Jak wygląda procedura powołania nowego premiera?

Procedura powołania nowego premiera (fot. Flickr/Polskie Stronnictwo Ludowe)

Według Konstytucji RP premiera desygnuje prezydent. Przedstawiamy, jak wygląda procedura powołania nowego Prezesa Rady Ministrów.

Mazurek: Jesteśmy jedną drużyną; zmieniają się ludzie, ale program nie

Beata Mazurek: chcielibyśmy żeby Beata Szydło zajmowała w rządzie eksponowane stanowisko i pani premier na taką propozycję jest otwarta.

zobacz więcej

W myśl art. 154 ust. 1 Konstytucji RP prezydent desygnuje premiera. Zazwyczaj jest to osoba wskazana przez większość parlamentarną. Desygnowany przez prezydenta premier proponuje skład Rady Ministrów. Kolejnie głowa państwa powołuje premiera i pozostałych członków Rady Ministrów w ciągu 14 dni od dnia pierwszego posiedzenia Sejmu lub przyjęcia dymisji poprzedniej Rady Ministrów i odbiera przysięgę od członków nowo powołanej Rady Ministrów.

Następnym etapem jest przedstawienie w ciągu 14 dni od dnia powołania premiera programu działania Rady Ministrów wraz z wnioskiem o udzielenie jej wotum zaufania.

Takie wotum wymaga bezwzględnej większości głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów (tzw. „zasadnicza tura powołania rządu”). Zmian na stanowiskach poszczególnych ministrów, w toku pracy rządu, dokonuje prezydent na wniosek premiera.

Na mocy art. 159 ust. 2 Konstytucji RP prezydent odwołuje także ministra, wobec którego sejm uchwalił wotum nieufności. W przypadku dymisji całej Rady Ministrów, która następuje wraz z dymisją premiera, uprawnionym do przyjęcia dymisji jest prezydent, który jednocześnie powierza dotychczasowej Radzie Ministrów dalsze sprawowanie funkcji do czasu powołania nowego rządu.

źródło:
Zobacz więcej