Zatrzymani ws. Skaryszewskiej 11 usłyszeli zarzuty. Grozi im do 10 lat więzienia

Kolejna odsłona afery reprywatyzacyjnej (fot. PAP/Tomasz Gzell)

Tomasz Sz. i Przemysław S., którzy rano zostali zatrzymani w związku z nieprawidłościami przy reprywatyzacji warszawskiej kamienicy przy Skaryszewskiej 11, usłyszeli zarzut oszustwa w stosunku do mienia znacznej wartości. Grozi im do 10 lat więzienia.

Właściciel i radca prawny zatrzymani w związku z reprywatyzacją Skaryszewskiej 11

Stołeczni policjanci zatrzymali Tomasza Sz., który w 2015 r. uzyskał prawo użytkowania wieczystego do budynku przy ul. Skaryszewskiej 11 w...

zobacz więcej

We wtorek rano (24 kwietnia) na polecenie prokuratora Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga w Warszawie funkcjonariusze z Wydziału Przestępczości Gospodarczej Komendy Stołecznej Policji zatrzymali dwie osoby w związku z nieprawidłowościami przy reprywatyzacji nieruchomości położonej przy ulicy Skaryszewskiej 11 w Warszawie.

Zatrzymani zostali: Tomasz Sz., który 1 grudnia 2015 roku uzyskał prawo użytkowania wieczystego do nieruchomości położonej przy ulicy Skaryszewskiej 11 w Warszawie, oraz radca prawny Przemysław S., który w toku postępowania był kuratorem rzekomo nieobecnych trzech osób.

Po doprowadzeniu zatrzymanych do Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga w Warszawie prokurator ogłosił im zarzuty. Dotyczą one oszustwa w stosunku do mienia znacznej wartości przy reprywatyzacji nieruchomości położonej przy ulicy Skaryszewskiej 11 w Warszawie. Łączna szkoda, jaką na skutek przestępstwa poniósł Skarb Państwa oraz spadkobiercy, wyniosła ponad 745 tysięcy złotych.

Przestępstwo zarzucone podejrzanym zagrożone jest karą od roku do 10 lat pozbawienia wolności.

W postępowaniu doszło do oszustwa

Jak wynika z ustaleń śledztwa, Tomasz Sz. był współwłaścicielem 50 proc. prawa własności do budynku i roszczeń do użytkowania wieczystego gruntu znajdującego się przy ulicy Skaryszewskiej 11 w Warszawie. Pozostałe 50 proc. praw przysługiwało 3 osobom, które były przedwojennymi współwłaścicielami nieruchomości. Dwoje z nich zostało zamordowanych w czasie II wojny światowej. Jedna z nich nie pozostawiła spadkobierców, a druga pozostawiła czterech.

W 2008 roku Tomasz Sz. złożył w Sądzie Rejonowym w Białej Podlaskiej wniosek o ustanowienie kuratora dla jednej z tych osób. Na pewnym etapie postępowania jako pełnomocnik wnioskodawcy Tomasza Sz. przystąpił radca prawny Przemysław S. W marcu 2009 roku Sąd Rejowy w Białej Podlaskiej oddalił ten wniosek, wskazując, że osoba, dla której ma być ustanowiony kurator, zmarła, na co wskazują okoliczności sprawy.

Mimo treści postanowienia Sądu Rejowego w Białej Podlaskiej półtora miesiąca po jego uprawomocnieniu Tomasz Sz. osobiście wystąpił do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy o ustanowienie kuratora dla tej samej nieżyjącej osoby. Osobą wskazaną przez Tomasza Sz. na kuratora był radca prawny Przemysław S. Zgodnie z wnioskiem warszawski sąd ustanowił go kuratorem.

W 2014 roku Tomasz Sz. złożył w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa wniosek o zniesienie współwłasności budynku oraz roszczeń do użytkowania wieczystego gruntu przy ulicy Skaryszewskiej 11 w Warszawie. Podejrzany świadomie posłużył się przed warszawskim sądem nieważnym postanowieniem o ustanowieniu kuratora, wiedząc, że wcześniej sąd z Białej Podlaskiej odmówił jego ustanowienia. Tym samym wprowadził on w błąd sędziego orzekającego w sprawie.

Reprywatyzacja uchylona, koszmar trwa. Ratusz czeka z przejęciem nieruchomości

W warszawskiej kamienicy przy Nowogrodzkiej 6a, której reprywatyzację w ubiegłym roku uchyliła komisja weryfikacyjna, wciąż trwa uciążliwy dla...

zobacz więcej

Zaniżona wycena

Na skutek oszustwa sądowego, jakiego dopuścili się podejrzani, Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w sierpniu 2015 roku zniósł współwłasność budynku oraz roszczeń do użytkowania wieczystego i zasądził spłatę na rzecz pozostałych współwłaścicieli, zgodnie z dokonaną wyceną. Zgodnie z nią w 2015 roku wartość nieruchomości przy ulicy Skaryszewskiej 11 w Warszawie wyceniono na kwotę 1,4 miliona złotych, co stanowiło równowartość około 1 tysiąca złotych za metr kwadratowy. Ta zaniżona wycena w żaden sposób nie była kwestionowana przez kuratora, którym był podejrzany Przemysław S. W toku prowadzonego postępowania powinien on między innymi należycie dbać o interesy reprezentowanych przez siebie osób.

W toku śledztwa prowadzonego przez Prokuraturę Okręgową Warszawa-Praga uzyskano opinię biegłego rzeczoznawcy majątkowego, z której w sposób niebudzący żadnych wątpliwości wynika, że zasądzona kwota roszczeń była ponaddwukrotnie niższa od rzeczywistej wartości nieruchomości. Łączna szkoda, jaką poniósł Skarb Państwa oraz spadkobiercy, wyniosła ponad 745 tysięcy złotych.

Po 2 miesiącach od uprawomocnienia się postanowienia Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa z sierpnia 2015 roku Tomasz Sz. uzyskał decyzję Prezydenta m.st. Warszawy o ustanowieniu na swoją rzecz prawa użytkowania wieczystego do nieruchomości położonej przy ulicy Skaryszewskiej 11 w Warszawie.

Prowadzonych jest jeszcze ponad 350 postępowań

Postępowanie Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga dotyczące nieruchomości położonej przy ulicy Skaryszewskiej 11 w Warszawie to nie jedyne śledztwo dotyczące tzw. dzikiej reprywatyzacji warszawskich nieruchomości. W prokuraturach regionu warszawskiego i wrocławskiego w dalszym ciągu toczy się ponad 350 postępowań karnych dotyczących reprywatyzacji. Objętych jest nimi 765 nieruchomości położonych pod różnymi adresami na terenie całej Warszawy.

W sprawach prowadzonych przez Prokuraturę Regionalną we Wrocławiu zarzuty przedstawiono łącznie 24 osobom, w tym: adwokatom, radcy prawnemu, funkcjonariuszom publicznym – urzędnikom Urzędu m.st. Warszawy oraz biegłym sądowym. Zarzuty przedstawiono między innymi: Jakubowi R. – byłemu Zastępcy Dyrektora Biura Gospodarki Nieruchomościami Urzędu m.st. Warszawy, Robertowi N. – znanemu warszawskiemu adwokatowi, występującemu jako pełnomocnik w wielu sprawach dotyczących reprywatyzacji gruntów warszawskich, Alinie D. – adwokatowi, prywatnie matce Jakuba R., ojcu Jakuba R. – Wojciechowi R., Gertrudzie J.-F. – Naczelnikowi Wydziału Spraw Dekretowych i Związków Wyznaniowych Biura Gospodarki Nieruchomościami Urzędu m.st. Warszawy, Mariuszowi P. – Kierownikowi Działu Nieruchomości Dekretowych Urzędu m.st. Warszawy, Marzenie K. – byłej urzędniczce Ministerstwa Sprawiedliwości, prywatnie siostrze Roberta N., a także Grzegorzowi M. - znanemu warszawskiemu adwokatowi i byłemu dziekanowi Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.

Równolegle z postępowaniami karnymi prokuratura podejmuje czynności pozakarne dotyczące warszawskich nieruchomości. Realizowane są one przez specjalne zespoły prokuratorów powołane zarządzeniami prokuratora krajowego Bogdana Święczkowskiego.

W ramach dotychczasowych prac sporządzono pozwy o uznanie za nieważne czynności prawnych, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie wniesiono sprzeciwy od ostatecznych decyzji SKO i Prezydenta m.st. Warszawy, a także zgłoszono udział prokuratora w toczących się już postępowaniach administracyjnych i cywilnych. Skierowano także wnioski o ponowne rozpatrzenie spraw oraz skargi do sądów administracyjnych.

źródło:
Zobacz więcej