RAPORT

KORONAWIRUS: MAPY, STATYSTYKI, PORADY

List otwarty naukowców: „Zmiany w sądownictwie podobne do tych na Zachodzie”.

O uruchomieniu art. 7 traktatów przeciwko Polsce poinformował Frans Timmermans (fot. PAP/EPA/STEPHANIE LECOCQ)
O uruchomieniu art. 7 traktatów przeciwko Polsce poinformował Frans Timmermans (fot. PAP/EPA/STEPHANIE LECOCQ)

„Proponowane zmiany w naszym systemie sądownictwa są takie same lub bardzo podobne do tych, które istnieją w innych krajach zachodnich od dziesięcioleci. Nasz obecny system sądownictwa reprezentował dotąd jedynie jeden z ostatnich bastionów komunizmu w Polsce. Chcemy to zmienić, być wolnym” – pisze grupa 15 naukowców z polskich uczelni. To ich reakcja na uruchomienie przez Komisję Europejską po raz pierwszy w historii postępowania przeciwko Polsce. Apelują, aby przekazywać ich list dalej, do przyjaciół zagranicą. Anglojęzyczna wersja listu na końcu artykułu.

Projekt decyzji Komisji Europejskiej: uruchomić artykuł 7. przeciwko Polsce

Jest projekt decyzji Komisji Europejskiej o uruchomieniu przeciwko Polsce artykułu 7. unijnego traktatu – dowiedziało się nieoficjalnie Polskie...

zobacz więcej

Swój list kierują głównie do środowiska naukowego, do którego już na początku zwracają się z pytaniami o sens oskarżeń kierowanych pod adresem Polski. „Zastanówmy się, skąd wiemy, że obecna Polska jest rodzajem dyktatury? Jakie są podstawy, by wierzyć w to, co słyszymy w mediach? Co jeśli kłamią?”.

Następnie podpisani pod listem naukowcy z różnych uczelni w Polsce: prof. Stanisław M. Filipek, prof. Tadeusz Guz, prof. Jacek Kobus, prof. Tadeusz M. Krygowski, prof. Hubert Lange, prof. Tadeusz Mostowski, prof. Lucjan Piela, prof. Leszek Plaskota, dr Piotr Romiszowski, prof. Kazimierz Rzążewski, prof. Leszek Z. Stolarczyk, prof. Sławomir Szymański, Stanisław Tomczyk, Iwona Wilczak i prof. Krzysztof Woźniak w kilku punktach odnoszą się do argumentów za uruchomieniem artykułu 7.

KE za wykluczeniem Polski z Rady Europejskiej. „Dla dobra Polaków”

Komisja Europejska opowiedziała się za wykluczeniem Polski z Rady Europejskiej i zdecydowała o uruchomieniu art. 7 traktatu unijnego. Wniosek w tej...

zobacz więcej

Tłumaczenie listu

Punkt 1: Oskarżający nasz kraj twierdzą, że niszczony jest polski system sądowniczy i demokracja. Dziwne jest już samo to, że kierujący Unią politycy zostali mianowani, a nie wybrani, a wyrażają tyle miłości dla demokracji. Ich argument jest fałszywy, ponieważ proponowane w naszym systemie sądownictwa zmiany są takie same lub bardzo podobne do tych, które istnieją w krajach zachodnich od dziesięcioleci. Nasz obecny system sądownictwa reprezentował dotąd jedynie jeden z ostatnich bastionów komunizmu w Polsce. Chcemy to zmienić, być wolnymi.

Punkt 2: Prawdziwym powodem działania Komisji Europejskiej jest chęć obalenia demokratycznie wybranego rządu Prawa i Sprawiedliwości. Czemu? Istnieją trzy argumenty. Pierwszy z nich jest ideologiczny: Polska odrzuca poprawność polityczną, która jest niczym innym jak totalitarną inżynierią społeczną, która umożliwia łatwe rządzenie obywatelami Europy. Co, jeśli inne kraje podążą za Polską? Drugi powód to pieniądze: w ostatnich latach Polska bardzo się zmieniła (w dobrym kierunku), ale stała się także rajem dla krajowych i międzynarodowych złodziei różnego rodzaju (kwoty zapierają dech w piersiach: w sumie około 500 mld euro). Poprzedni polski rząd, tak ceniony przez urzędników UE, nic w tym temacie nie zrobił. Trzeci powód to imigranci, zapraszani masowo do Europy, z powodu niejasnych motywacji, bez konieczności posiadania dokumentów do ich weryfikacji. Polska odrzuciła unijny automatyczny mechanizm ich dystrybucji (preferując pomoc na miejscu).

Punkt 3: Demokracja w Polsce jest obecnie znacznie silniejsza niż w większości krajów zachodnich, które są sparaliżowane poprawnością polityczną. Mamy pluralizm mediów radiowo-telewizyjnych i prasy (oprócz tych z postkomunistyczną własnością). Jest to wynik samoorganizacji obywateli polskich w ostatnich latach. Mamy jednak kilku obywateli polskich, którzy chcą pomóc komisarzom UE i wykazują się frustrację. Nie mają żadnego programu politycznego poza jednym: obalić rządy Prawa i Sprawiedliwości.

Punkt 4: Mimo to, rząd Prawa i Sprawiedliwości cieszy się rosnącym poparciem w Polsce (niektóre sondaże wskazują nawet 50 proc.), ponieważ społeczeństwo widzi uczciwych ludzi pracujących ciężko dla dobrobytu naszego kraju.

Punkt 5: Ostatni, ale niemniej ważny. Życząc Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku, dołączamy kolędę, która jest być kolejnym powodem, może najważniejszym. Dowodzi swobodzie przekonań, istniejącej w Polsce, co jest prawdopodobnie źródłem nienawiści ze strony urzędników UE.Kończąc grupa naukowców podkreśla, że Europa jest naszym wspólnym domem, skarbem o wspaniałej historii, tradycji i perspektywach, czego powinniśmy chronić.

Anglojęzyczna wersja listu

Dear friends from academia and beyond,

just before the Christmas 2017 we got in Poland an alarming news: the EU Commission initiates the procedure against Poland, for the first time in the history!

We live in Poland – this is our country (a majority of us are professors of Polish universities). Below are our comments, we will try to be as concise as possible.

Our first point is: ask yourself where do you know that Poland currently becomes a kind of dictatorship from? Please, think whether you have some serious grounds to believe your media. What if they lie? Now about the accusation:

1) the accusation against our country claims that it ...destroys the Polish judiciary system and democracy in general. It is strange by itself, that these EU personalities, themselves just appointed - not elected, love so much democracy. This is a fake argument though, because the proposed changes in our judiciary system are the same or are very similar to those, which exist in other Western countries systems for decades. Our current judiciary system represented nothing but a self-protecting postcommunist organization, one of the last bastions of the communism in Poland. We want to change it, to be free.

2) REAL REASON: The real reason for the EU Commission is to overthrow our democratically elected government of the Law and Justice. Why?

There are three arguments. The first one is ideological: Poland rejects the political correctness, which represents nothing but a totalitarian social engineering, which enables an easy governing the European citizens. What if other countries follow Poland? Horrible! The second reason is money: Poland changed a lot in the past years (in a good direction), but also became a paradise for domestic and international thieves of all kinds (and the sums involved are breathtaking: in total ca. five hundreds of billions of euro). The previous Polish government, cherished by the EU officials, did nothing about it. The third reason are immigrants, invited massively to Europe, for unclear motivations, without having facilities even to verify them. Poland rejected the EU imposed automatic mechanism of their distribution (preferring to help them on site, which we do).

3) the democracy in Poland is currently much stronger than in the majority of the Western countries, which are paralyzed by the political correctness. We have a panorama of press, radio and TV media (besides those with the postcommunist property), this is the result of Polish citizens’ self-organization in recent years. We have even some Polish citizens, who want to help the EU Commissioners, and they are free to demonstrate their frustration. They do not have any political program, except one: to overthrow the Law and Justice.

4) despite of that, the Law and Justice governement enjoys growing support in Poland (some recent poles report 50%), because we see the honest people working hard for the prosperity of our country.

5) last but not least:

We wish you Merry Christmas and a Happy New Year and we are attaching a Polish Christmas carol, enjoy:...and this Christmas carol - is one more reason, maybe the most important one. This freedom of beliefs, existing in Poland, is perhaps the most hatred by the EU officials. But Europe is our common home, a treasure with magnificent history, tradition and perspectives, this is what we should protect.

źródło:
Zobacz więcej