Elżbieta Rafalska: świadczenie „Mama 4 plus” otrzymuje już 41,6 tys. kobiet

O świadczenie w ramach programu „Mama 4 plus” mogą się ubiegać matki po osiągnięciu wieku emerytalnego 60 lat (fot. Shutterstock/Oksana Shufrych)

Świadczenie „Mama 4 plus” otrzymuje już 41,6 tys. kobiet, a 15,6 tys. z nich dotychczas nie miało żadnej emerytury lub renty – poinformowała minister rodziny Elżbieta Rafalska. Wśród osób, którym przyznano świadczenie, aż 1,6 tys. to matki dziewięciorga lub więcej dzieci.

Rafalska o „jarkowym”: Pierwsze wypłaty w ostatnich dniach kwietnia

– Ci, którzy mieli otrzymać „jarkowe” z piątki Jarosława Kaczyńskiego 1 maja, dostaną je w ostatnich dniach kwietnia. Kolejne terminy będą zgodne z...

zobacz więcej

Zgodnie z obowiązującym od 1 marca programem „Mama 4 plus” osoby, które wychowały przynajmniej czworo dzieci, mają prawo do świadczenia w wysokości minimalnej emerytury, czyli 1,1 tys. zł brutto.

Świadczenie przyznaje na wniosek osoby zainteresowanej (matki lub ojca) prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

– Do 15 kwietnia złożono 49,4 tys. wniosków o przyznanie tego świadczenia, z czego 90 proc. zostało już rozpatrzonych – powiedziała minister Elżbieta Rafalska.

– Decyzji odmownych jest niewiele. Bardzo częstym powodem odmowy przyznania świadczenia jest niespełnienie głównego kryterium, jakim jest wychowanie co najmniej czworga dzieci – podkreśliła szefowa MRPiPS.

Świadczenie przysługuje w takiej wysokości, aby łącznie z pobieraną emeryturą nie przekroczyło jej kwoty minimalnej – 1,1 tys. zł brutto. Gdy osoba wnioskująca nie ma prawa do emerytury, świadczenie wyniesie właśnie 1,1 tys. zł i będzie corocznie waloryzowane.

Minister poinformowała, że dotychczas przyznano 15,6 tys. świadczeń w pełnej wysokości i 26 tys. świadczeń uzupełniających.

500 plus również na pierwsze dziecko. Rząd rozszerzył program

zobacz więcej

– Nasze prognozy były troszkę inne, sądziliśmy, że trzy czwarte to będą te świadczenia samoistne, gdy kobiety nie miały wypracowanego żadnego stażu i tym samym nie pobierały emerytury. Rzeczywistość pokazała, że kobiety musiały godzić obowiązki rodzinne z zawodowymi – powiedziała minister.

Największą grupę świadczeniobiorców, bo ponad 33 tys., stanowią kobiety w wieku 60-69 lat, które wychowały czwórkę dzieci. Minister Rafalska zwróciła uwagę, że wśród osób, którym przyznano świadczenie, aż 1604 to kobiety, które wychowały dziewięcioro lub więcej dzieci.

– Te mamy dotychczas nie miały przyznanego żadnego świadczenia. Mimo ponoszonego przez te kobiety wysiłku, trudu wychowawczego, ostatecznie w sensie materialnym, od strony zabezpieczenia publicznego, zostawały z pustymi rękoma – powiedziała.

O przyznanie tzw. matczynej emerytury mogą także wnioskować niektórzy ojcowie. Prawo to przysługuje im jednak tylko wówczas, gdy matka dzieci zmarła, porzuciła je lub zaprzestała ich wychowywania przez długi czas.

– Takie świadczenie otrzymuje już 44 mężczyzn, którzy wychowali co najmniej czwórkę dzieci – poinformowała minister.

Osoby, którym przyznano prawo do świadczenia „Mama 4 plus”, w maju otrzymają także świadczenie „Emerytura plus”, czyli tzw. trzynastą emeryturę w wysokości 1,1 tys. zł brutto (888,25 zł netto). Będzie ono wypłacane jednak tylko tym, którym świadczenie „Mama 4 plus” zostanie przyznane najpóźniej do końca kwietnia.

500 Plus wyciąga z biedy. Polska na światowym podium redukcji ubóstwa

Na przełomie ostatnich 50 lat Polska jest jednym z najbardziej skutecznych państw pod względem redukcji biedy – wynika z raportu Instytutu...

zobacz więcej

– Te osoby, które złożą wniosek później i świadczenie „Mama 4 plus” zostanie im przyznane w maju, w czerwcu lub w późniejszym terminie, świadczenia „Emerytura plus” już nie otrzymają. To wynika z ogólnych przepisów, które odnoszą się do wszystkich prawie 10 mln polskich emerytów, którzy otrzymają tzw. trzynastą emeryturę – przypomniała minister.

Świadczenie „Mama 4 plus” nie przysługuje osobie, którą sąd pozbawił władzy rodzicielskiej lub ograniczył ją przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej, także w przypadku długotrwałego zaprzestania wychowania małoletnich dzieci (np. ze względu na odbywanie kary pozbawienia wolności).

Prawo do rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego mają także osoby sprawujące opiekę nad dziećmi w ramach rodzinnej pieczy zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej. Wypłata świadczenia przysługuje od pierwszego dnia miesiąca, w którym prezes ZUS lub KRUS wydał decyzję, nie wcześniej jednak niż od dnia, w którym wnioskujący osiągnął wiek emerytalny.

Oznacza to, że osoby, które złożą wniosek w kwietniu, pełne świadczenie za ten miesiąc otrzymają tylko wówczas, jeśli prezes ZUS lub KRUS do końca tego miesiąca wyda decyzję o przyznaniu świadczenia. Jeśli taka decyzja zostanie wydana w maju, świadczenie będzie wypłacone za maj (bez wyrównania za kwiecień).

źródło:

Zobacz więcej