik Dyscyplinarny Sędziów Sądów Powszechnych Piotr Schab, trzy z pięciu postawionych sędzi Annie B.-C. zarzutów wyczerpują znamiona przestępstw nadużycia władzy przez funkcjonariusza publicznego ściganych z urzędu.

Chodzi m.in. o rozprawę z 16 września 2019 roku, kiedy jako przewodnicząca składu orzekającego w Sądzie Okręgowym w Warszawie, podczas trwania przerwy w rozprawie odwoławczej, „bezprawnie i z pominięciem pozostałych, dwóch ustalonych członków tego składu, wydała postanowienie o zwróceniu się do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z pytaniami prejudycjalnymi”, a następnie z tego powodu zawiesiła postępowanie w sprawie. Zdaniem rzecznika dyscyplinarnego dokonała niezgodnej z przepisami Ustawy o ustroju sądów powszechnych ingerencji w skład orzekający.

Wcześniej, pod koniec sierpnia tego roku – również jako przewodnicząca składu orzekającego – pomijając naradę składu zaprezentowała tuż po zakończeniu rozprawy osobisty pogląd, który – jej zdaniem – miał świadczyć o podstawach do odroczenia rozprawy. Wtedy również zakwestionowała skład orzekający, podważając niezawisłość i niezależność jednego z sędziów.

Następnie zwróciła się do innych sędziów tamtejszego sądu o opinię, ws. skierowania do ministra sprawiedliwości wniosku o odwołanie dwóch delegowanych do SO sędziów oraz „dyspozycje w zakresie podjęcia dalszych czynności służbowych w tym celu, uniemożliwiając tym samym sędziemu, członkowi składu orzekającego uczestnictwo w rozpoznaniu tej sprawy”.

Dwa kolejne zarzuty dotyczą również zadanych przez sędzię Annę B.-C., dzień przed zaplanowanymi terminami innych rozpraw, pytań prejudycjalnych do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, co stanowi sprzeczną z przepisami „ingerencję w skład orzekający, powołany do rozpoznania tych spraw”. Jak czytamy w komunikacie, „sędzia B.-C. działała tym samym na szkodę interesu publicznego”.

Prezes Iustitii z 55 zarzutami dyscyplinarnymi. „Przedstawił manifest polityczny”

Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych wszczął postępowanie dyscyplinarne przeciwko prezesowi Stowarzyszenie Sędziów...

zobacz więcej

Ostatni z przedstawionych przez rzecznika dyscyplinarnego zarzutów dotyczy udzielanych przez warszawską sędzię wywiadów dla telewizji, radia i portali internetowych. Jak wskazuje Piotr Schab, sędzia w swoich wypowiedziach „podważyła status dwóch ustalonych sędziów i ich uprawnienia do pełnienia urzędu sędziego, a także ich niezawisłość i niezależność”.

Sędzia Anna B.-C., kierując swoje wystąpienie do ministra sprawiedliwości, zakwestionowała ponadto sposób realizacji kompetencji przez wiceprezesa Sądu Okręgowego w Warszawie – czytamy dalej.

Jak podkreślono w komunikacie Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych, sędzia naruszyła zasady etyki zawodowej, a wyrażając publicznie osobiste poglądy – będą członkiem składu orzekającego – naruszyła ślubowanie sędziowskie, „w szczególności strzeżenia powagi stanowiska sędziego i kierowania się zasadami godności i uczciwości w służbie i poza nią”.

Sądem właściwym do rozpoznania postępowania dyscyplinarnego przeciwko sędzi Annie B.-C. w I instancji jest Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego – wskazał sędzia Schab.

źródło:
Zobacz więcej