RAPORT

Propozycja podziału Ukrainy? Sikorski na cenzurowanym

Lepiej niż w prognozach. Dochody podatkowe wzrosną do ponad 331 mld zł

Raport resortu finansów przewiduje m.in. wzrost zysków z akcyzy (fot. Wiki)
Raport resortu finansów przewiduje m.in. wzrost zysków z akcyzy (fot. Wiki)

Najnowsze

Popularne

Resort finansów opublikował projekt budżetu na przyszły rok, przyjęty we wtorek przez rząd. Dochody podatkowe w 2018 r. wyniosą 331 mld 672 mln 637 tys. zł, tj. o 6,6 proc. nominalnie więcej w stosunku do prognozowanego wykonania w 2017 r. – napisano w uzasadnieniu do projektu.

Polska jak Węgry? Pensje prawdopodobnie się rozpędzą

Zarobki w Polsce mogą rosnąć o kilkanaście procent rocznie. Tak stało się na Węgrzech – pisze w poniedziałek „Rzeczpospolita”.

zobacz więcej

„Dochody budżetu państwa z podatku od towarów i usług w 2018 r. prognozowane są w wysokości 166 mld zł. W stosunku do prognozowanego wykonania w 2017 r. oznacza to wzrost o 8,1 proc. Relacja tych dochodów do PKB wyniesie w 2018 r. 8,1 proc. i zwiększy się w porównaniu do 2017 r. o 0,2 pkt. proc.” – napisano. Zaznaczono, że w 2018 r. stawki podatku VAT pozostaną na obecnym poziomie.

Ministerstwo Finansów prognozuje, że w 2018 r. dochody z akcyzy wyniosą 70 mld zł, co oznacza 2,9 proc. wzrostu w stosunku do prognozowanego wykonania w 2017 r. Relacja dochodów z tego źródła do PKB wyniesie w 2018 r. 3,4 proc. i będzie niższa o 0,1 pkt. proc. w stosunku do 2017 r.

Dochody z podatku od gier mają wynieść 1 mld 913,9 mln zł, tj. o 12 proc. więcej niż prognozowane wykonanie w 2017 r. Natomiast z CIT mają wynieść 32,4 mld zł, co oznacza wzrost o 8,7 proc. w stosunku do prognozowanego wykonania w 2017 r. MF przewiduje też w 2018 r. wzrost dochodów z PIT do poziomu 55,5 mld zł, czyli o 6,3 proc.

PKB wzrósł prawie o 4 proc. „Gospodarka rozpędzona”

Produkt Krajowy Brutto wzrósł w drugim kwartale o 3,9 procent licząc rok do roku oraz o 1,1 proc. kwartał do kwartału wobec wzrostu w pierwszym...

zobacz więcej

Wahania cen miedzi

„W 2018 r. wpływy z podatku od wydobycia niektórych kopalin wyniosą 1 mld 290 mln zł zł, co oznacza spadek w stosunku do prognozowanego wykonania 2017 r. o 21,3 proc.” – napisano. „Prognozowany na 2018 r. poziom wpływów budżetowych jest silnie skorelowany z cenami miedzi, które po okresie dynamicznego wzrostu w ostatnich miesiącach 2016 r. i w pierwszym kwartale 2017 r. wykazują tendencję spadkową” – wyjaśniono.

Dochody budżetu z podatku od niektórych instytucji finansowych założono w kwocie 4 mld 568,6 mln zł, tj. o 6,1 proc. więcej w porównaniu z tegorocznym wykonaniem.

W przypadku dochodów niepodatkowych MF prognozuje kwotę 21 mld 922,5 mln zł, co oznacza spadek o 29,1 proc. Założono, że dochody z cła wyniosą 3 mld 787 mln (wzrost o 1,8 proc.),zaś 2 mld 247,9 mln zł (wzrost o 27 proc.) z tytułu dywidend i wpłat z zysku. MF nie przewiduje w przyszłym roku wypłaty z zysku NBP.

Przyjęto, że państwowy dług publiczny w ujęciu nominalnym wzrośnie o 37,5 mld zł w 2017 r. i o 61,5 mld zł w 2018 r. (do 1 bln 64,3 mld zł - PAP). Relacja długu do PKB obniży się w 2017 r. do 51,7 proc. i utrzyma się na tym poziomie w 2018 r. Resort finansów zakłada, że po przeliczeniu państwowego długu publicznego z zastosowaniem średnich kursów walut obcych i pomniejszeniu o kwotę wolnych środków służących finansowaniu potrzeb pożyczkowych budżetu państwa w kolejnym roku, dług wyniesie na koniec 2017 i 2018 r. odpowiednio 50,3 proc. PKB oraz 50,5 proc. PKB.

Rekordowe wpływy z VAT. Ministerstwo Finansów uszczelniło system podatkowy

Luka podatkowa w 2015 roku była 7,1 razy większa niż w 2007 roku; wzrosła ona z 7,1 mld zł w 2007 r. do 50,4 mld zł w 2015 r. - poinformowano na...

zobacz więcej

Relacja długu

Napisano, że przy przyjętych założeniach przewidywana relacja długu sektora instytucji rządowych i samorządowych (wg definicji UE) do PKB wyniesie 53,8 proc. na koniec 2017 r. i 54,2 proc. na koniec 2018 r.

Z uzasadnienia wynika ponadto, że potrzeby pożyczkowe netto budżetu państwa w 2018 r. wyniosą 63 mld 323,3 mln zł, a brutto 181 mld 702,2 mln zł (suma potrzeb netto oraz przypadającego do wykupu długu, przy przyjętych założeniach odnośnie do sprzedaży bonów skarbowych w 2017 r.). Dla porównania: MF przewiduje, że na koniec 2017 r. potrzeby pożyczkowe brutto wyniosą 143 mld 69,2 mln zł (w ustawie budżetowej na 2017 r. 178 mld 488,7 mln zł).

Odnosząc się do wykonania tegorocznej ustawy budżetowej napisano, że deficyt budżetu państwa na koniec 2017 r. wyniesie 32 mld 937,4 mln zł, wobec dopuszczonej ustawą kwoty 59 mld 345,5 mln zł. „Prognozuje się, że dochody budżetu państwa w 2017 r. będą wyższe niż pierwotnie zaplanowano w ustawie budżetowej o ok. 18,4 mld zł. Spodziewane przekroczenie pierwotnej prognozy wynika głównie z wyższych prognozowanych dochodów z VAT oraz wyższej wpłaty z zysku NBP” – wyjaśniono.

MF: po lipcu nadwyżka w budżecie sięga 2,4 mld złotych

Nadwyżka budżetu państwa po lipcu wyniosła 2,4 mld zł – podało w piątek Ministerstwo Finansów w komunikacie nt. szacunkowego wykonania budżetu w...

zobacz więcej

Poprawa na rynku pracy

Ministerstwo Finansów, w części uzasadnienia dotyczącej sytuacji makroekonomicznej Polski, zwróciło uwagę na obserwowaną ostatnio systematyczną poprawę sytuacji na rynku pracy. „Zakłada się, że przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej wzrośnie o 3,2 proc. w 2017 roku i 0,8 proc. w 2018 r. Prowadzić to będzie do dalszego zmniejszenia stopy bezrobocia. Stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec 2017 r. wyniesie 7,2 proc., by z końcem 2018 r. obniżyć się do poziomu 6,4 proc. wobec 8,3 proc. na koniec 2016 r.” – czytamy. MF zakłada, że na koniec 2021 r. bezrobocie wyniesie 6 proc.

Zdaniem resortu finansów przyjęty scenariusz wzrostu gospodarczego oraz założenia dotyczące kształtowania się inflacji pozwalają oczekiwać, iż w 2017 r. stopa referencyjna NBP nie zmieni się i pozostanie na poziomie z 2016 r., tj. 1,5 proc. „Dla 2018 r. przyjęto z kolei scenariusz zerowych stóp realnych, co oznacza, że nominalny poziom stopy referencyjnej średnio w roku powinien być spójny z poziomem CPI” – dodano.

Zgodnie z przyjętym w zeszłym tygodniu przez rząd wstępnym projektem budżetu na 2018 r., zaplanowano dochody w wysokości 355,7 mld zł, wydatki budżetu państwa w wysokości 397,2 mld zł. Deficyt budżetu państwa zaplanowano w kwocie nie większej niż 41,5 mld zł. Deficyt sektora finansów publicznych (według metodologii UE) przyjęto na poziomie 2,7 proc. PKB. Założono, że PKB wzrośnie w ujęciu realnym o 3,8 proc., a średnioroczna inflacja wyniesie 2,3 proc.

Wicepremier Morawiecki o uszczelnieniu VAT: służby skarbowe przywróciły powagę państwu

W tym roku będzie możliwe uszczelnienie VAT na ok. 20 mld zł, czyli tyle, ile kosztuje Program Rodzina 500 Plus – powiedział wicepremier, minister...

zobacz więcej

Wyższy fundusz wynagrodzeń

Rząd zakłada wzrost przeciętnego rocznego funduszu wynagrodzeń w gospodarce narodowej oraz emerytur i rent w wysokości 6,3 proc., a wzrost spożycia prywatnego w ujęciu nominalnym o 5,9 proc.

Resort finansów poinformował, że w projekcie budżetu przewidziany jest znaczny wzrost finansowania celów społecznych, takich jak program Rodzina 500+, na który przeznaczone zostanie blisko 25 mld zł. Wydatki na emerytury i renty zwiększą się o około 19 mld zł, z czego ponad 9 mld zł wynika z obniżenia wieku emerytalnego. Wydatki na zdrowie mają wzrosnąć o niemal 6 mld zł, a na obronność o 4 mld zł.

Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne
źródło:

Zobacz więcej