500 plus również na pierwsze dziecko. Rząd rozszerzył program

– Każdy rząd staje przed dylematem jak angażować środki w rozwój. Ten program, który prezentujemy jest programem, który ma się koncentrować na krótkim, średnim i długim okresie – powiedział premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu poinformował, że Rada Ministrów przyjęła we wtorek projekt ustawy dotyczącej rozszerzenia programu Rodzina 500 plus na pierwsze dziecko.

Kancelaria Premiera publikuje animację o 500 plus

Kancelaria Premiera opublikowała animację, która w prosty sposób informuje o nowych założeniach rządowego programu 500 plus. O tym, od kiedy...

zobacz więcej

Projekt ustawy dotyczący rozszerzenia programu Rodzina 500 plus na pierwsze dziecko był jedynym punktem wtorkowego posiedzenia rządu. Zgodnie z zapowiedziami rządu projekt przewiduje, że prawo do świadczenia 500 plus będą miały wszystkie dzieci i nastolatkowie do 18. roku życia, również jedynacy bez względu na dochody rodziny.

Obecnie świadczenie jest przyznawane na drugie i kolejne dziecko. Na pierwsze jest wypłacane tylko po spełnieniu kryteriów dochodowych – 800 zł netto miesięcznie na osobę w rodzinie lub 1200 zł netto w rodzinie, której członkiem jest dziecko z niepełnosprawnością.

– Przeszliśmy rewolucję, pozytywną rewolucję prorodzinną, pozytywną rewolucję prorozwojową, rewolucje gospodarczą. Ona powoduje, że dzisiaj mamy jeden z najwyższych wzrostów gospodarczych przy zrównoważeniu czynników makroekonomicznych – wskazał premier.


500 plus także na pierwsze dziecko. Rząd o rozszerzeniu programu

Premier: Program 500 plus jest propaństwowy. To przestrzeń dla rozwoju kraju

500 Plus wyciąga z biedy. Polska na światowym podium redukcji ubóstwa

Na przełomie ostatnich 50 lat Polska jest jednym z najbardziej skutecznych państw pod względem redukcji biedy – wynika z raportu Instytutu...

zobacz więcej

„Program służy długofalowemu rozwojowi Polski”

– Program Rodzina 500 plus służy długofalowemu rozwojowi Polski – podkreślił premier Morawiecki. Wskazywał także na krótko- i średnioterminowe korzyści programu, m.in. na inwestycje w edukację i zdrowie dzieci. Wskazał, że jednym z podstawowych czynników osłabiających wzrost gospodarczych jest „osłabienie demografii”.

– A więc w tym długim horyzoncie czasowym: 10, 20, 30 lat, program 500 plus, program, który ma służyć dzietności, ma służyć temu, żeby poprawić demografię Polski, żeby była młodzież, która będzie potem pracowała i na nasze emerytury, i na rozwój gospodarczy całego kraju. To po to tworzymy ten program – dla długofalowego rozwoju Polski – powiedział.

Dodał, że skutki programu będą widoczne także w perspektywie kilku, kilkunastu lat. Wskazał, że rodziny korzystające już ze świadczenia 500 plus więcej inwestują m.in. w zajęcia pozalekcyjne, wyjazdy wakacyjne i w sport.

– Krótka perspektywa – jak mówił premier – „bezpośrednio wpływająca na najbliższe kwartały, jeden, dwa lata to przełożenie na fazę cyklu koniunkturalnego”. – Jesteśmy w fazie pewnego spowolnienia. Wtedy klasyczną odpowiedzią (...) jest odpowiedź fiskalna. (...) Odpowiedzialny rząd robi to, na co ma wpływ, w tym przypadku wykonujemy impuls fiskalny, dokonujemy zmiany w wydatkach, która przełoży się również na wygładzenie cyklu koniunkturalnego – dodał.

Rafalska: Zdecydowana większość rodzin właściwie wydaje pieniądze z programu „500 plus”

– Zdecydowana większość rodzin właściwie wydaje pieniądze z programu „500 plus”. Dane pokazują, że tylko w 1,5 tys. przypadków świadczenie...

zobacz więcej

Do rodzin trafiło prawie 69 mld zł z programu 500 plus

– Do tej pory do rodzin trafiło prawie 69 mld zł z programu Rodzina 500 plus – powiedziała szefowa MRPiPS Elżbieta Rafalska. Dodała, że po rozszerzeniu programu skorzysta z niego 6,8 mln dzieci. Podkreśliła, że program był „przełomem polskiej polityki społecznej, który położył znakomite fundamenty pod kompleksową politykę rodzinną, jakiej w Polsce nie znano”.

Rafalska wskazała, że program realizuje trzy podstawowe cele. – Po pierwsze – poprawa dzietności, po drugie - redukcja ubóstwa, w tym likwidacja ubóstwa dzieci, i po trzecie – inwestycja w kapitał ludzki – powiedziała minister.

– Do tej pory ze świadczenia korzystało 53 proc. polskich dzieci do 18 lat. Po zmianach liczba ta wzrośnie do 6 mln 800 tys. dzieci. Największy wzrost nastąpi wśród jedynaków, których do tej pory było niemalże pół miliona, w tej chwili liczba ta wzrośnie o 2 mln – podkreśliła szefowa MRPiPS. Jak dodała, do tej pory do rodzin trafiło już prawie 69 mld zł z programu 500 plus.

Rafalska przypomniała, że zmiany wejdą w życie w lipcu tego roku. – Od lipca będzie można składać wnioski online o 500 plus. Od sierpnia także tradycyjnie, papierowo – powiedziała minister.

Projekt, który został we wtorek przyjęty przez rząd, przewiduje, że prawo do świadczenia 500 plus będą miały wszystkie dzieci i nastolatkowie do 18. roku życia, również jedynacy, bez względu na dochody rodziny.

Obecnie świadczenie jest przyznawane na drugie i kolejne dziecko. Na pierwsze jest wypłacane tylko po spełnieniu kryteriów dochodowych – 800 zł netto miesięcznie na osobę w rodzinie lub 1200 zł netto w rodzinie, której członkiem jest dziecko z niepełnosprawnością.

Premier Mateusz Morawiecki podczas konferencji prasowej podpisał list przekazujący projekt do Sejmu.


Rozszerzone świadczenie 500 plus ma pomóc dzieciom. Premier z wizytą na Mazowszu

Trzylecie „500 plus”. Premier: Program jest propaństwowy. To przestrzeń dla rozwoju kraju

Program „Rodzina 500 plus” jest nie tylko programem prorodzinnym – który przebudował życie wielu rodzin – ale też propaństwowym programem dla...

zobacz więcej

Świadczenie dla dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych

Projekt przewiduje, że prawo do świadczenia z programu Rodzina 500 plus w postaci dodatku będą miały dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo–wychowawczych. Dodatek ten będzie przyznawany na wniosek dyrektora placówki po złożeniu do powiatowego centrum pomocy rodzinie.

Autorzy projektu wskazują, że dodatek ten powinien być przeznaczany na specjalne (dodatkowe) potrzeby dzieci, w szczególności na rozwój zainteresowań wychowanków placówki oraz na zwiększanie ich szans edukacyjnych i rozwojowych.

Termin złożenia wniosku

W projekcie zaproponowano też wprowadzenie szczególnego, 3-miesięcznego terminu, liczonego od dnia urodzenia dziecka, na złożenie wniosku o świadczenie wychowawcze na nowo narodzone dziecko. Złożenie wniosku w tym terminie będzie skutkowało przyznaniem świadczenia z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka (obecnie świadczenie na nowo narodzone dziecko przysługuje co do zasady od miesiąca złożenia wniosku).

Autorzy projektu zaproponowali też wprowadzenie rozwiązania pozwalającego na przyznaniu – z zachowaniem ciągłości – świadczenia wychowawczego drugiemu z rodziców dziecka w przypadku śmierci rodzica, któremu świadczenie zostało przyznane na dany okres lub śmierci rodzica który złożył wniosek o świadczenie, ale zmarł przed jego rozpatrzeniem.

Zmieniony ma być także okres, na jaki ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego. Począwszy od 2021 r., okres świadczeniowy na który przyznawane będzie corocznie świadczenie wychowawcze, będzie rozpoczynał się 1 czerwca i potrwa do 31 maja następnego roku (obecnie okres ten trwa od 1 października do 30 września następnego roku). >br/>
W 2019 r. wnioski o świadczenie na okres od 1 lipca 2019 r. będzie można składać od 1 sierpnia, zaś drogą elektroniczną od 1 lipca. Złożenie wniosku do końca września gwarantuje przyznanie świadczenia z wyrównaniem od 1 lipca br.

Projekt przewiduje też wprowadzenie przepisów regulujących sposób postępowania w przypadku zmiany miejsca zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie lub je otrzymującej, a także likwidację obowiązku rozstrzygania o przyznaniu świadczenia wychowawczego w drodze decyzji administracyjnej na rzecz prostszego rozwiązania polegającego na wydawaniu informacji o przyznaniu świadczenia.


Premier Morawiecki: Wszystkie nasze wydatki są dobrze skalkulowane

Koszty programu

Autorzy projektu zaproponowali też zmianę wysokości kosztów obsługi świadczeń wychowawczych. MRPiPS wskazuje m.in., że w związku z rezygnacją z kryterium dochodowego pracownicy gminni nie będą obciążeni koniecznością ustalania dochodów rodziny ubiegającej się o przyznanie świadczenia.

Zaproponowano ustalenie kosztów obsługi gmin na poziomie 0,85 proc. otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację świadczenia wychowawczego (obecnie koszty obsługi programu Rodzina 500 plus wynoszą 1,5 proc. otrzymanej dotacji na realizację świadczenia). Pomimo zmniejszenia wskaźnika procentowego gminy otrzymają w sumie ok. 20 mln zł rocznie więcej na realizację świadczenia (w związku ze zwiększeniem liczby uprawnionych).

Jednocześnie zaproponowano, by w 2019 r. koszty realizacji ustawy przez gminy były ustalone na wyższym niż docelowy poziomie – ok. 412 mln zł (na co składać się będzie 1,5 proc. otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację świadczenia wychowawczego od 1 stycznia do 30 czerwca oraz 1,2 proc. dotacji na okres od 1 lipca do 31 grudnia br.


Dworczyk: Koszt uzupełnienia programu 500 plus wyniesie ok. 18,5 mld zł

Program Rodzina 500 plus

Program Rodzina 500 plus wszedł w życie 1 kwietnia 2016 r. „To pierwszy od transformacji ustrojowej program, który tak wyraźnie akcentuje konieczność inwestycji w rodzinę, który stanowi jej realne wsparcie. Program przyczynił się do znacznej poprawy sytuacji materialnej rodzin, wzmocnił je i nadał należny priorytet. To również program, w którym Rząd daje wyraz zaufania do rodzin, poszanowania ich autonomii – to właśnie rodziny decydują na co przeznaczyć świadczenie” – wskazało MRPiPS.

Ministerstwo zwróciło uwagę, że łączne wydatki budżetu państwa na rzecz rodzin wzrosły z 1,78 proc. PKB w 2015 r. do 3,11 proc. PKB w 2017. W tym samym okresie współczynnik dzietności wzrósł z 1,29 w 2015 r. do 1,45 w 2017 r. „Warto zauważyć, że w Polsce od wielu lat spada liczba kobiet w wieku 15–49 lat i w tym kontekście wzrost liczby urodzeń i współczynnika dzietności w latach 2016–2017 jest bardzo dobrą wiadomością” – wskazuje MRPiPS.

Ponadto – jak zaznaczono w uzasadnieniu – w latach 2015–2017 ubóstwo skrajne dzieci obniżyło się o niemal połowę, z poziomu 9 proc. do 4,7 proc. Wśród rodzin wielodzietnych ubóstwo zmniejszyło się z 12,2 proc. do 6,4 proc., zaś wśród samotnych rodziców o ponad połowę z 6,5 proc. do 2,5 proc. Zwrócono uwagę, że wzrost dochodów polskich rodzin ma również związek ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Od momentu uruchomienia na program „Rodzina 500 plus” przeznaczono prawie 68 mld zł (stan na luty 2019 r.). Obecnie z programu korzysta ponad 3,6 mln dzieci (52 proc. wszystkich dzieci do 18 lat).


Morawiecki: 500 plus na pierwsze dziecko czy Emerytura plus to bardzo dobre pomysły

źródło:

Zobacz więcej