KRS zajęła stanowisko ws. statusu Małgorzaty Gersdorf

Była prezes SN twierdzi, że wciąż pozostaje na stanowisku (fot. arch. PAP/Jakub Kamiński)

Szacunek dla państwa i autorytet prezydenta wymagają, aby wydany przez niego akt ws. przejścia sędziego SN w stan spoczynku był respektowany m.in. przez Małgorzatę Gersdorf. Dla KRS akt ten jest podstawą do tego, że Gersdorf jest byłą I prezes SN – podkreśliła Krajowa Rada Sądownictwa w przyjętym stanowisku.

Gersdorf: Będę I prezesem Sądu Najwyższego na uchodźstwie

– Sędziowie nie mają wojska; sędzia zawsze przegra z władzą; będę I prezesem na uchodźstwie – mówiła na piątkowej konferencji sędzia Małgorzata...

zobacz więcej

KRS wskazała, że analiza całokształtu przepisów konstytucji i ustawy o SN prowadzi do wniosku, że I prezesem Sądu Najwyższego może być wyłącznie sędzia SN pozostający w służbie czynnej.

Krajowa rada Sądownictwa oceniła, że „jak wskazuje się w doktrynie, nie budzi wątpliwości, że bierne prawo wyborcze” na stanowisko Pierwszego Prezesa SN „przysługiwać może tylko osobom uprawnionym do zasiadania i orzekania w Sądzie Najwyższym”.

To zaś oznacza, że Pierwszym Prezesem Sądu Najwyższego nie może być sędzia SN w stanie spoczynku.

Przejście lub przeniesienie w stan spoczynku następuje w przypadku choroby lub utraty sił uniemożliwiających sprawowanie urzędu przez sędziego, osiągnięcia granicy wieku określonej przez ustawodawcę (art. 180 ust. 4 Konstytucji) oraz może nastąpić w razie zmiany ustroju sądów lub zmiany granic okręgów sądowych” – czytamy w stanowisku Rady.

KRS podkreśliła, że art. 180 ust. 4 konstytucji „precyzuje treść zasady podziału i równowagi władzy ustawodawczej i sądowniczej”. Jak wskazano, wynika z niego, że „wiek, w którym sędzia przechodzi w stan spoczynku, określa ustawa, a nie konstytucja”.

„W razie powstania wątpliwości co do konstytucyjności ustawowej regulacji określającej granicę wieku przejścia w stan spoczynku, to zgodnie z art. 188 i art. 190 konstytucji do czasu ewentualnego rozstrzygnięcia tych wątpliwości przez Trybunał Konstytucyjny, przepisy ustawy podlegają stosowaniu” – zaznaczyła KRS.

„Wszyscy obywatele - bez względu na pełnioną funkcję - mają obowiązek przestrzegania prawa obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej (art. 83 Konstytucji RP), a sędziowie SN mają szczególny obowiązek stania na straży tego prawa, zgodnie ze złożonym ślubowaniem” – wskazano.

Małgorzata Gersdorf: Nie mogę pozostać apolityczna

– Jutro wielu wspaniałych sędziów, wspaniałych prawników przejdzie w stan spoczynku. (…) Co pozostaje prezesowi najwyższej instancji sądowej,...

zobacz więcej

Rada podkreśliła, że datę przejścia prof. Gersdorf w stan spoczynku stwierdził prezydent Andrzej Duda, „stosownie do art. 39 ustawy o Sądzie Najwyższym”.

„Dokument ten otrzymała zarówno jego adresatka, jak i Krajowa Rada Sądownictwa. Szacunek dla państwa i autorytet głowy państwa wymagają, aby wydany przez niego akt był respektowany przez wszystkich, w szczególności jego adresatkę. Inne zachowanie nie tylko narusza powagę Sądu Najwyższego - naczelnego organu wymiaru sprawiedliwości, ale również wywołuje dalsze wątpliwości prawne co do legalności czynności podejmowanych przez organy tego Sądu zarówno w zakresie orzeczniczym, jak i organizacyjnym” – napisano w stanowisku.

Dla KRS „dokument wydany przez prezydenta pozostaje miarodajną podstawą do oceny aktualnego statusu prof. M. Gersdorf - także w kontekście jej członkostwa w Krajowej Radzie Sądownictwa - jako byłej Pierwszej Prezes Sądu Najwyższego”.

KRS oświadczyła również, że „odpowiedzialność za państwo - spoczywająca na wszystkich osobach pełniących funkcje publiczne i innych obywatelach - wymaga poszanowania prawa i rozstrzygania ewentualnych sporów w trybie przewidzianym przez obowiązujące przepisy”.

„Kontestowanie porządku prawnego oraz stanowiska prezydenta - w szczególności przez nadawanie tej debacie wymiaru szerszego niż krajowy - nie sprzyja zachowaniu autorytetu władzy sądowniczej” – zaznaczono.

źródło:

Zobacz więcej